Wednesday, December 10, 2008

Kristjan Sanderi ülevaade EML üldkoosolekust 06.12.2008‏

Lugupeetud maleklubide juhid,
Lugupeetud maletajad, malehuvilised,

Lühiülevaade 6. detsembril 2008. a Tallinnas Paul Kerese Malemajas toimuma pidanud
Eesti Maleliidu erakorralisel üldkoosolekul toimunust.
Viibisin 6. detsembril 2008. a Tallinnas Paul Kerese Malemajas algusega kell 10.00 toimuma
pidanud Eesti Maleliidu erakorralisel üldkoosolekul. Kui Eesti Maleliit tahab esitada omapoolse
visiooni ja mõne minu väite ümber lükata, siis palun seda teha avalikult - vastates sellele
e-kirjale ning saates vastuse kõikidele adressaatidele, millised on toodud käesoleva e-kirja lõpus.
Kuu aega varem, 6. novembril 2008. a toimunud Eesti Maleliidu üldkoosolekul, esitasid viis
Eesti Maleliidu liikmesklubi (Narva SK Maletäht, MTÜ "Vabaettur", Viljandi Maleselts,
Võru Maleklubi ning Tartu Ülikooli Maleklubi) nõudmise erakorralise üldkoosoleku
kokkukutsumiseks. Kutse, mis saadeti välja Eesti Maleliidu liikmesklubidele seoses
erakorralise üldkoosolekuga, on lisatud käesoleva kirja manusena. Päevakorras oli juhatuse
tagasikutsumine, uue juhatuse valimine ning põhikirja muutmine.
Juhul, kui koosolek otsustanuks juhatuse tagasi kutsuda, olid minu teada nõus kandideerima
uude juhatusse järgmised isikud tähestikulises järjekorras:
1) Tatjana FOMINA: maletreener, rahvusvaheline meister, mitmekordne Eesti meister,
endine EML juhatuse liige, Mustamäe Laste Loomingu Maja õpetaja
2) Anto KASAK: Tartu Ülikooli Maleklubi juhatuse liige, vandeadvokaat, Advokaadibüroo
Kasak&Missik juhataja. Pidas vajalikuks täpsustada, et tema on erapooletu ning ei anna hetkel
hinnangut juhatuse senisele tööle, samas aga nõus kandideerima juhul, kui üldkoosolek peab
vajalikuks juhatuse tagasi kutsuda. Selle info edastamiseks üldkoosolekul sõna ei saanud.
3) Kaspar KAUGIJA: majandusteaduse magister, endine EML juhatuse liige, Tallinna Kopli
Ametikooli direktor
4) Igor KRUPENSKI: tehnikateaduste magister ja doktorant, Eesti ühe suurema
klubi „Vabaettur“ juhatuse liige, meistrikandidaat, AS K-Projekt projektijuht
5) Kaido KÜLAOTS: Kaido Külaotsa Malekooli juhatuse liige, suurmeister, mitmekordne Eesti
meister
6) Kristjan SANDER: Tartu Ülikooli Maleklubi juhatuse liige, Riigimetsa Majandamise
Keskuse IT osakonna arendusprojektide juht
Need nimed sisaldusid ka koosolekul osalejatele eelnevalt välja jagatud materjalis koos
märkusega, et Kaspar Kaugija soovib valituks osutumisel kandideerida juhatuse esimeheks.

Lisaks oli mitu Eesti Maleliidu liikmesklubi kinnitanud valmisolekut omalt poolt üles seada
täiendavalt kandidaate, kes aga ei pidanud soovitavaks oma nime eelnevalt avalikustada.
Võimalik, et ka mõni eelmise juhatuse liige kaalus taaskandideerimist. Julgen väita, et
üldkoosolekul oleks igal juhul olnud võimalik valida rea kandidaatide hulgast, kelle
kogemuses ja pädevuses pole kahtlust.

Paraku soovis tänane Eesti Maleliidu juhatus muuta erakorralise üldkoosoleku farsiks.
Kartes sisulist diskussiooni, asju avalikult üldkoosoleku raames arutada, soovitas juhatus
üldkoosolekul tagasi lükata juba koosoleku päevakorra, sellega välistades arutelu
võimaluse juba eos. Saavutanud napi häälteenamuse sellisel hääletusel (poolt 23/44), teatas
Eesti Maleliidu juhatuse esimees Hendrik Olde, et erakorraline üldkoosolek on nüüd lõppenud.
Juhin tähelepanu, et seaduse mõtte kohaselt (Mittetulundusühingute seaduse §20 lg. 3) on 10-le
protsendile klubidest erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise õiguse andmise eesmärk
nõrgema poole kaitse, õigus nõuda olla ära kuulatud, mida aga ei võimaldatud.

Selline manipulatsioon on vastuolus kõigi heade tavadega, skandaalne ja ebaseaduslik
ning põhimõtteliselt ei saa välistada sellise otsuse vaidlustamist kohtus. Nagu ma ka
üldkoosolekul selle vastu protesteerides ka ütlesin, on Eesti Maleliit olnud aastaid mässitud
sisekommunikatsiooni puudumisest tingitud kohtuvaidlustesse. Ma tõesti ei tahaks olla
järgmine, kes on sunnitud pöörduma kohtu poole, aga kui juhatuse inistiatiivil väga tõsiste
küsimuste arutamine üldkoosolekul võimatuks muudetakse, ei pruugi viiel erakorralise
üldkoosoleku kokkukutsumise nõudega esinenud klubil muud üle jääda.

Juhin muuseas tähelepanu ka asjaolule, et koosolek oli kokku kutsutud Eesti teistest
piirkondadest saabuvate klubide esindajate jaoks äärmiselt ebasobivale ajale - laupäeva
hommikul kella kümnele - hoolimata sellest, et erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise
nõudes juhtisid viis klubi eraldi tähelepanu vajadusele korraldada koosolek mitte varem
kui 16:00 õhtul. Veel enam, juhatus oli koosoleku plaaninud ajaliselt kestma 10:00-11:30.
Päevakorra kinnitamise üle peetud salajase hääletuse tulemusi oli häältelugemiskomisjon
valmis teatama kell 11:21. Seega, ka juhul, kui üldkoosolek oleks päevakorra kinnitanud,
oleks aruteluks, juhatuse tagasikutsumiseks, uue juhatuse valimiseks ja põhikirja
muutmiseks juhatuse esialgse ajakava kohaselt jäänud 9 minutit!

Ühtlasi teatas Hendrik Olde, et probleeme võib edasi arutada vabas vormis. Et osade
klubide esindajad asutasid end pärast erakorralise üldkoosoleku lõppenuks kuulutamist
juba lahkuma ja ruumis tekkis kära, polnud see muidugi tegelikkuses võimalik. Juhin tähelepanu,
et ka 29. detsembril 2007 keelas koosoleku juhataja Siil mul küsimuste esitamise peale üht
küsimust ja teatas, et täiendavaid küsimusi võib esitada koosoleku lõpus, mil see muutus
praktiliselt võimatuks samal põhjusel. Käesoleva aasta alguses saatsin esitamata jäänud
küsimused e-kirjaga, milles näitasin segaduste vältimiseks eraldi ära vastamiseks kaks
e-kirja aadressi. Mingit vastust pole laekunud siiamaani.

Nagu olen korduvalt öelnud, on juhatuse ja klubide vahelise dialoogi puudumisel kõige
suuremaks kaotajaks Eesti maleliikumine. Meie oleme näidanud oma head tahet ausa ja
avatud arutelu loomiseks. Praegune asjakäik paneb kahjuks arvama, et juhatusel on põhjust
seda peljata.

Hendrik Olde väitis muuseas koosolekul, et murettekitavad andmed Eesti Maleliidu
majandusseisu kohta on vananenud. Käesolevaga kutsun juhatust üles viivitamatult
avalikult esitama tõeseid ajakohaseid andmeid ning nii kiiresti kui tehniliselt võimalik,
valmistama ette majandusaasta aruande.

Lugupidamisega,

Kristjan Sander,
TÜ Maleklubi juhatuse liige

NB! Olen siit kirjast välja võtnud nimekirja, kellele saadeti vastav kiri ning manuse võib leida siit.

9 comments:

Anonymous said...

Ehk aitaks sellest jaburast kohtuga ähvardamisest? Kui tahad mine kohtusse, kui ei taha, siis ole selle koha pealt vait. Kedagi sa sellega ei hirmuta.

Ning ometi võiks aru saada, et üldkoosolek ja mitte juhatus otsustas, et Kristjan Sanderit ei soovita kuulata ning tõenäoliselt samal põhjusel asutasid ka klubide esindajad peale koosolekku lõppu ennast minema. Aeg peeglisse vaadata?

Anonymous said...

Juhatus võiks ise peeglisse vaadata ja tagasi astuda. Mis siin arusaamatuks jääb?

Anonymous said...

Paraku klubide enamus ei arva nii. Sellega võib muidugi raske leppida olla.

Anonymous said...

Üldkoosolekul EML-i probleemide arutamist ei nõudnud mitte isiklikult Kristjan Sander, vaid viis liikmesklubi oma kirjalikus avalduses, kasutades selleks põhikirjas ette nähtud korda.

Klubidele ei antudki võimalust diskussioonis juhatuse tegevuse üle osaleda.

Anonymous said...

Erakorralise koosoleku toimumise mõte ei ole mitte diskussioon, vaid võimalus vähemusele tuua oma päevakord teiste liikmesklubide ette enne korralist koosolekut.

Kui enamikele liikmesklubidele selline päevakord ei sobi näiteks sellel põhjusel, et see võib kahjustada ühingu mainet, siis on ka loogiline, et päevakorda ei kinnitata.

Anonymous said...

Ah, Kristjan, mis sa lolliga vaidled.

Anonymous said...

Vaadates praeguse juhatuse koosseisu millegipärast tundub, et seal on igat masti organisatsioonide juhtimiskogemust nii headel kui halbadel aegadel küll piisavalt palju, et mitte vajada Sanderi targutusi ning nõuandeid.

Kui väidetav pankrotioht 2007. aasta aruande põhjal oleks reaalne, oleks see 2008. aasta lõpuks juba ammu saabunud.

Anonymous said...

Hendrik Olde väitis muuseas koosolekul, et murettekitavad andmed Eesti Maleliidumajandusseisu kohta on vananenud. Käesolevaga kutsun juhatust üles viivitamatult avalikult esitama tõeseid ajakohaseid andmeid ning nii kiiresti kui tehniliselt võimalik,valmistama ette majandusaasta aruande.

Anonymous said...

meenutab jalgpalli liidu saagat. järsku taskust tekkisid miljoneid aruanne augude lapimiseks.