Tuesday, April 26, 2011

Eesti Maleliit jätkab presidendita, Carmen Kass taandus

14. aprillil 2011. aastal algusega kell 15 toimus Tallinnas Paul Kerese malemaja II korrusel Eesti Maleliidu üldkoosolek. Kuna malehuvilised on ilmutanud koosoleku vastu elavat huvi, siis otsustasime koosolekul toimunu kohta ülevaate anda. Võimalusel on kasutatud küsimuste-vastuste puhul ärakirja diktofonisalvestiselt, et aga kohati on salvestis ruumi kaja jms tõttu üsna raskesti jälgitav, siis puhuti on teksti (küsimuste / vastuste) mõte oma sõnadega võimalikult täpselt kirja pandud. Loodetavasti saab lähema paari nädala jooksul valmis ka koosoleku ametlik protokoll, mille malehuvilised leiavad maleliidu kodulehekülje dokumentide rubriigist http://www.maleliit.ee/et/dokumendid.html – kuna aga viimaste üldkoosolekute (21. augustil 2010 ja 2. veebruaril 2011 toimunud üldkoosolekute) protokolle seni pole, siis ülearu optimist ei maksa muidugi olla.

14. aprilli üldkoosolekul oli kohal 33 klubi maleliidu 44 liikmesklubist. Enne üldkoosolekut oli „korrastatud“ liikmeskonda, vähem kui kuu enne üldkoosolekut oli 300-kroonise liikmemaksu maksmata jätmise ettekäändel liidust välja visatud Kaido Külaotsa Malekool ja Loksa Maleklubi Olympic (meenutame, et alles mõni aeg tagasi võlgnes seesama maleliit liikmesklubidele kümneid tuhandeid kroone).

Tundub nii, et valitseva arvamuse kohaselt läheb Eesti maleelul paremini, kui mõned klubid aeg-ajalt liidust välja heidetakse. Nii on klubisid varemgi välja visatud, midagi uut siin ei ole – lahkuma on olnud sunnitud näiteks Paikuse MS Caissa, Tallinna Vesi SK, Viljandi MS... Eelmisel aastal keelduti liikmeskonda vastu võtmast Viljandi MK CC Fellini. Nagu elu käib.

Niisiis – kohal 33 klubi pärast järjekordseid opositsioonipookeid järele jäänud 44st. Saalis istus hääletussedelitega kokku 19 meest-naist, nii mõnelgi neist hääletussedeleid rohkem kui üks. Lisaks siinkirjutajatele – Toomas Valgmäed (edaspidi TV) oli volitanud MTÜ Vabaettur ja Margus Sööti (edaspidi MS) oli volitanud Võru MK – viibisid saalis veel:
Ervin Liebert, edaspidi EL (SK Reval-Sport),
Hans Vinkman (Maardu MK),
Toomas Mihkelev (Järva NMK),
Aksel Rei (Akadeemiline MS, Tartu SS Kalev),
Viktor Meškov (Sillamäe SK Kalev),
Ants Prii, edaspidi AP (SK Illi),
Eiki Lehemets (Pärnu MK),
Kersti Kivioja (SK Pärnumaa MK),
Valjo Rattasep (Saue MKK),
Grigor Airapetjan (MA Šahh & Garde, Jana Airapetjani NMK, Avatud SKS),
Vello Kiiver (Kadrioru MK),
Olavi Pai (SK Rapla MK),
Hans Tomson (Saku MK),
Aivo Hommik, edaspidi AH (SK Vanad Olümpiaalad),
Tõnu Truus, edaspidi TT (Tõnu Tuusi MKK),
Hendrik Olde, edaspidi HO (MSK Kasmar),
Marko Siil, edaspidi MS1 (Saaremaa MK).

Naga ennist öeldud, siis mitmel kodanikul oli hääletussedeleid rohkem kui üks. Matemaatiline keskmine annab tulemuseks, et keskmiselt oli igal üldkoosolekul osalenud hääletajal 1,7 klubi häält – mõne varasema koosolekuga võrreldes polegi see number kõikse hullem.

Mööda saali liikus veel maleliidu raamatupidaja Kelli Juhkental-Rus, edaspidi KJ-R.

Vastavalt päevakorrale hakkas üldkoosolek kulgema alljärgnevalt:
1. Koosoleku juhataja ja protokollija kinnitamine.
Koosoleku juhatajaks kinnitati Hendrik Olde ja protokollijaks Ants Prii.

Kuna üldkoosolekul tuli otsustada mitmeid olulisi küsimusi, siis tegi Hendrik Olde ettepaneku moodustada kaheliikmeline häältelugemiskomisjon, kuhu kuuluksid Toomas Mihkelev ja Eiki Lehemets. Rohkem kandidaate sellesse vastutusrikkasse ametisse üles ei seatud. Hääletuse tulemus (kaheliikmeline häältelugemiskomisjon ja selle koosseis): 32 poolt, 1 erapooletu.

2. Koosoleku reglemendi kinnitamine.
Koosoleku reglement kinnitati suures üksmeeles.

3. EML 2010. a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande kinnitamine.
HO: „2010 majandusaasta- ja tegevusaruande ma saatsin selle kõikidele klubidele meilitsi laiali, võib-olla olulisemad numbrid tõin sealt ka välja. Viimase aasta jooksul me oleme vast koos neljandat korda, mõnes mõttes on see nagu kurb, et me käime ja nagu ühel koosolekul ei tule osad kohale, siis mõne aja pärast kutsutakse erakorraline kokku, kus tulevad just nimelt need osad kohale. Ma arvan, et tegelikult lõpptulemusena eelmise aasta augustis toimus selline suur kaheksa poole tunnine maraton-üldkoosolek, mõned asjad said meie kõigi jaoks seal selgemaks. /---/“
Järgnes selgitus majandusaasta aruande kohta – tõdeti, et 2010. aasta lõppes kasumiga 689591 krooni, bilansis on miinusega veel üleval töötajate saamata töötasud ja kaks laenu (võlga) – üks Henrdik Oldele ja teine OÜ-le Chessik (selle 2007. aastast tegutseva osaühingu juhatuse liikmed on Annika Olde ja maleliidu raamatupidaja Kelli Juhkental-Rus). Muid suuremaid maksmata asju ei olevat, v.a. mõni aasta lõpus pärale jõudnud väiksem arve.
Positiivse uudisena tõdeti veel, et kõik varasemad noortespordi rahade võlgnevused said 2010. aastal likvideeritud. Samuti on sõlmitud riigiga 2011. aasta noortespordi ja alaliidu tegevustoetuse lepingud ja esimesed rahaülekanded on klubidele juba tehtud, väiksematele klubidele on kantud üle natukene suurem summa.
Järgnes pikem monoloog teemal maleliit versus riik ja seejärel anti võimalus küsimuste esitamiseks.

AH (SK Vanad Olümpiaalad): „Aruandesse on kirjutatud, et maleliidu maksuvõlad on ajatatud ja 25. juuni on kõik korras. Praegu on 4 kuud praktiliselt ära läinud ja 2 kuud on jäänud. Kas asi läheb plaani järgi?“
HO: „Jaa, ülejäänud on makstud, sest kui sa selleks kuupäevaks ei maksa (see tuleb iga kuu 25. kuupäeval summas 8000 krooni), siis see otsus tühistatakse.“
AH (SK Vanad Olümpiaalad): „Ja praegu läheb kõik hästi sellega?“
HO: „Just.“

TV (MTÜ Vabaettur): „Kas juhatus on andnud ka hinnangu Eesti koondiste esinemisele maleolümpial?“
HO: „Selleks ei ole spetsiaalselt olnud juhatuse koosolekut, et anda hinnang, kas oli 3, 4 või 5. Ei ole sellist hinnangut antud jah.“
(Paar täpsustavat / selgitavat küsimust vastuse sisu ei muuda).

TV (MTÜ Vabaettur): „Aasta lõpus valiti parimad sportlased: noored, mehed, naised jne. Kui see uudis oli maleliidu lehel, oli öeldud, et parimate pidulik autasustamine (pidulikul maleaasta lõpetamisel) toimub pärast seda, kui need on selgitatud. Kas 2010. aasta pidulik maleaasta lõpetamine on toimunud?“
HO: „Ei, see ei ole toimunud. Kuna me oleme tõesti hirm palju kokku saanud, siis teeme selle klubide meistrivõistluste ajal.“

MS (Võru MK): „Küsimus majandusaasta aruande kohta. Kahjuks sellega oli üsna vähe aega tutvuda, sest see alles eile saadeti välja. Leheküljel 16 lisas 12 „Tulu ettevõtlusest“ on rubriigis „Tulu põhikirjalisest tegevusest (võistlused, üritused)“ välja toodud, et 2010. aastal on saadud tulu kolm korda rohkem kui 2009. aastal. Kas korraldati kolm korda rohkem võistlusi, üritusi? Või olid osavõtumaksud kolm korda suuremad? Või jäeti näiteks 2009. aastal äkki osa tulust deklareerimata?“
HO ja maleliidu raamatupidaja KJ-R selgituse kohaselt ei saa deklareerimata küll midagi jätta. KJ-R sõnul kajastuvat rubriigi „Tulu põhikirjalisest tegevusest (võistlused, üritused)“ 2010. aasta summas ka näiteks Eesti Male Toetusühingu poolne toetus maleolümpial osalemiseks, samuti Eesti Olümpiakomiteest laekunud raha jne.

TV (MTÜ Vabaettur): „Kus real kajastatakse majandusaasta aruandes mängijate litsentsitasud?“
KJ-R: „Ka sealsamas real „Tulu põhikirjalisest tegevusest (võistlused, üritused)“.“

MS (Võru MK): „Küsimus lisa 11 kohta leheküljel 15. Sisseastumistasudest on laekunud 2010. aastal maleliidu arvele 500 krooni – see tähendab ilmselt, et üks klubi astus liidu liikmeks. Olemasolevatel andmetel oli 2009...2010 aastal sisseastumistasu 750 krooni, kuidas saab olla selline erinevus?“
Vastusest ilmnes, et maleliidu juhatuse liikmed HO ja MS1 ega ka mitte raamatupidaja KJ-R ei tea sisseastumistasu suurust. Mõni aeg hiljem sai asi täpsustatud – ilmnes, et 2010. aastal liikmeks vastu võetud SK Vanad Olümpiaalad sai tõepoolest liikmeks ekslikult tegelikkusest väiksema sisseastumistasu eest.

Järgnes hääletamine. Hääletuse tulemus (kinnitada EML 2010. a. tegevusaruanne ja raamatupidamise aastaaruanne): 31 poolt, 1 vastu, 1 erapooletu.

4. EML audiitori järeldusotsuse kinnitamine.
Alles pärast maleliidu raamatupidamise aastaaruande kinnitamist tehakse klubijuhtidele teatavaks, et audiitor ei olegi veel vastava dokumendi kohta oma järeldusotsust teinud ja seega pole selle päevakorra punkti juures midagi kinnitada.
HO: „Meil on hetkel tekkinud näpuviga – mitte näpuviga, vaid tehniline viperus. Audiitor ootas seda täna lõpuni. Maleliidu president, kes on täna veel Saksamaal ja kellel on ID-kaardi lugejaga mingisugune tõsine probleem, ta tuleb homme Eestisse – ta ei ole saanud seda asja kinnitada. Ta lõpuks kuskilt leidis selle majandusaasta aruande kinnitamise võimaluse, aga siis ta tegi vaesekene järjekordse näpuka ja ta saatis nii-öelda pgn-kinnitatult sellesamase aruande audiitorile, aga samas... ja ta ei saa seda enam nüüd uuesti saata sobival kujul audiitorile, kes omakorda saaks kohe kontrollida majandusaasta aruande allkirja – Rein Volt ei saa seda teha paberkandjal täna, ta ütlebki, et kui homme on Carmen Eestis ja saadab talle ära ja homme on ka audiitori poolt kinnitatud. Nii et sellisel juhul me ei saa täna audiitori aruannet kinnitada, me saame selle kinnitada kas järgmisel üldkoosolekul või kuskil, aga täpselt sellisena me ta esitame.“

MS (Võru MK): „Maleliidu põhikiri näeb ette ka revidendi määramist, miks teil seda revidenti ei ole ja kas see saab olema lähemal ajal?“
HO: „Maleliidu üldkoosolek on valinud just nimelt audiitorfirma, mitte eraldi revidenti ja ma võin rahulikult öelda, et see oli aastat viis-kuus tagasi, kui maleliidul oli revisjonikomisjon, tulidki kokku kolm inimest, kes vaatasid maleliidu pabereid ja siis öeldi, aga me ei tea tegelikult raamatupidamisest mitte midagi, me ei saa seda kontrollida. Siis maleliidu üldkoosolek otsustas, et maleliidu revidendiks on audiitorfirma – nii nagu on see olümpiakomiteel, nii nagu see on tervel hulgal spordialaliitudel. Tänasel hetkel audiitor kontrollib absoluutselt kõike, ka bussipileteid. Täpselt samamoodi audiitorile tuleb esitada kõik lepingud ja selleks, et ei kattuks näiteks hasardile esitatavad kuludokumendid ja kultuurkapitalile esitatavad kuludokumendid. Seal kontrollitakse kõik väga korralikult ära ja see on meie jaoks tänasel hetkel garantii, et need asjad on seadusega kooskõlas ja just nimelt üldkoosolekul – ma ei ütle täpselt aastat millal – otsustati, et maleliidu revisjonikomisjon ei olnud pädev seda tegema ja võtta maleliidule audiitor, kes ongi maleliidu revident. Kui täna maleliidu üldkoosolek otsustab teisiti, et maleliit ei vaja audiitorkontrolli, et oleks siin revisjonikomisjon, siis on see eraldi üldkoosoleku otsus. Mina tänasel hetkel näen küll seda, et kui on olemas professionaalne ükskõik milline audiitorfirma ja see kontrollib kogu alaliidu raamatupidamist, siis see on minu jaoks kindlam garantii, kui selle alaliidu seest valitud mingi komisjon.“

5. 2011...2012. aasta EML-i liikmemaksu, sisseastumismaksu ja litsentsitasude kinnitamine.
HO tegi ettepaneku kinnitada liikmemaksuks 2011-2012 aastateks 20 eurot ja sisseastumismaksuks 40 eurot. Litsentsitasuks kinnitada käesolevaks aastaks täiskasvanutele 12,8 eurot ja noortele / veteranidele 6,4 eurot (alates 2012. aastast litsentsitasuks täiskasvanutele 15 eurot ja noortele / veteranidele 7,5 eurot).

Selle päevakorra punkti juures täpsustasid mõningaid detaile Toomas Mihkelev (Järva NMK) ja Vello Kiiver (Kadrioru MK), asja olemus jäi aga üldjoontes samaks.

Järgnes hääletamine. Hääletuse tulemus (kinnitada liikme- ja sisseastumismaksud, litsentsitasud): 33 poolt, 0 vastu, 0 erapooletu.

6. Eesti Maleliidu põhikirja muutmine.
Ettepanek muuta EML põhikirja p.22 lg.5 ja sõnastada see selliselt:
Kui liidu liikmesklubi (-selts, -ühendus) ei saa olla esindatud üldkoosolekus, võib ta lihtkirjaliku volikirjaga anda õiguse hääletada enda eest oma klubi (seltsi, ühenduse) mõnele liikmele või mõnele teisele üldkoosolekus esindatud liidu liikmesklubile. Esindajate volikirjad või nende ärakirjad lisatakse üldkoosoleku protokollile.

Ettepanek muuta EML põhikirja p.27 lg.2 esimest lauset ja sõnastada see selliselt:
Liidu juhatuse liikmete minimaalne arv on 3.

MS (Võru MK): „Ettepanek – erinevatel koosolekutel on liidu juhatuse liikmete minimaalset arvu järjepanu muudetud, kõigepealt 7 pealt 5 peale ja nüüd 5 pealt 3 peale. Oleks ettepanek sõnastada see põhikirja punkt selliselt, et liidu juhatuse liikmete minimaalne arv on 1, siis ei pea edaspidi enam selles küsimuses põhikirja muutma.“

Pandi hääletusele kõik 3 põhikirja parandusettepanekut. Järgnes hääletamine.

Hääletuse tulemus:
1) EMLi põhikirja p.22 lg.5 muutmine – 33 poolt, 0 vastu, 0 erapooletu;
2) EMLi põhikirja p.27 lg.2 muutmine selliselt, et liidu juhatuse liikmete minimaalne arv on 3 – 31 poolt, 1 vastu, 1 erapooletu;
3) EMLi põhikirja p.27 lg.2 muutmine selliselt, et liidu juhatuse liikmete minimaalne arv on 1 – 2 poolt, 28 vastu, 3 erapooletu.

7. Eesti Maleliidu juhatuse liikmete arvu määramine.
HO tegi ettepaneku jätta uue juhatuse liikmete arvuks 5.

MS (Võru MK): „Kas poleks äkki enne õige tutvustada nimeliselt kandidaate, et saaksime aimu, kui palju neid kandidaate üldse on – võib juhtuda nii, et ühele kohale on näiteks konkurss 5 inimest, siis oleks võib-olla mõistlik hoopis panna selleks minimaalseks juhatuse liikmete arvuks 10 või 15?“
HO selgitab, et kuna üldkoosoleku päevakord on kinnitatud sellisena, et esmalt määratakse juhatuse liikmete arv ning alles seejärel järgneb presidendi ja juhatuse liikmete valimine, siis ümber neid asju tõsta ei saa. Seetõttu tulebki enne otsustada juhatuse liikmete arv.

Järgnes hääletamine – ettepanek kinnitati arusaadavalt suures üksmeeles.

Siinkohal oli sunnitud koosoleku protokollija AP kuulutama välja 5-minutilise pausi üldkoosolekus, sest koosoleku juhataja HO sai salapärase telefonikõne osaliseks ja tekkis vajadus minna teadmata ajaks saalist välja telefoniga rääkima.

8. Eesti Maleliidu presidendi ja juhatuse liikmete valimine.
Esmalt HO värvikas kirjeldus male kohta: „Kui me vaatame asja kaubana, siis ta on nagu šokolaad, aga ta on kahjuks ühe teise imeliku asja värvi ja lisaks ei ole sel paberit või pakendit ümber, millega teda korralikult müüa või turustada.“
Järgnes HO selgitus, kui raske on tuua male juurde nimekaid inimesi – alles hetk tagasi olevatki helistanud üks väga lugupeetud väga suure ettevõtte juht, kes aga ise paraku ei saavat maleliidu presidendiks hakata, aga ta pakkus ühe inimese maleliidu presidendiks, aga seda saavat avalikustada loodetavasti alles 2-3 kuu pärast.
HO seadis uude EMLi juhatusse üles 5 kandidaati (Hendrik Olde, Marko Siil, Ants Prii, Ervin Liebert, Erik Haavamäe) ja avaldas lootust, et 2-3 kuu pärast saab loodetavasti lisaks valida ka presidendi.
Kandidaate tutvustas HO nõnda: „Ma arvan, et me enamus teame neid.“ Õnneks siiski oli iga kandidaat nõus end ka lähemalt tutvustama ja enda kohta mõne sõna lausuma, alustas ettevõtlusega seonduv Erik Haavamäe, seejärel riburadapidi teised. Uue juhatuse kandidaatidele lubati esitada ka küsimusi.

TV (MTÜ Vabaettur): „Mul oli endal võimalus seista eelmise aasta augustis (erakorralise üldkoosoleku ajal) juhatuse kandidaadina paljude teie ees. Mul tekkis küsimus programmi kohta – meie meeskond jagas toona klubide esindajatele laiali programmi ja panime selle ka internetti üles. Tahaks täna küsida nende kandideerijate käest, kes on kõik kindlasti toredad inimesed, et kas oleks võimalik saada paberkandjal programmi, mida hakatakse järgneva 4 aasta jooksul ellu viima? Ja sellest lähtuvalt – millised on valimislubadused?“
HO vastuseks antud selgutusest ilmneb, et paberkandjal programmi ei ole – jääb üle loota, et mingisugusedki programmialged on iga kandidaadi enda peas ikka olemas. Või peaksime arvama, et jätkub senine suund, kus aeg-ajalt on maas Eesti maletajate FIDE reitingud, võlgnevuste tõttu rahvusvahelistele maleorganisatsioonidel tuleb meie maletajatel vahel loobuda mõnel suurvõistlusel osalemast jne?

MS (Võru MK) palub kõikidel uutel juhatuse kandidaatidel avaldada arvamust Kaido Külaotsa Malikooli väljaviskamise kohta Eest Maleliidust.
Alustab HO, kes üritab igati õigustada valitud suunda, unustamata sealjuures Kaido Külaotsa Malekooli mustamast. Teised uued juhatuse liikmeks kandideerijad käituvad meeskonnamängijatena ja kinnitavad toetust HO poolt avalikustatud hoiakutele.

Mõne aja pärast järgnes hääletamine, maleliidu uus juhatus sai kinnitatud selline:

Hendrik Olde,

Marko Siil,

Ants Prii,

Ervin Liebert,

Erik Haavamäe.

President jäi seekord aga valimata, kuna polevat ühtegi kandidaati.

MS (Võru MK) tegi ettepaneku, kas äkki härra Erik Haavamäe oleks nõus maleliidu presidendiks hakkama?
Erik Haavamäe ei soovinud.

AH (SK Vanad Olümpiaalad) küsis, millal saab siis ükskord ka maleliidu president ametisse?
HO lubas leida presidendi 2-3 kuu jooksul või hiljemalt sügiseks.

9. Audiitori kinnitamine 2011. aasta majandusaasta aruande kontrollimiseks.
Audiitori kinnitamine 2011. aasta majandusaasta aruande kontrollimiseks lükati edasi.

10. Muud küsimused.
Muud küsimused – mingeid otsuseid selle päevakorra punkti juures vastu võtta ei saa.

Muid küsimusi ei olnud.

Kokkuvõtte tegid TV ja MS.

Monday, April 18, 2011

Male muudeti Armeenias kohustuslikuks õppeaineks

Rõõmustav sündmus male jaoks leidis aset kaugel Armeenias. Möödunud neljapäeval võeti Armeenia valitsuse koosolekul vastu otsus viia male sisse algkoolide õppeprogrammi kohustusliku õppeainena. Selle otsusega eraldati male arendamiseks ligikaudu 1,5 miljoni USA dollari väärtuses raha. Armeenia haridusministri Armen Ašotjani sõnul on tegemist ühe tähtsa osaga üleüldistest muutustest haridussüsteemis. Kogu uudist (vene keeles) võib lugeda siit.

Sunday, April 17, 2011

Kaarel Nestor: Kirjutan Dijonist!

Saabus lugejakiri Kaarel Nestorilt, kes viibib Prantsusmaal:

Tervitused Dijonist!

Kirjutan Teile mittepoliitilistel teemadel, vaid puht malelistel. Õnnestus jälle aega leida ja maleturniiril osaleda. Täpselt sama turniir, kus eelminegi aasta sai osa võetud ja lõpuks õnnega pooleks kinni pandud.

See aasta jäi mu inglasest koolivend tulemata nii, et ma olin suhteliselt enesekindel, et seegi kord tuleb võit ilusti taskusse. Sain vaevu klubipresideni autosse istutud, kui ta teatas, et seekord on mul veidi teisest puust vastased kui eelmine kord (siis osales ainult üks 2030-se reitinguga vanem meesterahvas, kes eriti nuppe tõsta ikka ei osanud). Turniirisaali jõudes viskasingi pilgu peale osalejate nimekirjale ja esimesed kuus mängijat olid: IM C.Claverie 2330, üks 2250-ne, üks 2150-ne, ja siis veel üks 2080-ne mängija. Nii, et ma oma kohaliku 2060-se kiirmale reitinguga olin alles 5-s asetus. Lisaks sellele oli veel enesetunne sandi võitu, sest ei olnud eriti magada saanud nii, et ma kartsin, et too päev ei tule küll midagi turniirivõitmisest välja. Täielik ajusurm oli.

Esimeseks vooruks loositi mulle mustadega üks noor 1500-se reitinguga poiss vastu ja ma olekski oma ajublokaadi tõttu äärepealt ühe labase taktika sisse lasknud inglise avangust välja kukunud seisus. Seal maal sai aga õnneks poisi mõistus otsa ja edasi tegelesin ma nupude maha võtmisega.

Teises voorust ei oska ma suurt midagi rääkida. Mul oli praegu suuri probleeme, et meenutada, kellega ma üldse mängisin, sest tabelit ei ole veel väljas. Mu meelest oli tegu ühe hispaania-nimelise vanema härraga, kes Gründfeldi käsitles avangus veel normaalselt, aga edasi tegutses umbes samamoodi, kui see temast 50aastat noorem minu esimese vooru vastane.

Kolmas voor üks Serbia päritolu meesterahvas, ma mustadega, ta reiting mingi 1750. Mängis vägagi hästi sellise reitingu kohta. Kuni ajapuuduses lasi ühekäigulise mati panna...

Siis oli meeldiv lõunapaus. Klubi president maksis ka selle kinni (lisaks mu osalemistasule). Sain puhata +28kraadises soojuses jõe ääres. Mõnus!

Samas teadsin, et peale lõunapausi hakkavad tulema ka õiged vastased. Esiteks 2.asetus, mul valged. Jälle sealt d4 pealt mul midagi tuli (tõesti ei mäleta enam avangunimesid). Kuna ma ju enam avanguid ei mäleta, siis väljusin isegi võib-olla kerge halvemuses. Keskmängus toimus pingeline positsioonimäng, aga too 2250-ne tegi ikka paar ebatäpsust. Mingi hetk jättis ta mulle arusaamatul põhjusel ka h6 mõttetu etturi ette. Siis hakkas juba mäng enametturi realiseerimise peale. Teda hakkas ka ajapuudus kimbutama (ma mängisin too turniir kõik mängud ikka väga kiirelt). Paar ebatäpsust tema poolt ja selle asemel, et mulle kaks lisaminutit anda oma valekäigu tõttu, otsustas ta alla anda. Mul oli sellel hetkel 2 enametturit ja aktiivsus, laual lipud ja mõlemal üks ratsu + mõned etturid. Ei jõudnud vaadatagi, kas see aktiivsus oleks mulle veel midagi andnud. Esmapilgul nagu tundus, võib-olla see sundisgi teda alla andma, aga kui ma hiljem oma peas analüüsima hakkasin siis mulle tundus, et tema ratsu kaitses kõik ära ja tal olid ka mingid võimalused igavesele tulel, aga noo olgu. Las jääb.

5ndaks vooruks oli 3 liidrit maksimum punktidega. IM, 2150, ja ma + see 2080 3,5-ga. Värvide tõttu anti mulle 2080ne. Tüüp tahtis Tarrashit mängida mu prantsuse vastu, aga ma viisakalt keeldusin ja läksin üle... no ei mäleta seda nime. Üldiselt üritas ta kogu aeg viigile mängida, sest pärast seda mu veenvat võitu 2250se üle tundus ka IM hetkeks hirmunud näoga. Mõlemalt pikad vangerdused, ma lõin f6-le etturiga. Lõpuks suht kinnine seis, aga mul ilmselge paremus, sest tema g3 ettur rippus, mul ilus oda h1-a8 diagonaalil. Paraku lasin tal odaga võtta h8-a1 ja kuna mu etturid olid f7,e6 ja f5 ja ta odasid loomulikult ei vahetanud, paar ebatäpsust veel minu poolt ja mu paremus oli läinud. Siis läks ajapuuduses tapluseks ja lõppseisus oli mul kaks etturit ja tal oda, kus ma ei kuulnud ta viigipakkumist ja kohtunik fikseeris viigi.

Nii, et 6ndaks vooruks oli IM 5-e peal, ma 4,5ga teine. Ülejäänutel vähem. Tuli teine mäng järjest mul mustadega. D4, rf6 og5 ja noh... ma ei mäleta ka enam selle avangu nime. Igatahes, noh, IM mängis avangut vägagi korrektselt, erinevalt minust. Ausalt öeldes, võib-olla ta oleks pidanud väheke aktiivsemalt mängima. Tal oli juba enne võimalus end liputiivalt läbi suruda. Ma hakkasin lihtsalt mingisugust aktiivsust tekitama kuningatiival, et vähegi vastumängu leida. Liputiival oleks muidu kokku kukkunud. Mingi hetk vaatasin g3 ratsu kaingut kahe etturi vastu, sest h-i etturid olid vahetatud. Kulutasin paar minutit ära, aga siis veel võtta ei julgenud. Üks 4-5 käiku hiljem, kui mõlemal oli 4-5minti kella peal võtsin tuimalt g3-le maha. Sain vist sealt 2 pessi. Õige pea kukkus ka kolmas. Tõenäolsielt kuskil ma ka eksisin, sest lipud läksid vahetusse ja mati rünnakut ma ei saanud. Väljusime seisu kus mu 2 lipu tiiva etturit olid mahavõtmisele määratud g ja f ettur ilusti koos. Tal lipu tiival 4 etturit. Lisaks oli tal ratsu ning oda ja mul vanker. Asi lõppes sellega, et ajapuuduses lasi tüüp mind etturitega 2 ja 3ndale reale. Pidi oda vastu andma ja lõpuks sai matti. Ma üritasin küll seda kahiseisu mitu päeva hiljem taastada malelaual, aga enam ei õnnestunud. Peale partiilõpu pidin teistelt maletajatelt järgmised 5minutit õnnitlusi vastu võtma nagu oleksin mingisuguse imega hakkama saanud.

Viimaseks vooruks olin siis liider 5,5ga. Teisel kohal see 2150 5punktiga ja 2250-ne ja IM istusid 4,5 peal ja läksid omavahel kokku. Pärast mõningaist arvutamist sain aru, et valgetega kiirviiki ei maksa teha ja ega seda vast vastu ka ei võetaks. Igatahes... avangust väljusin ma kenasti. D4, g6 jne mida ma Sassiga olen üks miljon korda välgus läbi mänginud. See tüüp käsitles ainult väga imelikult seda avangut. Sain isegi pessi kätte. Mingi hetk läks aga keset lauda tohuvapohuks. Kus vahetati ja võeti nuppe maha. Ma tundsin ennast kogu aeg kindlalt kuniks... sain aru, et keerasin seisu tuksi. Tal enamettur kahed vankrid peal ja ühed odad. Mõtlesin, et hoian kapid kõvad ja äkk isaab viigi kätte. Juhtus nii, et odad läksid vahetusse, ühe vankrid ka ning kuna vastane oli avangus käitunud nii nagu Sass ei soovita käituda (ehk kulutanud kõvasti aega), siis see 2150ne suutis oma 1enametturiga seisus, kus mõlemal üks 5-6 pessi peal, mängida kaotus seisuks, kus ainuke nupp lisaks kuningatele ja vankritele oli minu ettur, mis oli lipustumas. Igatahes, kui tal on oli 1sek peal otsustas ta alla anda.

Kokkuvõttes oli siis esimene 6,5/7-st. 0,5 punkti rohkem kui eelmine aasta, kus konkurents oli vägagi hõre. Auhinnaks suur karikas ja tsekk 100eurole ja ilm oli ka ilus. Kahjuks varastati mult too õhtu veel jalgratas ära kino eest nii, et väga suurt rõõmu oma turniirivõidu üle tunda ei saanudki.

Lõpetuseks tuleb öelda, et ma tulin vahepeal ka oma klubiga siis Burgundia regioonimeistriks (noo üks voor on mängida, aga tabeli viimasega) ja tõusime järgmiseks aastaks mängime National 4-a. Mina tõenäoliselt seal osaleda ei saa, sest järgmise aasta veedan ma Inglismaal, Warwickis, vahetusaastal. Regionaalidel tegin ma esimesel laual puhta töö, aga ega vastaseid ka ei olnu.d kõrgeim oli vist 1800 midagi.

Ahjaa... tahaks veel kiita Eesti maletajaid, sest siin Prantsusmaal mängivad kõik mattini või ajakaotuseni.

Edu kõigile!

Tervitades päikselisest ja soojast Dijonist,

Kaarel Nestor

Saturday, April 16, 2011

V.Tusovi mälestusturniiri I päev

1.-5. M.Kanep, S.Kanep, Valgmäe, Volodin, Valner 4/5 Laugul, Kukel, Vovkil, Oldel (vist rohkematel ei ole) on 3,5/5

Edit:
Kanep 7,5/9
Volodin 7/9
Lauk 6,5/9
Valgmäe, Vovk, Valner 6/9

Friday, April 15, 2011

Vaadeldaja intervjuu Aleksander Volodiniga

Tõlkinud olen ma kiiruga, seepärast vabandan trükivigade poolest. Jätan ka venekeelse variandi, juhuks kui kedagi huvitab.

Aitäh Aleksanderile ja kõikidele küsijatele!


1. Lugupeetud suurmeister.
Kas Hendrik Olde õnnitles teid selle suurepärase tulemuse puhul?

Стоит начать с того, что звание международного гроссмейстера официально мне должны присвоить 1 мая 2011.

Tuleks alustada sellest, et ametlikult ma saan suurmeistri tiitli alles 1. Mail 2011.

2. Kristjan Sander: Millised on tulevikuplaanid? Suurmeistritiitel on väga hea saavutus, aga koht maailma edetabelis veel kaunis tagasihoidlik. Kas vastsel suurmeistril on mõtteid malekarjääri, hariduse omandamise ja elukutsevaliku suhtes, mida ta tahaks avalikult väljendada?

В будущем планирую продолжать учёбу в ТТУ. Скоро закончиться 2 год , хочется учиться 3+2 года до магистра. В плане шахмат, усиливать уровень своей игры, для этого у меня много слабых мест, над чем нужно работать.

Tulevikus plaanin jätkata õpinguid TTÜs. Varsti lõpetan teise aasta ära, tahaks õppida 3+2, et saada kätte magistriõpe. Malelis mõttes tahan arendada oma mängutaset. Mul on palju nõrku kohti, mille kohal on vaja töötada.

Хочу одновременно рости в шахматах и получать образование т.к. эти два занятия дополняют друг-друга. В наше время сила игроков мериться в рейтингах так что конечно, рейтинг надо поднимать выше.

Tahan üheaaegselt areneda maleliselt kui saada ka haridust, nii et need kaks tegevust täiendaksid üksteist. Meie ajal mõõdetakse mängija tugevust reitinguga, nii et kindlasti tahan tõsta oma reitingut.

Одинаково сложно добиться хороших высот в шахматах или выучиться и получить хорошую специальность и найти работу. Пока я хочу двигаться в обоих направлениях.

Usun, et on raske saada häid tulemusi nii males kui õppida ja saada head erialast haridust ning leida tööd. Hetkel tahan areneda mõlemas suunas.

3. Kui palju on malelisele tasemele juurde andnud ja male mängimise võimalusi avardanud elukohavahetus Ida-Virumaalt Tallinna?

Уже с школьных лет я ездил по всей Эстонии по всем турнирам. Разница в том, что было больше денежных затрат. Конечно удобнee теперь, когда турниры проводятся в Таллинне или скажем куда-то плыть или ехать, не надо предварительно с Кохтла-Ярве добираться до Таллинна. Так что удобства безусловно есть во времени, экономия финанс.

Juba koolaijast saati olen käinud turniiridel üle Eesti. Vahe on selles, et enne oli rohkem rahalisi kulutusi. Muidugi on nüüd mugavam, kui turniir on Tallinnas või enne oli vaja kuhugi laevaga või lennukiga sõita, ei pea enam Kohtla-Järvelt Tallinna eraldi tulema. Nii et kindlasti on nii ajavõit, kui ka rahalinevõit.

4. Mis on kiire malelise progressi saladus (2008 IM, 2011 GM)? Kus on võimete piir?

J Секрета никакого нет. Всё же ясно и просто. Кому-то просто не дано изначально чего-то серьёзного достичь, скажем ММ. Какие-то характеристики изначально должны быть, скажем усидчивость, логика, мышление. А дальше просто работа над шахматами, играть в турнирах с сильными соперниками, только тогда чему-то новому учишся, открываешь для себя. Работа + практика = результат.

J Mingit saladust poel. Kõik on selge ja lihtne. Mõnele lihtsalt ei ole antud midagi väga head saavutada, ütleme RM (rahvusvaheline meister). Mingid iseloomuomadused peavad algsed olema, ütleme järjekindlus, loogika, mõtlemine. Aga edasi läheb puhas maleline töö, mängimine turniiridel tugevate vastastega – ainult siis õpid midagi uut, avastad enda jaoks midagi uut. Töö + praktika = tulemus

Граница – опять таки зависит от того, как я буду в дальнейшем уделять внимание шахматам, играть в турнирах, кажется рейтингом 2600 теперь уже не сильно удивишь, а вот выше сложновато действительно!

Piir – jällegi kõik sõltub sellest, kui palju ma tulevikus pühendan tähelepanu malele, mängin turniiridel. Tundub, et tänapäeval reitinguga 2600 väga ei üllata kedagi, aga kõrgem reiting – see on tõesti raske.

5. Kes on malelised eeskujud?

Как шахматист конечно Каспаров, его мощь, напор, сила. В последнее время Карлсен тоже, интересный стиль игры, чувствуется талант.

Maletajana kindlasti Kasparov, tema võimsus, visadus, jõud. Viimasel ajal ka Carlsen, väga huvitav mängustiil – on tunda annet.

6. Kui mitu tundi päevas kulub male uurimisele? Millistel mängufaasidel on põhirõhk?

В последнее время совсем не много, в среднем где-то час в день. Это скажем игра в интернете, какие-то новости, немножко работы в базе, иногда задачи решаю. Перед турниром конечно-же больше. Большее внимание удиляю дебюту, а миттельшпиль и эндшпиль при анализе своих или чужих партий.

Viimasel ajal üldsse mitte palju – keskmiselt tunnike päevas. Ütleme, et see on mäng internetis, mingid uudised, natuke tööd baasides, mõnikord lahendan ülesandeid. Enne turniiri muidugi tegelen rohkem. Suurt tähelepanu osutan avangule, kesk- ja lõppmängu vaatan rohkem enda või võõraste partiide analüüsimisel.

7. Kes on olnud treenerid?

Первый тренер Светлана Притулина, в 1999 перешёл к Анастасии Голубенко. После был перерыв пару лет как в 2005 году познакомился с Кириллом Анненковым он мне сильно помогал до 2008 года. Последнии 2 года без тренера. Конечно в течении всех лет были ещё люди, которые дополняли меня знаниями, помогали мне, подсказывали.

Esimene treener oli Svetlana Pritulina, aastal 1999 läksin Anastasi Golubenko käe alla. Siis oli vaheaeg paar aastat, kuni aastal 2005 kohtusin Kirill Annenkoviga, kes aitas mind väga palju 2008 aastani. Viimased 2 aastat olen treenerita. Muidugi oli nende aastate jooksul inimesed, kes aitasid täiendada minu teadmisi, aitasid mind.

8. EMTÜ kodulehelt võib lugeda, et toimub üsna sage maletajate toetamine. Huvitav oleks ka summasid teada või on tegemist moraalse toetusega?

Разумеется для меня важна любая поддержка, пусть даже и моральная. Но в данном случае помогают с покрытием расходов на поездки. За что большое спасибо!

Muidugi on minu jaoks tähtis iga toetus, kasvõi moraalne. Aga antud juhul nad aitavad mind kuludega kompenseerimisega reisidel. Selle eest suur tänu!

9. Mitu pika ajakontrolliga malepartiid olete viimasel ajal keskeltläbi aasta jooksul mänginud? Kui palju lisandub sellele arvule veel kiirmalepartiisid? Kui palju mängite malet internetis ja millise ajakontrolliga?

Если взять 2010 год, то даже по страничке ФИДЕ видно, что сыграно более 90 партий с обсчётом. А если быстрые и блиц, то чуть больше 100. Это конечно очень насыщенный график у меня был в прошлом году.

Kui võtta 2010 aasta, siis FIDE kodulehe andmetel ma mängisin üle 90 partii. Kui võtta arvesse ka kiir- ja välkpartiid, siis tuleb kokku üle 100. Muidugi eelmine aasta oli mul väga tihe graafik.

В интернете играю ради удовольствия или попрактиковаться, после перерыва. Иногда в день могу пару часов играть. Бывает за неделю ни разу не сыграю. Преимущественно по 3+0 или 1+0 минут.

Internetis mängin naudingu eesmärgil või harjutamise eesmärgil, peale mingit puhkust. Mõnikord võin päevas mitu tundi mängida. Juhtub aga ka, et nädala jooksul ei mängi ühtegi. Enamasti mängin ajakontrolliga 3+0 või 1+0.

10. Milline on olnud parim partii ja miks?

Вот так в голову ничего не приходит, скорее всего ещё не создал такой шедевр.

Niimoodi ei tulegi kohe meelde, tõenäoliselt pole veel loonud sellist meistriteost.

11. Millistel võistlustel planeerite lähemal ajal osaleda?

В данный момент жду присвоения звания, чтобы планировать свой график уже как ГМ. Пока ничего конкретного не запланировано, если куда-то ехать играть, нужно во-первых готовиться, а во-вторых это приличные затраты. А для студента - это тяжело.

Hetkel ootan endale tiitli omistamist, et planeerida graafikut suurmeistrina. Hetkel ei ole midagi konkreetset planeerinud, kui minna kuhugi mängima, on esiteks vaja ettevalmistada, ja teiseks on sellel päris suured kuldu. Ja tudengi jaoks ei ole see kerge.

12. Kas lisaks Rootsi ja Soome liigade mängimisele mängite veel mingite riikide liigasid? Kas lähiajal on kavas mõni liiga juurde võtta? Mille poolest erineb selliste liigade mängimine tavalistel maleturniiridel mängimisest?

Играю только в Финской и Шведской лиге. Из других лиг предложений не поступало, конечно интересно было-бы попасть в немецкую бундес лигу.

Mängin ainult Soome ja Rootsi liigas. Teistest liigadest pole pakkumisi tulnud, muidugi huvitav oleks osaleda Saksa liigas.

Разница, возможно в том, что на лигу я приезжаю на 1-3 партии и стараюсь играть на полной выкладке. Eсли проиграть, то отыграться не скоро будет возможность, да и командная игра ведь, все смотрят как у тебя складываются дела за доской. Во время турнира когда скажем 9 партий, силы расходуешь более рационально.

Vahe on ilmselt selles, et liiga jaoks ma tulen kohale ja mängin 1-3 partiid täie võimsusega. Kui kaotada, siis pole võimalust seda kaotust tasa teha ja kuna on veel meeskonnamäng, siis vaatavad kõik, kuidas sul partii kulgeb. Turniiri ajal ütleme, et on 9 partiid – sa kulutad oma jõudu ratsionaalsemalt.

13. Rullik: Millal ja kus olete sündinud? Millal alustasite maleõpinguid ja kelle käe all? Kas peres mägib veel keegi malet?

Родился в Кохтла-Ярве, 10 декабря 1990. Начал заниматься в последнии месяцы детского сада перед первым классом у Светланы Притулиной. Папа на протяжение всех лет поддерживает меня и следит за моими результатами, сам он играет не сильно.

Sündisin Kohtla-Järvel, 10 detsembril 1990. Hakkasin malega tegelema lasteias, viimastel kuudel enne esimest kooliaastat Svetlana Pritulina käe all. Isa on kõigi aasta jooksul toetanud mind ja jälginud minu tulemusi, ta ei mängi väga tugevalt.

14. Millisel erialal, kursusel omandate tehnikaülikoolis haridust? Kuidas õpingud edenevad? Kui palju segab male õppimist? Millise teadusliku kraadi poole püüdlete? Kui palju aega kulub õppimise välisele üliõpilaselule, üritustele?

Учусь в Таллинском Техническом Университете на механике (tootearendus ja tootmistehnika), 2 курс. Конечно приходится тратить много времени, я удиляю не достаточное количество, у меня есть пару долгов. А в целом учиться нравится! Время свободное есть и на шахматы, единственное уже не остаётся сил на работу и анализ, лень человеческая тоже мешает. Хочу учиться 5 лет до магистра, 3 года скоро уже пролетят, а с бакалавром не достаточно знаний для хорошего знания специальности.

Õpin Tallinna Tehnikaülikoolis mehhaanika alal (tootearendus ja tootmistehnika), 2 kursus. Muidugi läheb selle peale palju aega, ma ei tegele sellega piisavalt – mul on isegi paar võlgnevust. Aga üldiselt õppida meeldib! Vaba aega jätkub ka male jaoks, ainult, et ei ole jõudu töö ja analüüsi jaoks, inimlik laiskus segab samuti. Tahan õppida 5 aastat, et saada kätta magistritase, kolm aastat lendab kiiresti mööda ja bakalauruseastmega ei saa piisavalt heale spetsialistile omaseid teadmisi.

Веду и активный образ жизни - это тренировки, культурные мероприятия.

Elan aktiivset elu – teen trenni, osalen kultuurilistel üritustel.

15. Milliste spordialadega tegelete veel peale male?

Из того, что можно выделить, так последнии 4 года школы 2006-2009 год, 5 раз в неделю ходил на тренировки по плаванию, сейчас иногда хожу на свободное плавание. С марта 2010 хожу на тренировки по тайскому боксу ( кик-боксинг). Тренажёрный зал в университете тоже посещаю.

Mainimisväärt on see, et viimased 4 kooliaastat (2006-2009) käisin 5 korda nädalas ujumistrennis, nüüd käin vahel lihtsalt ujumast. 2010 aasta märtsist käin ka taipoksi trennis (kick-boxing). Samuti külastan ja ülikooli jõusaali.

16. Simo 13: Kuidas võrdled malet ja kabet?

Сложно сказать, шашки конечно для меня менее интересны.

Raske öelda, kabe on minu jaoks kindlasti vähem huvitavam.

17. Millal tuleb meeste EMV kuld? Kas see on Teie jaoks eesmärk omaette?

В быстрых и блицу я выйгрывал мужские чемпионаты. В классике конечно сложнее. Плохо что год из года приходиться конкурировать с одними и теми-же игроками. Для меня это не самая главная цель. Так получилось, что я ни разу не был чемпионом Кохтла-Ярве, до поры я был слабее кого-то, а потом перерос .

Kiires ja välgus ma olen juba võitnud meeste meistrivõistlused. Klassikalises on muidugi raske. Halb on see, et aasta-aastalt tuleb konkureerida ühtede ja samade inimestega. Minu jaoks see ei ole peamine eesmärk. Samuti on nii tulnud välja, et ma ei ole kordagi olnud Kohtla-Järve meister, algul olin kellegist nõrgem, hiljem aga kasvasin sellest välja.

18. Rene: 1) Kes hetkel on teie treener?
2) Kuida son lood eesti keele omandamisega?
3) Kui mängite veebikeskkondades malet, siis kus ja mis nime all?
4) Kuidas suhtute erinevatesse valmistiitlitesse (2011. aasta Eesti parim maletaja, 2011. aasta Ida-Virumaa parim sportlane jms)
5) Suurimad malelised eeskujud?
6) Kelleks tahate saada :)?
7) Suhe Paul Kerese maleloominguga?
8) Olite vahepeal avangutega raskustes, millest see tulenes?
9) Mis on senised olulisema dvõidud?
10) Kas võistkonna eest mängimine on Teie jaoks raskem kui individuaalturniiril osalemine?

1.)На данный момент у меня нет тренера.

Hetkel mul ei ole treenerit.

2.)На эстонском сейчас у меня около 50% занятий в университете, но главная проблема, что нет практики чтобы тренировать разговор.

Eesti keeles on 50% ülikooli ainetest, aga peamine probleem on see, et ei ole praktikat, et harjutada kõnekeelt.

3.)Переодически играю на playchess.com, bereg.ru, chessplanet чаще всего ник – моё имя.

Vahel mängin playchess.com’is, bereg.ru’s, chessplanetis – kõige tihedamini on hüüdnimeks mu enda nimi.

4.) Для того чтобы выбрали лучшим спортсменом надо показать хорошие результаты. Сейчас у меня закончились юношеские соревнования и звания я все получил. Так что надо что-то серьёзное показать, это сложно!

Selle jaoks, et valitaks parimaks sportlaseks on vaja näidata häid tulemusi. Hetkel mul lõppesid noorte meistrivõistlused ja tiitli ma sain. Nii et on vaja midagi tõsist ette näidata, see on raske.

5.) По стилю игры Каспаров и Карлсен.

Mängustiililt Kasparov ja Karlsen.

6.) Хороший вопрос J.Сложно ответить, делаю то, что считаю нужным для своего роста, что получиться трудно сказать.

Hea küsimus J. Raske vastata, teen seda, mis ma arvan, et on minu vanusele õige, mis saab – raske öelda.

7.) Конечно знаю определённый факты из жизни Кереса, что-то читал и фильм смотрел, но с шахматным творчеством знаком слабо.

Muidugi tean teatuid fakte Kerese elust, midagi olen lugenud ja filmi näinud, aga tema malelist loomingut tunnen kehvasti.

8.) Дебюты у меня не самое сильное место, иногда конечно я специально немного больше времени трачу в дебюте, чтобы лучше вникнуть или внести сумбур для соперника, хотя и знаю основные линии.

Avangud ei ole mu kõige tügevam külg, mõnikord ma muidugi kulutan meelega natuke rohkem aega avangus, et paremini saada aru seisust või ajada vastast segadusse, kuigi tean peamisi variante.

9.) Если имеется ввиду отдельная партия, то даже и не знаю. А если имеется ввиду турнир, то Чемпионат Европы по быстрым шахматам до 18 лет и Олимпиада в 2010 году.

Kui mõtlete üksikut partiid – siis ei teagi. Kui võtta turniir, siis Euroopa Meistrivõistlused kiirmales kuni 18 ja 2010 aasta maleolümpia.

10.) В командном соревновании играю ответственней. Не могу сказать что мне больше нравится командные турниры или результаты в командных сильно выше. Везде стараюсь играть хорошо.

Meeskondlikus turniiris mängin vastutustundlikumalt. Ei saa öelda, et mulle rohkem meeldivad meeskondlikud või meeskondlikud tulemused on tähtsamad. Igalpool üritan mängida hästi.

19. Kui pikad Olde kõrvad paistavad Sinu malelises arengus?

Конечно мне не приятно, что у нашего шахматного союза не хорошие отношения со многими шахматистами и финансовые проблемы, всё это меня не может радовать.

Muidugi mulle ei ole meeldiv, et meie maleliidul ei ole paljude maletajatega head suhted ja on finantsilised probleemid, kõik see ei tee mulle head meelt.

Что касается лично моего отношения, моё дело хорошо играть, радовать своих болельщиков.

Mis puudutab minu isiklikku suhtumist, siis minu asi on hästi mängida, kõiki oma poolehoidjaid rõõmustada.

20. 1.Kas on siht males ka professionaalne olla või see on lihtsalt huviala?


Шахматы со мной будут всегда по жизни. Хочется рости и прогрессировать дальше. Но одними шахматами я не ограничиваюсь.

Male on minuga tulevikus elu lõpuni kaasas. Tahaks areneda edasi. Aga malega ma ei piirdu.


2.
Keda peate oma kangemaks konkurendiks noorteklassis?


Начиная с 10 летних чемпионатов, приходилось конкурировать с Р.Ежовым, С. Касела, К.Сарапик и те кто уже бросил шахматы или появились чуть позже. Постарше возроста это И.Вовк, В.Сысков, В. Шлыков . Кажется в мои года конкуренция была выше, сравнивая с нынешними чемпионатами.

Alates 10 aastastest meistrivõistlusest, oli vaja konkureerida R. Jezoviga, S. Kaselaga, K. Sarapikuga ja need, kes tänaseks on loobunud juba malest või kes on natuke hiljem tulnud. Natuke vanemast vanuseklassist – I. Vovk, V. Sõskov, V. Šlõkov. Tundub, et minu aastatel oli konkurents kõvem, võrreldes tänapäevaste meistrivõistlusega.


3.
Kas mõni teie vanuseklassi maletaja (Kasela, Valner, Jezov) oleks võinud ka tiitliga mängijaks tõusta? Kellel oli potentsiaali

Все эти ребята доросли до кмс, то стать мастером Фиде – просто поднять свой рейтинг до 2300, точно в их руках. Другая проблема, что для этого надо играть в турнирах и немного заниматься. А я думаю, что у всех этих молодых ребят сейчас уже другие цели и занятия, а шахматы для них как хобби.

Kõik nad on saanud meistrikandidaadi tiitli, et saada FIDE meistriks – on vaja lihtsalt tõsta oma reiting 2300ni, see on nende kätes. Teine probleem – selle jaoks on vaja mängida turniiridel ja päris palju tegeleda. Aga ma arvan, et et neil noortel on nüüd juba teised eesmärgid ja tegevused, ja male on nende jaoks pigem hobi.

Wednesday, April 6, 2011

Euroopa meeste meistrivõislused males. Aix-les-Bains, Prantsusmaa.

Seekordne Vana Maailma tšempionaat meestele toimus Prantsusmaa kuurordis Aix-les-Bains´is. Linnake asub Prantsusmaa suurima loodusliku järve Bourget ääres. Usun, et hommikused jalutuskäigud selle kaldal andsid mulle häid malelisi mõtteid juurde.

Kui eelmine aasta oli palju kisa ja kära seoses minu osalemisvõimaluse nurjumisega (ei tea, võibolla oli see millekski hea), siis seekord saab sõna võtta siiski reaalse-, mitte aga virtuaalse osaleja rollis.

Võis arvata, et sellisesse sümpaatsesse linnakesse tsiviliseeritud Euroopa südames saabub hordide viisi igat sorti maletajaid. Nii see üldiselt ka oli, kuigi kõigi aegade osalejate rekordit siiski ei löödud. Küll aga jäi üsna vähe ruumi osalejate kvaliteedi tõstmiseks. Mina oma 2601se reitinguga olin asetuse järgi...83. Müstika!

Eriti võimsa invasiooni tegid Prantsusmaale suure idanaabri esindajad. Inimressurssi seal jätkub ja ka maleline materjal on endiselt hea. Kogu võistlejate rivi vedas samuti Venemaa suurmeister, Peterburi superstaar Pjotr Svidler. Üldse peab märkima, et Piiteri malekoolkond on võrdlemisi aukartustäratav. Ette rutates tuli ka minu ainukene kaotus turniiril Peterburi ühe suurima lootuse vastu.

Võistluseelsel õhtul tehti mängijate kohtumisel kõigile selgeks, et partiile hilineda ei tohi. Seda premeeritavat nulliga. Nagu ma oma hiljutises intervjuus siinsamas märkisin, ei pruugi see reegel olla kaugeltki optimaalne. Aga kui juba turniirile kohale sõidetud ja reeglid sellised, siis tuleb nendega arvestada. Väga palju mänguta nulle silma ei jäänud. Üks silmatorkavamaid oli teises voorus, mil esimese voorus mustadega möödaminnes Svidleriga viigi teinud Fääride esindaja jäi paar minutit hiljaks Tšehhi geeniuse Navara vastu. Maailma kõige viisakam mängija kostis selle peale, et pole hullu midagi, ta võib mängida küll – ta on partiiks hästi valmistunud. Kohtunikud valmistasid talle siiski pettumuse ja panid tabelisse ilma mänguta punkti.

Uuele ambitsioonikale ECU presidendile Silvio Danailovile on sellest reeglist aga ilmselgelt vähe ning sealsamas toimunud delegaatide assamblee päevakorras olid veel Bilbao reeglite, partiide autoriõiguste, riietusreeglite (väljaveninud kampsunis mängule ei pääse) juurutamine Euroopa võistlustel. Kaugele kõige sellega jõuti – ei tea. Oli teiste asjadegagi piisavalt peamurdmist.

Turniiril mängiti välja ka 23 kohta augustis Hantõ-Mansiiskis algavale Maailmakarikale. Siin aga on üks konks. Osadel õnnelikest on koht olemas juba eelmise aasta EMilt. Mõni kvalifitseerub kõrge reitingu tõttu. Mõnel on mõningased šansid saada diskvalifitseeritud. Seega ei tea praegu keegi kindlasti täpselt, palju sellelt EM-ilt mängijaid Jugras laua taha istub. Üks suuri uuendusi oli see, et jagamise korral edasipääsejaid tie-breaki abil ei selgitata, vaid maletajad seatakse ritta median performance järgi. Huvitav mõte...

Välja mängiti muidugi ka särav medalikomplekt. Pjedestaali vallutasid ülalt alla Vladimir Potkin Venemaalt, Radoslaw Wojtaszek Poolast ja Judit Polgar Ungarist. Polgar suudab endiselt ajalugu teha – varem ei ole ükski naine meeste EM-il auhinnatrepile tõusnud. Aga tema ja ülejäänud naismaletajate vahel on siiski tuntav vahe. Kindlasti on ta ka sootuks tuntum kui medalimehed. Mõni võib isegi küsida, et kes need kaks meest seal ülemiste astmete peal on üldse? Insaiderid muidugi teavad, et tegemist pole kindlasti mitte meestega metsast. Potkin on viimaste aastate jooksul superturniiridel sekundeerinud selliseid staare nagu Aronjan ja Nepomnjaštši. Wojtaszek on viimaste tsüklite jooksul kuulunud ei kellegi teise, kui maailmameistri Vishy Anandi staapi. Kui regulaarselt sellisel tasemel tööd teha, siis jääb kindlasti endale ka midagi külge. Vastasel juhul tuleks teha teatud ekspertiis.

Igatahes oli Potkini võit täiesti teenitud, ta läks kohe stardis kiirelt minema ning siis enam lavalt ei lahkunud. Õnnitlused!

Mina olin turniiri eel mõõdukalt optimistlikus meeleolus. Viimased tulemused viitasid sellele, et ka EM-ilt võiks oodata rõõmsaid sõnumeid. Teisalt ei olnud minu eelnevad esinemised sellel tiitlivõistlusel teab mis vahvad olnud. 2003 aasta debüüt Silivris oli küll täitsa okei, kuid 2008a lõpetasin kohal, mis oli peaaegu identne tänavusega, ainult et selle numbri ees oli veel 1.

Asetus seega 83., kuid eesmärgid ikka üle selle. Tagantjärgi võib öelda, et läbisin 11 vooru ökonoomses tempos. Mustadega lihtne võrdsus ja valgetega ilma halastuseta rasvase punkti järele. Avakäigu eelis tõi mulle 5,5 punkti 6-st. Pole paha. Ei saa nuriseda avangulise ettevalmistuse üle, nii mõnigi punkt õnnestus reaalselt või sisuliselt juba avangus kotti pista.

Mustadega jooksid mõttemasinasse siiski mõned liivaterad. Vitjugov oli nutikas ja vältis tuumaettevalmistust, tekitades lauale täiesti arusaamatu positsiooni. Küll oli see kiiresti arusaadav Garri Kimovitšile, kes sel päeval Aix-les-Bains´i saabus ning otsejoones lavale partiisid uudistama tuli. Seisu vaatamisele kulutas ta umbes poolteist sekundit ja liikus kiirelt edasi Felleri partiid uurima. See noormees tekitas furoori viimasel Maleolümpial. Briljantselt mängis ta nüüdki. Tundus, et oma pea lõikab väga hästi.

Tõe hetk jõudis minuni kolm vooru enne lõppu. Eesmärkide saavutamiseks ei olnud enam koperdamisruumi. Eel-eelviimases võitsin Tali stiilis kahimängus Austria soliidset IM-i. 10. voorus tuli vastu vana hea tuttav Emil Sutovski Iisraelist, kes Hantõ olümpial näitas kosmilist performance´it ning oli kogu hiigelturniiri parim sellega. Valisin mustadega draakoni variandi. Mõtlesin, et olen ise draakoni aastal sündinud, äkki läheb õnneks. Kärmelt tõstsime tabija peale, kuigi Emil ei saanud mitte mingil moel seda avangut minult oodata. Tema teadmised lõppesid enne, aga paraku panin ma kohe seejärel puusse, misjärel tekkis tõsiselt tülikas lõppmängueelik. Siiski õnnestus seada teatud taktikalisi probleeme, mis valgelt ka aega röövisid. Ajakontrolliks õnnestus enamus materjalist välja vahetada ja kuna minu allesjäänud oda omas enam kui küllaldaselt liikumisruumi, siis pakkus Sutovski viiki. Palusin tal igaks juhuks käigu ka ära teha ja kuna (materjali) ettepanekut ei järgnenud, siis surusime kätt.

Viimaseks vooruks oli selge, et MK šansid on suhteliselt õhukesed. Siiski oli valgetega plaanis anda täisväärtuslik lahing. Seda enam, kui selgus, et vastaseks sain Ivan Sokolovi, kes praegu esindab Hollandit. Tegemist on väga võitlusliku maletajaga, kelle reiting on käinud ka teiselpool 2700 piiri ja kelle kollektsioonis on palju-palju võite tunnustatud korüfeede üle. Jagu on ta saanud ka suurest Kasparovist endast.

Õnnestus tekitada midagi õpiku partii sarnast. Valge suutis realiseerida kõik oma strateegilised ja lõpuks ka taktikalised eesmärgid ning nii sai turniirile pandud kena punkt.

Õhtul siis selgus, et olin 7,5 punktiga saavutanud 35. koha. Mis selle kohta öelda? Ma arvan, et pole paha!

Last, but not least, tänud kõigile pöidlahoidjatele kaasaelamise eest. Erilised tänud Eesti Male Toetusühingule. Oma lühikese eksistentsi jooksul on see tubli organisatsioon teinud oi, kui palju jõupingutusi Eesti male ja sealhulgas tippmale edendamiseks/elushoidmiseks. Mulle näib, et need jõupingutused on kandmas ilusaid vilju.

KKKülaots,K (2600) - Sokolov,I (2640) [C70]
12th ch-EUR Aix-les-Bains FRA (11), 2011

1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nge7 Kummaline samm, mida kasutatakse ka ilma a6 sisselülituseta. Üks märksa vähem tituleeritud Vene mängija tegi seal minu vastu Soomes viigi. 5.Nc3 Üleminek mingisse kõverasse neljaratsusse. 5...d6 6.a3 Pealtnäha algaja käik, aga valge oda peab elus püsima. Smeets tegi see aasta Wijkis vangerduse ja mängis siis a3. Aga mõnikord on ehk kasulik vangerdusega viivitada (ettevaatust selle soovituse rakendamisel!) 6...Bd7 7.Bb3 Ähvardades banaalselt Rg5. 7...Ng6 8.Nd5 Ei ole harvad juhud, kui siia jõuab ratsu läbi manöövri Rd2-f1-e3-d5. 8...Be7 9.c3 0-0 10.d3 Kh8? See sobib valgele imeliselt. Arusaadav, must on lõpetanud arengu ning tahab nüüd juba haarata initsiatiivi edasilükkega f7-f5. Probleem on ainult selles, et ta ei saa selleks kunagi aega. 11.h4! Olin kindel, et siin on musta seis juba ülimalt raske, samas kui valgega on mängida väga lihtne. 11...Bg4 [11...f5 12.Ng5! Siin riskib must saada miniatüüri õnnetuks kaasautoriks.] 12.Ne3 Qd7 13.g3! Nüüdseks on Rg6 kindlasti aru saanud, et ta astus vale jalaga tallist välja. 13...Bf6 14.Nxg4 Qxg4 15.Ng5 Ma ei näinud põhjust seda operatsiooni vältida. 15...Qxd1+ 16.Kxd1 Üks nendest seisudest, kus odade ja ratsude tugevus erineb nagu öö ja päev. 16...Nd8 17.Be3 Loomulikult, mitte mingit põhjust pole rutata etturite edasitungiga. Seda enam, et hiljem saab plaane varieerida. 17...Ne7 18.Ke2 h5 Must pidi valima mingi kaitseformatsiooni. Vastasel juhul oleks valge etturite edasitung musta vigurid üheksandale reale lükanud. Nüüd aga tekkis valgel uus "zatsepka" seisu avamiseks. 19.Rag1 Ng8 Selles oli muidugi eelmise käigu idee. 20.g4 hxg4 21.Rxg4 Be7 22.f4 f5 Musta esimene aktiivne käik. Vigurid küll pisut elavnevad, kuid kuhugi ei kao enam kuninga krooniline nõrkus, nagu mitte ka valge odade hirmus jõud. 23.exf5 Nh6 24.Rg2 exf4 25.Bxf4 Rxf5 26.Bc1 [26.Bd2? Oleks oda üks ruut varem maha kukkunud, oleks võinud minna pingeliseks. 26...Rb5] 26...d5 27.Kd1 See võttis mul pisut aega, aga lõpuks sain aru, et e-liini kontroll on tõesti väga tähtis. [27.d4 c5] 27...Bd6 28.Re1 Nc6 29.d4 Annab odale uue töödiagonaali, võtab kontrolli alla välja e5 ning fikseerib etturi d5. Mida ühelt käigult veel tahta? 29...Raf8 30.Ne6 R8f7 31.Rg5! Ne7 Järgmist käiku Sokolov ilmselgelt ei näinud, aga seis on niikuinii päästmatu. Teiste vastuste puhul järgneks Ed5 konfiskeerimine. 32.Nd8! Valge ja musta ratsudel on selles partiis erinevad saatused. 32...c6 33.Nxf7+ [33.Rxf5 Kiibitsejad ütlesid, et see võidab kohe koormatäie materjali. See on ka tõsi, aga kerges ajapuuduses valisin ma jätku, mis ka ei saa mitte midagi enam ära rikkuda. Veel järgnes...] 33...Rxf7 34.Rgg1 Nhf5 35.h5 Ng3 36.Re6 Bc7 37.Bc2 Nef5 38.h6 gxh6 39.Bxh6 Kh7 40.Bd2 Kg8 41.Bxf5 Must kaotab veel viguri. 1-0


Tuesday, April 5, 2011

Vint.ee ja Vaadeldaja kuulõpusarja märtsikuu etapp

Tuletame meelde, et täna õhtul kell 20.30 mängitakse järgi eelmisel teisipäeval ära jäänud Vint.ee ja Vaadeldaja kuulõpusarja märtsikuu etapp. Olge kohal!

Monday, April 4, 2011

Leo Braschinsky mälestusturniir.

Turniirist on küll juba päris kaua aega mööda läinud, aga nüüd ma siis panen mõningad mõtted kirja. Üle väga pika aja õnnestus üks korralik turniir mängida ja võtta võit 3 suurmeistri ees. Viimati vist võitsin taolise mõõduvõtu alles aastal 2005, Kõo vallas.

Nagu juba mainisin, oli koosseis ulmelist kõva, 3 GMi ja mitmeid IMe. Nüüd siis natuke mu turniirist. Tabelit saab näha siit.

1. voor sain vastaseks noore Eke Tominga, kelle vastu mingeid probleeme ei tekkinud ja sain vist lausa esimesena punkti kirja.
2. voor anti mulle vastu vana ja vihane vaenlane, IM Ülar Lauk. Millegipärast otsustasin talle mustadega 2. käigul viiki pakkuda, mille ta ka minu suureks üllatuseks pärast 2 sekundilist mõttepausi vastu võttis.
3. voor
- esimene lätlane, Lauris Laimins. Sain avangust kohe etturi kätte ja mingeid probleeme selle realiseerimisel ette ei tulnud - suhteliselt kiire võit.
4. voor - teine lätlane IM Samolins. Ta vist on ikka IM? Igastahes selle partii kohta on nii palju öelda, sama nagu 6. vooru võidupartiis Volodini vastu, et 15+0 ajakontrolliga ei ole soovitatav avangus ühte käiku 7,5min mõelda..Pärast sellise ajaedu saavutamist tunnen ma ennast igastahes nii kindlalt juba nagu oleks enamvigur. Jutt oleks teine kui lisasekundid tiksuksid muidugi.

Igastahes pärast seda tuli lõunapaus, mis on selleaastastel turniiridel vägagi tore uus traditsioon. Sai natuke süüa ja pühata ning selgus, et 5. vooru vastane on järjekordne IM lätist, Krivonosov.
Ütleme nii, et nii igava ja mõttetu mängustiiliga mängijat pole ma oma elus varem kohanud. Kui ta vahetust näeb, siis vahetab, mingeid erilisi pingutusi võiduks ta ei tee. Olen temaga netis ka korduvalt mänginud ja ikka ääretult ebamugav ja vastik vastane. Põhiline on see, et midagi ette ei paneks ja äkki vastane eksib. Toon siia ka väikse näite tema stiili kohta - ICCs on ta mänginud 23000 5-minuti mängu ja on nendest viiki teinud 5555, samas kui näiteks GM Eric Lobron on 41000 mängu jooksul viigistanud vaid 3000. Ja ega erand polnud seegi mäng, üritas mis ta üritas, aga vankrite lõppmängus tal vett kivist välja pigistada ei õnnestunud.

6. voor oli siis Volodin, mille kohta juba eelnevalt mainisin.

7. voor sain valgmäe, kes tolleks hetkeks oli ainuliider 5,5-ga. See mäng oli ka turniiri kõige pingelisem, mäng õnnestus võita alles siis kui mõlemal umbes minut kella peal alles oli. Selle võiduga olin juba ise enne viimast vooru ainuliider ja vastaseks oleks võinud tulla nii Kanep, Ehlvest kui ka Vovk. Programm andis vastaseks Vovki ja nii tuli mustadega vähemalt viiki hoida, et turniir võita kuna 2. laual tegid Kanep-Ehlvest kiirviigi.

Juhtus nii, et Vovk läks üle pressima, kahis viguri, siis teise pani lihtsalt ette juba ja turniirivõit punktise eduga oli tõsiasi.

Mida ma oma mängu kohta öelda võiks? No raske on mitte rahule jääda pärast sellist võitu. Korraldus oli ka suurepärane, mingeid probleeme minuarust ei tekkinud. Ainuke asi, et vbl oleksin pidanud siiski viimases Kanepiga mängima, aga mis teha.

Mingeid analüüse ma siia ei hakka panema, kunagi hiljem mõnest teisest turniirist. Seniks aga edu kõigile oma malemängu oskuste parandamisel.

Sass.