Tuesday, April 26, 2011

Eesti Maleliit jätkab presidendita, Carmen Kass taandus

14. aprillil 2011. aastal algusega kell 15 toimus Tallinnas Paul Kerese malemaja II korrusel Eesti Maleliidu üldkoosolek. Kuna malehuvilised on ilmutanud koosoleku vastu elavat huvi, siis otsustasime koosolekul toimunu kohta ülevaate anda. Võimalusel on kasutatud küsimuste-vastuste puhul ärakirja diktofonisalvestiselt, et aga kohati on salvestis ruumi kaja jms tõttu üsna raskesti jälgitav, siis puhuti on teksti (küsimuste / vastuste) mõte oma sõnadega võimalikult täpselt kirja pandud. Loodetavasti saab lähema paari nädala jooksul valmis ka koosoleku ametlik protokoll, mille malehuvilised leiavad maleliidu kodulehekülje dokumentide rubriigist http://www.maleliit.ee/et/dokumendid.html – kuna aga viimaste üldkoosolekute (21. augustil 2010 ja 2. veebruaril 2011 toimunud üldkoosolekute) protokolle seni pole, siis ülearu optimist ei maksa muidugi olla.

14. aprilli üldkoosolekul oli kohal 33 klubi maleliidu 44 liikmesklubist. Enne üldkoosolekut oli „korrastatud“ liikmeskonda, vähem kui kuu enne üldkoosolekut oli 300-kroonise liikmemaksu maksmata jätmise ettekäändel liidust välja visatud Kaido Külaotsa Malekool ja Loksa Maleklubi Olympic (meenutame, et alles mõni aeg tagasi võlgnes seesama maleliit liikmesklubidele kümneid tuhandeid kroone).

Tundub nii, et valitseva arvamuse kohaselt läheb Eesti maleelul paremini, kui mõned klubid aeg-ajalt liidust välja heidetakse. Nii on klubisid varemgi välja visatud, midagi uut siin ei ole – lahkuma on olnud sunnitud näiteks Paikuse MS Caissa, Tallinna Vesi SK, Viljandi MS... Eelmisel aastal keelduti liikmeskonda vastu võtmast Viljandi MK CC Fellini. Nagu elu käib.

Niisiis – kohal 33 klubi pärast järjekordseid opositsioonipookeid järele jäänud 44st. Saalis istus hääletussedelitega kokku 19 meest-naist, nii mõnelgi neist hääletussedeleid rohkem kui üks. Lisaks siinkirjutajatele – Toomas Valgmäed (edaspidi TV) oli volitanud MTÜ Vabaettur ja Margus Sööti (edaspidi MS) oli volitanud Võru MK – viibisid saalis veel:
Ervin Liebert, edaspidi EL (SK Reval-Sport),
Hans Vinkman (Maardu MK),
Toomas Mihkelev (Järva NMK),
Aksel Rei (Akadeemiline MS, Tartu SS Kalev),
Viktor Meškov (Sillamäe SK Kalev),
Ants Prii, edaspidi AP (SK Illi),
Eiki Lehemets (Pärnu MK),
Kersti Kivioja (SK Pärnumaa MK),
Valjo Rattasep (Saue MKK),
Grigor Airapetjan (MA Šahh & Garde, Jana Airapetjani NMK, Avatud SKS),
Vello Kiiver (Kadrioru MK),
Olavi Pai (SK Rapla MK),
Hans Tomson (Saku MK),
Aivo Hommik, edaspidi AH (SK Vanad Olümpiaalad),
Tõnu Truus, edaspidi TT (Tõnu Tuusi MKK),
Hendrik Olde, edaspidi HO (MSK Kasmar),
Marko Siil, edaspidi MS1 (Saaremaa MK).

Naga ennist öeldud, siis mitmel kodanikul oli hääletussedeleid rohkem kui üks. Matemaatiline keskmine annab tulemuseks, et keskmiselt oli igal üldkoosolekul osalenud hääletajal 1,7 klubi häält – mõne varasema koosolekuga võrreldes polegi see number kõikse hullem.

Mööda saali liikus veel maleliidu raamatupidaja Kelli Juhkental-Rus, edaspidi KJ-R.

Vastavalt päevakorrale hakkas üldkoosolek kulgema alljärgnevalt:
1. Koosoleku juhataja ja protokollija kinnitamine.
Koosoleku juhatajaks kinnitati Hendrik Olde ja protokollijaks Ants Prii.

Kuna üldkoosolekul tuli otsustada mitmeid olulisi küsimusi, siis tegi Hendrik Olde ettepaneku moodustada kaheliikmeline häältelugemiskomisjon, kuhu kuuluksid Toomas Mihkelev ja Eiki Lehemets. Rohkem kandidaate sellesse vastutusrikkasse ametisse üles ei seatud. Hääletuse tulemus (kaheliikmeline häältelugemiskomisjon ja selle koosseis): 32 poolt, 1 erapooletu.

2. Koosoleku reglemendi kinnitamine.
Koosoleku reglement kinnitati suures üksmeeles.

3. EML 2010. a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande kinnitamine.
HO: „2010 majandusaasta- ja tegevusaruande ma saatsin selle kõikidele klubidele meilitsi laiali, võib-olla olulisemad numbrid tõin sealt ka välja. Viimase aasta jooksul me oleme vast koos neljandat korda, mõnes mõttes on see nagu kurb, et me käime ja nagu ühel koosolekul ei tule osad kohale, siis mõne aja pärast kutsutakse erakorraline kokku, kus tulevad just nimelt need osad kohale. Ma arvan, et tegelikult lõpptulemusena eelmise aasta augustis toimus selline suur kaheksa poole tunnine maraton-üldkoosolek, mõned asjad said meie kõigi jaoks seal selgemaks. /---/“
Järgnes selgitus majandusaasta aruande kohta – tõdeti, et 2010. aasta lõppes kasumiga 689591 krooni, bilansis on miinusega veel üleval töötajate saamata töötasud ja kaks laenu (võlga) – üks Henrdik Oldele ja teine OÜ-le Chessik (selle 2007. aastast tegutseva osaühingu juhatuse liikmed on Annika Olde ja maleliidu raamatupidaja Kelli Juhkental-Rus). Muid suuremaid maksmata asju ei olevat, v.a. mõni aasta lõpus pärale jõudnud väiksem arve.
Positiivse uudisena tõdeti veel, et kõik varasemad noortespordi rahade võlgnevused said 2010. aastal likvideeritud. Samuti on sõlmitud riigiga 2011. aasta noortespordi ja alaliidu tegevustoetuse lepingud ja esimesed rahaülekanded on klubidele juba tehtud, väiksematele klubidele on kantud üle natukene suurem summa.
Järgnes pikem monoloog teemal maleliit versus riik ja seejärel anti võimalus küsimuste esitamiseks.

AH (SK Vanad Olümpiaalad): „Aruandesse on kirjutatud, et maleliidu maksuvõlad on ajatatud ja 25. juuni on kõik korras. Praegu on 4 kuud praktiliselt ära läinud ja 2 kuud on jäänud. Kas asi läheb plaani järgi?“
HO: „Jaa, ülejäänud on makstud, sest kui sa selleks kuupäevaks ei maksa (see tuleb iga kuu 25. kuupäeval summas 8000 krooni), siis see otsus tühistatakse.“
AH (SK Vanad Olümpiaalad): „Ja praegu läheb kõik hästi sellega?“
HO: „Just.“

TV (MTÜ Vabaettur): „Kas juhatus on andnud ka hinnangu Eesti koondiste esinemisele maleolümpial?“
HO: „Selleks ei ole spetsiaalselt olnud juhatuse koosolekut, et anda hinnang, kas oli 3, 4 või 5. Ei ole sellist hinnangut antud jah.“
(Paar täpsustavat / selgitavat küsimust vastuse sisu ei muuda).

TV (MTÜ Vabaettur): „Aasta lõpus valiti parimad sportlased: noored, mehed, naised jne. Kui see uudis oli maleliidu lehel, oli öeldud, et parimate pidulik autasustamine (pidulikul maleaasta lõpetamisel) toimub pärast seda, kui need on selgitatud. Kas 2010. aasta pidulik maleaasta lõpetamine on toimunud?“
HO: „Ei, see ei ole toimunud. Kuna me oleme tõesti hirm palju kokku saanud, siis teeme selle klubide meistrivõistluste ajal.“

MS (Võru MK): „Küsimus majandusaasta aruande kohta. Kahjuks sellega oli üsna vähe aega tutvuda, sest see alles eile saadeti välja. Leheküljel 16 lisas 12 „Tulu ettevõtlusest“ on rubriigis „Tulu põhikirjalisest tegevusest (võistlused, üritused)“ välja toodud, et 2010. aastal on saadud tulu kolm korda rohkem kui 2009. aastal. Kas korraldati kolm korda rohkem võistlusi, üritusi? Või olid osavõtumaksud kolm korda suuremad? Või jäeti näiteks 2009. aastal äkki osa tulust deklareerimata?“
HO ja maleliidu raamatupidaja KJ-R selgituse kohaselt ei saa deklareerimata küll midagi jätta. KJ-R sõnul kajastuvat rubriigi „Tulu põhikirjalisest tegevusest (võistlused, üritused)“ 2010. aasta summas ka näiteks Eesti Male Toetusühingu poolne toetus maleolümpial osalemiseks, samuti Eesti Olümpiakomiteest laekunud raha jne.

TV (MTÜ Vabaettur): „Kus real kajastatakse majandusaasta aruandes mängijate litsentsitasud?“
KJ-R: „Ka sealsamas real „Tulu põhikirjalisest tegevusest (võistlused, üritused)“.“

MS (Võru MK): „Küsimus lisa 11 kohta leheküljel 15. Sisseastumistasudest on laekunud 2010. aastal maleliidu arvele 500 krooni – see tähendab ilmselt, et üks klubi astus liidu liikmeks. Olemasolevatel andmetel oli 2009...2010 aastal sisseastumistasu 750 krooni, kuidas saab olla selline erinevus?“
Vastusest ilmnes, et maleliidu juhatuse liikmed HO ja MS1 ega ka mitte raamatupidaja KJ-R ei tea sisseastumistasu suurust. Mõni aeg hiljem sai asi täpsustatud – ilmnes, et 2010. aastal liikmeks vastu võetud SK Vanad Olümpiaalad sai tõepoolest liikmeks ekslikult tegelikkusest väiksema sisseastumistasu eest.

Järgnes hääletamine. Hääletuse tulemus (kinnitada EML 2010. a. tegevusaruanne ja raamatupidamise aastaaruanne): 31 poolt, 1 vastu, 1 erapooletu.

4. EML audiitori järeldusotsuse kinnitamine.
Alles pärast maleliidu raamatupidamise aastaaruande kinnitamist tehakse klubijuhtidele teatavaks, et audiitor ei olegi veel vastava dokumendi kohta oma järeldusotsust teinud ja seega pole selle päevakorra punkti juures midagi kinnitada.
HO: „Meil on hetkel tekkinud näpuviga – mitte näpuviga, vaid tehniline viperus. Audiitor ootas seda täna lõpuni. Maleliidu president, kes on täna veel Saksamaal ja kellel on ID-kaardi lugejaga mingisugune tõsine probleem, ta tuleb homme Eestisse – ta ei ole saanud seda asja kinnitada. Ta lõpuks kuskilt leidis selle majandusaasta aruande kinnitamise võimaluse, aga siis ta tegi vaesekene järjekordse näpuka ja ta saatis nii-öelda pgn-kinnitatult sellesamase aruande audiitorile, aga samas... ja ta ei saa seda enam nüüd uuesti saata sobival kujul audiitorile, kes omakorda saaks kohe kontrollida majandusaasta aruande allkirja – Rein Volt ei saa seda teha paberkandjal täna, ta ütlebki, et kui homme on Carmen Eestis ja saadab talle ära ja homme on ka audiitori poolt kinnitatud. Nii et sellisel juhul me ei saa täna audiitori aruannet kinnitada, me saame selle kinnitada kas järgmisel üldkoosolekul või kuskil, aga täpselt sellisena me ta esitame.“

MS (Võru MK): „Maleliidu põhikiri näeb ette ka revidendi määramist, miks teil seda revidenti ei ole ja kas see saab olema lähemal ajal?“
HO: „Maleliidu üldkoosolek on valinud just nimelt audiitorfirma, mitte eraldi revidenti ja ma võin rahulikult öelda, et see oli aastat viis-kuus tagasi, kui maleliidul oli revisjonikomisjon, tulidki kokku kolm inimest, kes vaatasid maleliidu pabereid ja siis öeldi, aga me ei tea tegelikult raamatupidamisest mitte midagi, me ei saa seda kontrollida. Siis maleliidu üldkoosolek otsustas, et maleliidu revidendiks on audiitorfirma – nii nagu on see olümpiakomiteel, nii nagu see on tervel hulgal spordialaliitudel. Tänasel hetkel audiitor kontrollib absoluutselt kõike, ka bussipileteid. Täpselt samamoodi audiitorile tuleb esitada kõik lepingud ja selleks, et ei kattuks näiteks hasardile esitatavad kuludokumendid ja kultuurkapitalile esitatavad kuludokumendid. Seal kontrollitakse kõik väga korralikult ära ja see on meie jaoks tänasel hetkel garantii, et need asjad on seadusega kooskõlas ja just nimelt üldkoosolekul – ma ei ütle täpselt aastat millal – otsustati, et maleliidu revisjonikomisjon ei olnud pädev seda tegema ja võtta maleliidule audiitor, kes ongi maleliidu revident. Kui täna maleliidu üldkoosolek otsustab teisiti, et maleliit ei vaja audiitorkontrolli, et oleks siin revisjonikomisjon, siis on see eraldi üldkoosoleku otsus. Mina tänasel hetkel näen küll seda, et kui on olemas professionaalne ükskõik milline audiitorfirma ja see kontrollib kogu alaliidu raamatupidamist, siis see on minu jaoks kindlam garantii, kui selle alaliidu seest valitud mingi komisjon.“

5. 2011...2012. aasta EML-i liikmemaksu, sisseastumismaksu ja litsentsitasude kinnitamine.
HO tegi ettepaneku kinnitada liikmemaksuks 2011-2012 aastateks 20 eurot ja sisseastumismaksuks 40 eurot. Litsentsitasuks kinnitada käesolevaks aastaks täiskasvanutele 12,8 eurot ja noortele / veteranidele 6,4 eurot (alates 2012. aastast litsentsitasuks täiskasvanutele 15 eurot ja noortele / veteranidele 7,5 eurot).

Selle päevakorra punkti juures täpsustasid mõningaid detaile Toomas Mihkelev (Järva NMK) ja Vello Kiiver (Kadrioru MK), asja olemus jäi aga üldjoontes samaks.

Järgnes hääletamine. Hääletuse tulemus (kinnitada liikme- ja sisseastumismaksud, litsentsitasud): 33 poolt, 0 vastu, 0 erapooletu.

6. Eesti Maleliidu põhikirja muutmine.
Ettepanek muuta EML põhikirja p.22 lg.5 ja sõnastada see selliselt:
Kui liidu liikmesklubi (-selts, -ühendus) ei saa olla esindatud üldkoosolekus, võib ta lihtkirjaliku volikirjaga anda õiguse hääletada enda eest oma klubi (seltsi, ühenduse) mõnele liikmele või mõnele teisele üldkoosolekus esindatud liidu liikmesklubile. Esindajate volikirjad või nende ärakirjad lisatakse üldkoosoleku protokollile.

Ettepanek muuta EML põhikirja p.27 lg.2 esimest lauset ja sõnastada see selliselt:
Liidu juhatuse liikmete minimaalne arv on 3.

MS (Võru MK): „Ettepanek – erinevatel koosolekutel on liidu juhatuse liikmete minimaalset arvu järjepanu muudetud, kõigepealt 7 pealt 5 peale ja nüüd 5 pealt 3 peale. Oleks ettepanek sõnastada see põhikirja punkt selliselt, et liidu juhatuse liikmete minimaalne arv on 1, siis ei pea edaspidi enam selles küsimuses põhikirja muutma.“

Pandi hääletusele kõik 3 põhikirja parandusettepanekut. Järgnes hääletamine.

Hääletuse tulemus:
1) EMLi põhikirja p.22 lg.5 muutmine – 33 poolt, 0 vastu, 0 erapooletu;
2) EMLi põhikirja p.27 lg.2 muutmine selliselt, et liidu juhatuse liikmete minimaalne arv on 3 – 31 poolt, 1 vastu, 1 erapooletu;
3) EMLi põhikirja p.27 lg.2 muutmine selliselt, et liidu juhatuse liikmete minimaalne arv on 1 – 2 poolt, 28 vastu, 3 erapooletu.

7. Eesti Maleliidu juhatuse liikmete arvu määramine.
HO tegi ettepaneku jätta uue juhatuse liikmete arvuks 5.

MS (Võru MK): „Kas poleks äkki enne õige tutvustada nimeliselt kandidaate, et saaksime aimu, kui palju neid kandidaate üldse on – võib juhtuda nii, et ühele kohale on näiteks konkurss 5 inimest, siis oleks võib-olla mõistlik hoopis panna selleks minimaalseks juhatuse liikmete arvuks 10 või 15?“
HO selgitab, et kuna üldkoosoleku päevakord on kinnitatud sellisena, et esmalt määratakse juhatuse liikmete arv ning alles seejärel järgneb presidendi ja juhatuse liikmete valimine, siis ümber neid asju tõsta ei saa. Seetõttu tulebki enne otsustada juhatuse liikmete arv.

Järgnes hääletamine – ettepanek kinnitati arusaadavalt suures üksmeeles.

Siinkohal oli sunnitud koosoleku protokollija AP kuulutama välja 5-minutilise pausi üldkoosolekus, sest koosoleku juhataja HO sai salapärase telefonikõne osaliseks ja tekkis vajadus minna teadmata ajaks saalist välja telefoniga rääkima.

8. Eesti Maleliidu presidendi ja juhatuse liikmete valimine.
Esmalt HO värvikas kirjeldus male kohta: „Kui me vaatame asja kaubana, siis ta on nagu šokolaad, aga ta on kahjuks ühe teise imeliku asja värvi ja lisaks ei ole sel paberit või pakendit ümber, millega teda korralikult müüa või turustada.“
Järgnes HO selgitus, kui raske on tuua male juurde nimekaid inimesi – alles hetk tagasi olevatki helistanud üks väga lugupeetud väga suure ettevõtte juht, kes aga ise paraku ei saavat maleliidu presidendiks hakata, aga ta pakkus ühe inimese maleliidu presidendiks, aga seda saavat avalikustada loodetavasti alles 2-3 kuu pärast.
HO seadis uude EMLi juhatusse üles 5 kandidaati (Hendrik Olde, Marko Siil, Ants Prii, Ervin Liebert, Erik Haavamäe) ja avaldas lootust, et 2-3 kuu pärast saab loodetavasti lisaks valida ka presidendi.
Kandidaate tutvustas HO nõnda: „Ma arvan, et me enamus teame neid.“ Õnneks siiski oli iga kandidaat nõus end ka lähemalt tutvustama ja enda kohta mõne sõna lausuma, alustas ettevõtlusega seonduv Erik Haavamäe, seejärel riburadapidi teised. Uue juhatuse kandidaatidele lubati esitada ka küsimusi.

TV (MTÜ Vabaettur): „Mul oli endal võimalus seista eelmise aasta augustis (erakorralise üldkoosoleku ajal) juhatuse kandidaadina paljude teie ees. Mul tekkis küsimus programmi kohta – meie meeskond jagas toona klubide esindajatele laiali programmi ja panime selle ka internetti üles. Tahaks täna küsida nende kandideerijate käest, kes on kõik kindlasti toredad inimesed, et kas oleks võimalik saada paberkandjal programmi, mida hakatakse järgneva 4 aasta jooksul ellu viima? Ja sellest lähtuvalt – millised on valimislubadused?“
HO vastuseks antud selgutusest ilmneb, et paberkandjal programmi ei ole – jääb üle loota, et mingisugusedki programmialged on iga kandidaadi enda peas ikka olemas. Või peaksime arvama, et jätkub senine suund, kus aeg-ajalt on maas Eesti maletajate FIDE reitingud, võlgnevuste tõttu rahvusvahelistele maleorganisatsioonidel tuleb meie maletajatel vahel loobuda mõnel suurvõistlusel osalemast jne?

MS (Võru MK) palub kõikidel uutel juhatuse kandidaatidel avaldada arvamust Kaido Külaotsa Malikooli väljaviskamise kohta Eest Maleliidust.
Alustab HO, kes üritab igati õigustada valitud suunda, unustamata sealjuures Kaido Külaotsa Malekooli mustamast. Teised uued juhatuse liikmeks kandideerijad käituvad meeskonnamängijatena ja kinnitavad toetust HO poolt avalikustatud hoiakutele.

Mõne aja pärast järgnes hääletamine, maleliidu uus juhatus sai kinnitatud selline:

Hendrik Olde,

Marko Siil,

Ants Prii,

Ervin Liebert,

Erik Haavamäe.

President jäi seekord aga valimata, kuna polevat ühtegi kandidaati.

MS (Võru MK) tegi ettepaneku, kas äkki härra Erik Haavamäe oleks nõus maleliidu presidendiks hakkama?
Erik Haavamäe ei soovinud.

AH (SK Vanad Olümpiaalad) küsis, millal saab siis ükskord ka maleliidu president ametisse?
HO lubas leida presidendi 2-3 kuu jooksul või hiljemalt sügiseks.

9. Audiitori kinnitamine 2011. aasta majandusaasta aruande kontrollimiseks.
Audiitori kinnitamine 2011. aasta majandusaasta aruande kontrollimiseks lükati edasi.

10. Muud küsimused.
Muud küsimused – mingeid otsuseid selle päevakorra punkti juures vastu võtta ei saa.

Muid küsimusi ei olnud.

Kokkuvõtte tegid TV ja MS.

162 comments:

Anonymous said...

oskab keegi öelda kummas klubis on rohkem liikmeid, kas msk kasmaris või tü maleklubis?

Anonymous said...

8. päevakorrapunkti juures oleks hea olnud tsiteerida täpselt Kaido Külaotsa Malikooli mustamist HO poolt. Nüüd on ainult retoorika, mis ei veena.

Anonymous said...

Et Olde võeti siis maha peasekretäri kohalt on nüüd lihtne juhatuse liige?

Anonymous said...

Ilmselt juhatus valib esimehe, maha võtmist ei tasu loota.

Carmen Kassi taandumise kohta pole selgitavat lausetki?! Peaks ju isegi PMs "malesõpra" PP-i huvitav fakt olema.

Kogu loo moraal nagu, et asi on halb, oi kui halb, sest midagi pole väga halvasti.

Anonymous said...

Anonymous said...
oskab keegi öelda kummas klubis on rohkem liikmeid, kas msk kasmaris või tü maleklubis?

April 26, 2011 3:58 PM


Pakuks, et tü maleklubil on äkki kaks või kolm korda rohkem liikmeid. Mis see õige vastus muidu on?

Anonymous said...

Jõudu isandale ja tema jüngritele Eesti malemaastiku edasisel korrastamisel!

Anonymous said...

Ega jah, presidendil peab paks rahakott olema, et seda liitu üleval hoida.

Anonymous said...

Eks neid presidente ole mitmeid selle koha pealt läbi käinud - Pärnits, Sarapuu, Taimla, Kass.

Silver said...

Pakuks maleliidu praeguse presidendi mantlipärijaks hoopis tema isa, Viktor Kassi

Anonymous said...

Vaat siis alles näeks, kuidas NS rahad võivad haihtuda. Silver ilmselt nii noor, et ei tea, kuidas Tartu maleklubi Viktor Kassi targal juhtimisel ...

Anonymous said...

Pakuks maleliidu uueks presidendiks Indrek Turu

Anonymous said...

President on viimsatel aegadel olnud Olde marionett ja maleliidu lüpsilehm, seega pole eriti tähtis, kes selle koha peale istub. Tark inimene niisugust ametit vastu ei võta, seega saab näha, kelle nad ära lollitada suudavad.
Ainus uudis on see, et Ervin Liebert kiitis heaks Kaido Külaotsa Malekooli väljaviskamise õigel ajal mite makstud 300 krooni pärast. Seni olen ma kultuuri- ja ajaloohuvilist vanahärrat ikka korralikuks inimeseks pidanud...

Siis, kui maleliit klubidele üle poole miljoni võlgu oli, oleksid klubid pidanud Maleliidu välja viskama, aga nad ei julgenud seda teha. Nüüd on klubid saanud omale elu, kus tuleb vegeteerida manipuleeriva "jaga ning valitse" printsiibil tegutseva juhi poolt "kujundatud malemaastikul". Oma nokka nad lahti teha ei julge, sest suure tõenäosusega järgnevad sanktsioonid klubi väljaheitmise vms nöökimise näol.
Aga ise on nad omale sellise elu valisid, olgu siis rahul. Ega siis tallalakkumine peagi meelakkumine olema...

Marek Kolk said...

Viimase ananüümi jutt on täiesti sisutühi, kuna "kõva mees" ju oma nime all ei esine. Ainult vinguda iga asja kallal on elu missioon. Krt, olid valimised, teinud, rääkinud, selgitanud jne. Hetkel aga ole vait ja ära prääksu nii palju iga pisikese asja kallal. Isegi väga lugupeetud inimesed ei ole enam pühad, iga ühe kohta on kerge tulema "aga ma pidasin varem temast lugu" jne. Kus kohas see lugupidamine siis nüüd on?? mingi sõnakõlks või nii nagu endal kasulik.

Peep said...

Mõni üritab ikka vägisi luua Maleliidust kuvandit kui rahas püherdavast kurjast elukast, kes pugejatele raasukesi puistab.

Klubide liikmemaks 20€ ca 40-lt klubilt ei saa katusorganisatsiooni elus hoida, selline katus on väga auguline. Kui valitud juhatus peab kokku ajama kogu klubidele-koondistele-tippudele vaja mineva raha, siis leidub majanduslikult palju mõttekamaid ja lihtsamaid tegevusi. Hea, kui on inimesi, kes vähemalt üritada viitsivad.

Tehke oma klubidega tööd, et ei oleks Maleliidult saadavast nii sõltuv, siis tekib ka moraalne õigus kritiseerida ja õigeid suundi näidata. Nii on muidugi lihtne öelda ja raske ellu viia. Aga spordi arendamine polegi meelakkumine, eriti praeguses Eestis.

Veidi nõutuks teeb kui kõrvutada klubide liikmemaksu ja mängijate litsentsitasusid. 20€ hääle eest üldkoosolekul ja 12,8€ regulaarse osalemise eest turniiridel. Kui litsentsitasude summa kokku võtta, on see märgatavalt suurem liikmemaksudest laekuvaga võrreldes. Äkki peaks Maleliidu kõrgeim organ olema hoopis litsenseeritud mängijate üldkoosolek?! Kes maksab, peaks saama tellida ka muusika.

Anonymous said...

20protsenti usaldust selle asja vastu tekkis,kuna Ervin Liebert seal on.Aga rohkem ka mitte.

Anonymous said...

Marek sinu arust oli suvalisel ettekäändel KK klubi väljaviskamine pisiasi?
Meelis

Anonymous said...

Põhikiri ütleb, et "Väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise otsuse ülevaatamist üldkoosoleku poolt". KK oleks võinud ju seda õigust kasutada kui väljaarvamine vastumeelne oli.

Anonymous said...

Põhikiri võib öelda mida iganes, praktika on näidanud, põhikirjast lähtuvaid kohustusi ei järgita.

Anonymous said...

Koosoleku ametlikku protokolli polegi? See vist peaks 14 päeva jooksul kättesaadav olema.

Anonymous said...

Toredad kommentaarid...paistab ,et asi läheb edasi vanaviisi.Asja otsustab Olde ja teised tegelikult ei teagi kuidas asjad käivad ja enamuse põhimure on kuidas Oldelt oma klubi rahad kätte saada.
Juhatusest on läbi käinud palju inimesi, kellel kindlasti algul on olnud tõsine soov aidata kaasa eesti malelelu edendamisele...aegamööda on see entusiasm vist lahtunud.Lõpuks on nad lahkunud või sunnitud lahkuma.
Huvitav oleks ikkagi nende mõtteid kuulda ..näiteks R.Liiva omi.
Kas nüüd midagi muutub?
Eriti sümptomaatiline on KK klubi välja arvamine 300 kr. võlgnevuse pärast. See näitab, kuidas algas uuel juhatusel koostöö meie paremate maletajatega. Otsus on Olde oma..lisaks juhatuse heakskiit ja kahjuks koosolekul osalejate enamuse vaikiv nõusolek.
Mida klubid tegelikult teevad ja mida koos võiks teha,see ei huvita kedagi, sest formaalselt onML ( Olde) kindlustanud jälle kena äraoleku.
Öeldakse ,et iga rahvas väärib oma valitsejaid..ju käib see ka Eesti maletajate kohta.
.......
Potentsiaalsetel toetajatel on vist kadunud huvi ja tahtmine ML suhtlemiseks..ja iga klubi tegutseb omatahtsi.
......Lõpuks ikka intrigeeriv küsimus: kas kõik koosolekul olnud klubid olid hääleõiguslikud:) ja mis on maleklubi Sahh ja Garde õige nimi aastal 2011??

varasem postitus said...

Anonymous said...
Koosoleku ühe kokkukutsuja kohta kirjutati ühe eelmise postituse kommentaarides:

1932 said...
http://www.tallinn.ee/g5967s45630

Toetuse saaja kuludokumentide hulgas esitatud Eesti Maleliidu (registrikood 800223498) arved ei olnud väljastaja väitel õiged. Eesti Maleliit neid toetuse saajale väljastanud ei ole. Kuludokumentidena ametile esitatud Eesti Maleliidu arved olid valedokumendid. Ka ei esitanud toetuse saaja töötasu väljamaksmisega seotud dokumente ja majandusaruandeid laagrites ning võistlustel osalemise kulude kohta. Seega tulenevalt eelöeldust:

1. Mittetulundusühingul Maleakadeemia Šahh ja Garde (registrikood 80166967) tagastada Tallinna Spordi- ja Noorsooametile 2008. aastal mittesihtotstarbeliselt kasutatud toetus summas 543 657 (viissada nelikümmend kolm tuhat kuussada viiskümmend seitse) krooni 10 päeva jooksul arvates käskkirja teatavakstegemisest.
...


Üks liidu liikmesklubi esitab linnaametile väidetavalt alaliidu poolt väljastatud valearveid? Sulaselge alaliidu maine kahjustamine, kuid sellele vaatamata pole see intsident klubile suuri karistusmeetmeid vist kaasa toonud, pole klubi keegi avalikult noominud ega ka mitte alaliidust välja heitnud. Milline on selles loos Maleliidu roll?

January 22, 2011 10:53 AM


Anonymous said...
Päris nii vist ikka ei ole..
Lisan väljavõtte järelpärimisest:

Mittetulundusühing Maleakadeemia Šahh ja Garde (edaspidi maleakadeemia) ei ole 2008. aastal mittesihtotstarbeliselt kasutatud toetust tagastanud. Maleakadeemiale 2009. aastal antud toetusest maksti välja jaanuari ja veebruari summa kuni selgus, et maleakadeemia on 2008. aastal saadud toetust kasutanud mittesihtotstarbeliselt ja esitanud toetuse kasutamise kohta valeandmeid. Toetuse andmine seoses sellega lõpetati ja otsustati toetust kolme aasta jooksul mitte anda. Maleakadeemiale 2010. aastal toetust antud ei ole.Maleakadeemia tegevus seoses 2008. aasta toetuse kasutamisega on antud politseisse ja algatatud on kriminaalasi, mille menetlus praegu käib.

Lugupidamisega

Rein Ilves
Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhataja

.......
Arusaamatu on lihtsalt see ,et EML ei ole asjale regeerinud...kuidas eraldatakse raha klubile,kes oma majandustegevuse aruandes märgib,et malelist tegevust ei toimunud??

January 25, 2011 11:41 PM

Anonymous said...

See eelkõnelejate viimane küsimus sai koosolekul vastuse rubriigis "Muid küsimusi ei olnud". Ju siis kõik klubijuhid on kursis ja ei pea teema arutelu vajalikuks.

Anonymous said...

Kaido Külaotsa küsimus osutus uue juhatuse proovikiviks. Väga kahetsusväärne, et mehed osutusid Olde üksmeelseks kiidukooriks. Pole neist keegi seal teistest parem. Olde teadis väga hästi, keda endaga kaasa kiitma valida. Huvitav, kellele meie parematest nad järgmisena jalaga istmikku annavad. Arvatavasti ei tule kaua oodata.

Anonymous said...

Selliselt on süsteem toiminud aastaid. Avalikult räägitakse koostööst, samal ajal valmistatakse ette mõnd järgmist sigadust nagu viimatine KK Malekooli väljaviskamine.

Marek Kolk said...

Samasugune sigadus on oma liikmemaksude mitte maksmine, eriti üksikisikute litsentside korral. Mingisugune kord peaks nagu majas olema, muidu teeb igaüks mis tahab. Pealegi ei usu ma ealeski, et toodud 300 kr on peapõhjus, ju see sisaldab veel rida samme, mida lahti kirjutatud ei ole.

Lisaks, arvestades seda, kuidas Eestis asjad käivad, siis isegi kõige halvemat olukorda on võimalik läbirääkimiste teel ära lahendada, järelikult ei ole suheldud ega tahetudki suhelda (ükskõik kummalt poolt siis vaadelda) ja kogu moos.

Best said...

Moos on põhimõttelises küsimuses kes on kelle jaoks?
Kas ML ( ja eelkõige juhatus) on maletajate ja üldse Eesti maleelu edendamise jaoks? Või maletajad juhatuse seletamatute ambitsioonide rahuldamise jaoks?
Suhtlemise koha pealt on inimesed ( ja ka maletajad) kõik erinevad.
Juhi ülesanne ( ja juhiks peaks olema inimene) kes suudab kõigiga suhelda.Ma ei tea kas võlas teemal on juhatus Kaidoga kohtunud?
Tundub siiski,et tegemist on formaalse otsusega - jokk ja koostöö valmidust ei ole ilmutatud.
Ja kui on veel mõned üldsusele teadmata põhjused,siis tuleks need avalikustada

Merike Rotova said...

Võiks teha ennustusvõistluse, millise klubi Olde järgmisena välja viskab. Pakun et Võru.

Ants said...

Üldkoosolekul ju H.O. rääkis, milliseid korduvaid meeldetuletusi KK klubile saadeti

Ants said...

Üldkoosolekul seletas Hendrik täiesti arusaadavalt, mitu korda on KK klubiga kontakti otsitud ja meeldetuletusi saadetud.

Hendrik Olde said...

Tere,
on kurb, et M.Söödi mälu on suhteliselt selektiivne ja oma kirjatükis on ta juba ette vabandanud, et ebatäpsused võivad olla tingitud sellest, et diktofon vahepeal hästi ei salvestanud.

M.Sööt on nagu "pättust teinud koolipoiss", kes tuleb juba mitmendat korda EML-i üldkoosolekule, istub saali kaugemasse nurka ja hakkab salaja põues oleva diktofoniga lindistama. Margus, kui soovid tõest infot, siis vähemasti küsi ülejäänud klubide esindajatelt lindistamiseks luba ja pane seejärel diktofon lauale, et heli oleks kvaliteetsem.
Küll on M.Sööt endale võtnud erinevatel kohtumistel/koosolekutel erinevaid rolle - seekord oli siis Võru Maleklubi esindaja.
Veel veidi kummaline on see, et diktofon on enamasti "salvestanud" minu seisukohad (seda küll paljuski lindistajale sobivas tõlgenduses), kuigi olin võrreldes lindistajaga teisel pool saali. Samas ei ole aga jäglegi sellest, et meie vahel istusid kõik klubide esindajad, kes nii K.Külaotsa MK, kui ka mitme teise punkti juures ütlesid oma seisukoha.

Sellest võib järeldada vaid seda, et M.Söödi eesmärk ongi edastada väärinfot "minu suu läbi" ja püüda siis inimesi omavahel intriigitsema panna.

Annan siis paarile punktile oma selgituse.

Hendrik Olde said...

1)M.Sööt Võru MK esindajana väidab, et majandusaasta aruandega oli liiga vähe aega tutvuda.
Aga miks ei kasutanud just Võru MK esindaja minu poolt pakutud võimalust?!
Võru MK juht soovis EML-i majandusaasta aruandega eelnevalt tutvuda ning 8.aprillil saatsin klubi juhile meili, milles oli muuhulgas tekst: "...Samuti on Sul õigus ja võimalus tutvuda eelnevalt majandusaasta aruandega. Kuna praegusel hetkel on aruanne veel audiitorite kontrollida, siis ei saa ma paraku Sulle saata meilitsi mingeid materjale, mis ei ole 100% kinnitatud.
Kuna Kelli on maleliidus tööl esmaspäeviti, siis palun tule esmaspäeval maleliidu kontorisse ning Sa saad põhjalikult tutvuda aruandega ja samas saame koos Kelliga anda Sule ka koheselt asjakohaseid selgitusi ühe või teise küsimuse kohta..."

Seega, miks ei tulnud Võru MK esindaja EML-i enne koosolekut materjalidega tutvuma?

M.Sööt küsis ka üldkoosolekul kaks korda, et kas üldkoosoleku hetkeks olid kõik klubid tasunud 2010.aasta liikmemaksu võlgnevuse (v.a. siis K.Külaotsa MK ja MK Olympic) ning vaatamata sellele, et kinnitasime talle seda raamatupidajaga kaks korda, nõudis M.Sööt, et me tõendaks talle seda kõigi 44 EML-i liikmesklubi maksekorralduse koopia esitamisega!

Kusjuures viimastena 2011.aasta märtsis tasusid eelmise aasta liikmemaksu võlgnevuse Hiiumaa MK, Võru MK ja Narva MK Kaissa ning tegid seda pärast EML-i kirjaliku meeldetuletuse saamist.
Tartu Ülikooli MK ja SK Illi tasusid samuti oma eelmise aasta liikmemaksu 2011.aastal, kuid seda juba aasta alguses.

Hendrik Olde said...

2) 7.juunil 2010.aastal saadeti kõikidele EML-i klubidele liikmemaksu arve, sh. K.Külaotsa MK-le ja MK-le Olympic.
Vaatamata suulistele meeldetuletustele, seda arvet 2010.a. ei tasutud.
Kuna K.Külaotsa MK lõpetas ka oma aktiivse tegevuse P.Kerese Malemajas (klubi on ka lõpetanud rendilepingu eelmise aasta suvest P.Kerese Malemajas), klubis treeninud lapsed koos treeneriga läksid alates sügisest MTÜ Vabaettur alla ning ka klubi koduleht internetis oli võlgnevuste tõttu pikka aega suletud, siis 28.veebruaril 2011.a. saadeti Äriregistris olevale klubi juriidilisele aadressile tähtkirjaga meeldetuletus 2010.aasta liikmemaksu võlgnevuse kohta. Selles kirjas paluti võlgnevus likvideerida hiljemalt 14.märtsiks 2011 ning kui klubi selleks ajaks võlgnevust ei likvideeri, siis EML-i juhatus arutab järgmisel koosolekul klubi väljaarvamist EML-i liikmeskonnast.
Kahjuks ei reageeritud sellele teatele ning 22.märtsil tõesti arvas EML-i juhatus kaks klubi EML-i liikmeskonnast välja ning saatis ka klubidele vastava juhatuse otsuse tähtkirjaga.
K.Külaotsa MK ei ole siiani oma võlgnevust likvideerinud.
Kui klubi esindajad oleksid soovinud vastavalt EML-i põhikirjale panna klubi liikmelisuse taastamine EML-i üldkoosoleku päevakorda, siis esmalt oleks olnud mõistlik tasuda liikmemaksu võlgnevus ning seejärel oleks pidanud avaldama soovi, et küsimust arutab üldkoosolek. Kuna seda ei tehtud, siis küsimust seal arutada ei saanud eraldi päevakorrapunktina.

(Minu meelest andsin ma just sellise selgituse Võru MK esindaja (M.Söödi) poolt esitatud küsimusele K.Külaotsa MK väljaarvamise kohta).
Lisaks andsid oma seisukoha ka mitmed üldkoosolekul osalenud inimesed (keegi isegi pakkus, et tuleks rääkida nelja silma all nagu mees mehega :-).

Mida tegi EML valesti? Küsimus ei ole tõesti summas vaid suhtumises, mille kohta toon ka 2011.aastast näite.

16.-17.aprillil Põlvas toimunud V.Tusovi turniiri juhendis on selgelt kirjas kehtiva litsentsi nõue ning ka viide EML-i aadressile, kus kõik kirjas. Kahjuks ei ole litsentis eest tasunud siiani maletajad, kes tulid turniiril esimese kolme hulka.
Olin ise Põlvas kohal ning kas ma ei oleks pidanud lubama neid võistlejaid mängima või tuleks nad kustutada turniiritabelist või jätta nende reitingud arvestamata või oleks pidanud" jõuga" litsentsitasu kinni pidama saadud auhinnast või, või ...
Kui on kehtestatud mängureeglid (isegi kui need ei meeldi), siis on need kehtestatud ikka kõikidele.
Eks tegemist on eelkõige suhtumisega, kus Maleiidul on kohustused, kuid õigusi ei paista olevat. Maletajatel on aga õigus käituda oma äranägemise järgi...

Teame, et ka K.Sander ei tasu juba aastaid litsentsitasu, sest ta lihtsalt ei taha seda teha. Omamoodi suhtumine on seegi, kuid kas siis on korrektne "tarbida" EML-i poolt pakutud teenuseid ja süüdistada seejuures EML-i juhatust kõiges?!

Hendrik Olde said...

Veel üks selline lõik: " ... Nii on klubisid varemgi välja visatud, midagi uut siin ei ole – lahkuma on olnud sunnitud näiteks Paikuse MS Caissa, Tallinna Vesi SK, Viljandi MS... Eelmisel aastal keelduti liikmeskonda vastu võtmast Viljandi MK CC Fellini."

Varem oodati tõesti pikalt ja Paikuse MS Caissa ning SK Tallinna Vesi liikmemaksu võlgnevus EML-i liikmetena oli ikka mitu-mitu aastat, kusjuures Paikuse MS-le Caissa saadeti ka tähtkirju korduvalt.
Ka Viljandi MS-i väljaarvamise põhjuseks oli liikmemaksu võlgnevus ning lisaks siis ka on siiani tasumata jooksvad arved ja ka kohtuotsusega tagastamisele kuuluv mittesihipäraselt kasutatud noortespordi toetus.

Miks ei võetud aga eelmisel aastal vastu liikmeks Viljandi MK CC Fellin. Vanemad EML liikmesklubide esindajad teavad, et see klubi on korra olnud EML-i liige ning aastat kümme tagasi arvati klubi meie liikmeskonnast välja just liikmemaksu võlgnevuse tõttu. Siis oli see klubi pikki aastaid nö. "riiulil" ning hakkas aktiivselt tegutsema taas pärast Viljandi MS-s tekkinud segadusi.
Paraku kattuvad selle klubi inimesed paljuski Viljandi MS-i juhtfiguuridega ning ka "käekiri" on sama.
Klubi on korraldanud reitingu arvestusse minevaid turniire ning ka kinnitanud EML-le, et nad tasuvad vastavad turniiride registreerimistasud, kuid need esitatud arved on tänaseks siiski tasumata ja seda juba üle aasta kindlasti...

Eks tegemist on jälle klubi juhtide suhtumisega, kuid miks püütakse näidata, et EML sunnib kedagi lahkuma või pahatahtlikult ei võta kedagi liikmeks?!

Margus said...

Kahjuks äärmiselt selektiivne lähenemine H.Olde poolt, kirjatükil autoreid ikkagi kaks.

Mis diktofoni puutub, siis see oli kõikidele nähtavalt kenasti avalikult laual mõlema loo autori ees. Raske isegi hinnata, millest selline keevaline reaktsioon diktofoni kasutamise suhtes - ei ole tegu ju mingi salaorganisatsiooniga, või siiski?

Ja kõike ei jõudnud loo autorid tõepoolest lindist maha kirjutada, seda võivad soovi korral teha ametliku protokolli koostajad, küll sai kirja olulisem. Ääremärkusena - koosolek oli paari tunni pikkune.

Muus osas H.Olde eelnev sõnavõtt oma tuntud headuses, demagoogiast nõretav, tõi lausa muige suule :)

Hendrik Olde said...

Ehk see demagoogia tuleb ikka kusagilt mujalt ja mina saan ning pean vastama nii, et saan ka oma väljaütlemisi faktidega kinnitada.

Praegu püüti tõesti jätta inimestele muljet, et Olde viskas lihtsalt Külaotsa EML-st välja ja mustas ka veel.

Siin selgitama pani mind ainult kogu selle kirjatüki üks viimaseid lõike: "...Alustab HO, kes üritab igati õigustada valitud suunda, unustamata sealjuures Kaido Külaotsa Malekooli mustamast. Teised uued juhatuse liikmeks kandideerijad käituvad meeskonnamängijatena ja kinnitavad toetust HO poolt avalikustatud hoiakutele..."

Oleks kena, kui kirjatüki autor räägib ka faktidega, et kuidas HO mustas üldkoosoleku ees K.Külaotsa MK-d.

Matu said...
This comment has been removed by the author.
Ants said...

Maleliidu kõrgeimaks organiks on üldkoosolek. Lindistamiseks on viisakas küsida ülkoosoleku luba. Tavaliselt ei ole seda keelatud. Lindistatud materjali võib kasutada enda tarbeks.
Käesoleval juhul ei küsitud luba, ei lindistamiseks, ega ka avalikult levitamiseks.

Marek Kolk said...

Ei küsitud jah, aga see vist ei muuda arutelu all olevaid probleeme.

Best said...

Tore on ,et jälle on midagi lugeda..Kuna juttu on klubide väljaarvamiest ja mainitud ka Paikuse Caissat, siis natuke informatsiooniks.
Caisa loodi malega mitteseotud spordihuvilise hr Toomsalu poolt ja eesmärgiks oli Kaido toetamine noorteklassis.Aktiivse perioodi jooksul tehti päris palju ära ja Kaido arengus oli seltsil suur osa.
Teatud ajal tekkis seltsi tegevuses paus..ja võis seltsi pidada "riiulifirmaks". Caissat saaks iseloomustada sel ajal sama lausega nagu 2009.aastal "Sahh ja G ".."malelist tegevust ei toimunud".
Ja ega EML poolt ka mingeid rahasid ei laekunud .Arvatavasti jäid siis ka liikmemaksud maksmata.
Küll peaks jälgi ajama , kuhu jäid need hr.Olde mainitud tähitud kirjad EML poolt? Küsisin veel täna üle, kas Toomsalu mäletab selliseid kirju? Ta ei mäletanud.Küll on ta selline inimene,kes esimese telefonikõne peale oleks kohe häiret tõstnud ja hakanud probleemi lahendama!
Kahjuks ei õnnestu kuskilt leida ka seda kirja juhatuse otsusega, mille alusel teatati Caissa välja arvamisest.Kuidas teiste väljaarvatud klubidega on käitutud, teavad nad ise kirjutada.Selline mõtetu kemplemine jääks ära , kui asju aetaks avalikult!
On ju EML oma koduleht?! On rubriik Avalikud teated .
Normaalne oleks sealt varakult lugeda....
"EML üldkoosolek toimub..".ja siis on kuupäev, mille paikapanemisel arvestatakse kõigi huviliste võimalustega.
EML tegutseb küll MTÜ põhikirja alusel,kuid ta ei ole mingi korteriühistu, vaid peab esindama kogu vabariigi malehuvilisi.
Siis teavad tulla ka külalised.Ja kui tulevad külalisd,siis kohtleme ka neid kui KÜLALISI.Kuidas asjad tegelikult käisid ...see kogemus on mul üleeelmisest üldkoosolekust ,mida kindlakäeliselt juhatas hr.Prii.Usun,et ta jätkab seda liini edukalt!
Loomulik on ka see,et juhatuse otsused on AVALIKUD.ja kui ma loen,et Paikuse Caissa on väljaarvatud, siis ongi asi minule ja teistele selge.
Loomulikult ma eeldan,et enne väljaviskamist võetakse minuga ühendust ja arutame millised alternatiivid on? Näiteks ajutine liikmelisuse peatamine vms..
Rõhutan veelkord -avalikud peavad olema OTSUSED, mitte see suur ja segane arutelu selle ümber.
Miks ei ole avalikustatud ei juhatuse otsuseid ei üldkoosoleku protokolle ega tegevuskava...seda oskab seletada ainult hr.Olde
Kuna sellisel ajal ei olnud võimalik üldkoosolekul osaleda,siis oleks meeldiv vähemalt tagantjärgi lugeda, mis plaanid on juhatusel uueks perioodiks? On mingid uued ideed, ,ettevõtmised.
Usun ,et see temaatika pakuks kõigile palju rohkem lugemisrõõmu.!
Ühiselt tegutsedes tuleks siis ka malerõõmud:)
A.Külaots

Marek Kolk said...

Minu meelest HO esimene kiri on stiilis "hinnangute andmine", mis tegelikult vastab mingil määral samaga, nagu MS ja TV artikkel (ei ole erapooletu ajakirjandus, vaid sisaldab mitmeid mõttetuid kohti, kus autorid on ilmaasjata tembeldama hakanud).

HO teine kiri on nüüd küll natukene demagoogia, sest ütelda Võrus elavale inimesele, et tead ühel päeval saad info kätte küll, näiteks tule Tallinnasse jne. Et siis mis on rahaline ja eriti ajaline kulu käia bussiga ühest Eesti otsast teise? Tõsi, võimalus oli antud, aga minu meelest nõrk argument. Tekib küll küsimus, et skänner ja email enam ei tööta? Vähemalt mina oleks küll kuri, kui mulle selliste argumentidega kallale tuldaks.

HO kolmas kiri on nüüd lõpuks see, millest oleks pidanud alustama ja minu meelest üsna ammendava vastusega.

Veel ühtiks mõttega, et miks ei lasta EML kodulehele üles infot koosolekute toimumiste ja kava kohta (minevikus on toimunud kord nii kord naa)? Isegi, kui saadetakse personaalselt teated laiali ja eeldatakse, et üldsust ei puuduta, siis PR mõttes oleks siiski soovitatav (jääks vähemalt jälg, et kus ja millal ja mida). Koosolekute tähtsamad otsused võiksid samuti olla, kasvõi lühikokkuvõttena olemas mingiks ajaks. Mina selle koosoleku täisprotokolli pärast hammast ei valuta.

Silver said...

Olen nõus Aarega, et kõik Maleliidu avalikud dokumendid (otsused, koosoleku protokollid, põhikirjad jms) peaksid saama võimalikult kiiresti Maleliidu kodulehele üles laetud. Siis võiksid kõik huvilised materjalidega ise tutvuda, ega peaks blogikaklustest infot noppima. Samuti oleks kõigil võimalik anda objektiivsem hinnang Maleliidu tegevusele ja ei peaks tuginema oma arvamustes "kuulujuttudele."

Hendrik Olde said...

EML-i põhikiri ütleb.

III LIIDU LIIKMESKOND
11. Liidu liikmeks võivad olla juriidilised isikud - mittetulundusühingutena tegutsevad klubid, seltsid ja ühendused, kes tunnistavad ja täidavad käesolevat põhikirja, osalevad aktiivselt liidu tegevuses ning tasuvad ühekordset sisseastumismaksu ja regulaarset liikmemaksu.
Liidu liikmesklubide liikmed saavad kuuluda liitu ainult oma klubi kaudu. Liitu saavad kuuluda ülalnimetatud juriidilised isikud juhul, kui neil on vähemalt kuus (6) liiget.

Seega oleks mõistlik, et kõik maletajad kuuluvad klubidesse ning asjaajamises EML-ga esindab maletajaid klubi juht või selleks volitatud inemene. Meil paraku kipub olema nii, et kui maletajate isiklikud huvid ja seisukohad ei ühti klubi enamuse seisukohtadega, siis astutakse klubist välja ning hakatakse süüdistama maleliitu eraisiku (st. maletaja tasandilt).
Samuti nõuavad maletajad EML-lt teenuseid otse, mitte läbi EML-i liikmesklubi. Ja maleliidul nagu olekski kohustus suhelda kõikide Eesti maletajatega otse, jättes klubi tasandi vahele. Oleks igati normaalne, kui näiteks meie maletajate huve EML-s esindaks mingi konkreetne klubi, kes järgib EML-i põhikirja ja teeb koostööd. Samas peaks ka see klubi vastutama oma liikmete käitumise (näiteks milline klubi võtab endale vastutuse eelmisel aastal AVRO turniiril toimunud intsidendi eest?!) ja väljaütlemiste eest.

Nii oleks pingeid oluliselt vähem ja koostöö EML-i liikmesklubide vahel tõhusam!

Anonymous said...

Marekil endal üksikisikute litsents kenasti makstud?

Anonymous said...

Milline klubi vastutab hr Olde käitumise eest????

Meelis said...

Milline kaabakas jättis Põlva turniiril litsentsi maksmata? Ehk juhatus peaks kaaluma mängijaõiguste kohitsemist? Aastast näiteks.

Anonymous said...

Litsentsireeglites kenasti kirjas, et võistluse korraldaja on kohustatud litsentsi mitteomavatelt
maletajatelt nõudma litsentsitasu maksmist. Kui korraldaja seda ei teinud, ega siis mängijad süüdi ole.

Anonymous said...

Äkki aitaks sellest juba. Kas aastad pole näidanud, et kuhugi see ei vii.

Anonymous said...

HO postitusest:

"Kuna K.Külaotsa MK lõpetas ka oma aktiivse tegevuse P.Kerese Malemajas (klubi on ka lõpetanud rendilepingu eelmise aasta suvest P.Kerese Malemajas), klubis treeninud lapsed koos treeneriga läksid alates sügisest MTÜ Vabaettur alla ning ka klubi koduleht internetis oli võlgnevuste tõttu pikka aega suletud, siis 28.veebruaril 2011.a. saadeti Äriregistris olevale klubi juriidilisele aadressile tähtkirjaga meeldetuletus 2010.aasta liikmemaksu võlgnevuse kohta."

Kaks lihtsat ja naiivset küsimust:
1) Kas Kaido Külaots on ise selge sõnaga kinnitanud, et jah, minu klubi enam ei tegutse - või on tegemist HO poolse isikliku olukorra tõlgendamisega?
2) Miks alaliit ja ala tugevaim tipp suhtlevad omavahel tähitud kirjade teel? Mis on saanud normaalsest vahetust ja/või telefoni teel suhtlemisest?

Ma hästi ei kujuta ette, et kui näiteks Andrus Veerpalul oleks oma suusaklubi, et siis suhtlemine Suusaliiduga toimuks tähitud kirjade teel. Veelgi vähem kujutan ma ette seda, et mingi 300 krooni pärast Veerpalu klubi lihtlabaselt kukele saadetakse. (Seni, kuni klubi juhilt ei ole ametlikku kinnitust, ei klubi on tegevuse lõpetanud).

Kõrvaltvaataja seisukohalt: ikka suhteliselt väga haiglane näib kogu see asi.

Anonymous said...

HO postitusest:

"Kuna K.Külaotsa MK lõpetas ka oma aktiivse tegevuse P.Kerese Malemajas (klubi on ka lõpetanud rendilepingu eelmise aasta suvest P.Kerese Malemajas), klubis treeninud lapsed koos treeneriga läksid alates sügisest MTÜ Vabaettur alla ning ka klubi koduleht internetis oli võlgnevuste tõttu pikka aega suletud, siis 28.veebruaril 2011.a. saadeti Äriregistris olevale klubi juriidilisele aadressile tähtkirjaga meeldetuletus 2010.aasta liikmemaksu võlgnevuse kohta."

Kaks lihtsat ja naiivset küsimust:
1) Kas Kaido Külaots on ise selge sõnaga kinnitanud, et jah, minu klubi enam ei tegutse - või on tegemist HO poolse isikliku olukorra tõlgendamisega?
2) Miks alaliit ja ala tugevaim tipp suhtlevad omavahel tähitud kirjade teel? Mis on saanud normaalsest vahetust ja/või telefoni teel suhtlemisest?

Ma hästi ei kujuta ette, et kui näiteks Andrus Veerpalul oleks oma suusaklubi, et siis suhtlemine Suusaliiduga toimuks tähitud kirjade teel. Veelgi vähem kujutan ma ette seda, et mingi 300 krooni pärast Veerpalu klubi lihtlabaselt kukele saadetakse. (Seni, kuni klubi juhilt ei ole ametlikku kinnitust, ei klubi on tegevuse lõpetanud).

Kõrvaltvaataja seisukohalt: ikka suhteliselt väga haiglane näib kogu see asi.

Anonymous said...

Näib tõepoolest taaskord demagoogiana jutt sellest, et alajuht ei saanud oma ala parimaga muul moel suheldud kui tähitud kirjadega.

Anonymous said...

Ka järgmine HO väide ei ole tõsi:
"klubis treeninud lapsed koos treeneriga läksid alates sügisest MTÜ Vabaettur alla"

Monikaga läksid aktiivselt trennis käinutest umbes pooled, osa lapsi "Porila, Piibeleht, Gerd Eston Sepp jne" jäid KKMK-sse edasi".

Anonymous said...

Peebul vahva ettepanek, et Maleliidu kõrgeim organ võiks olla hoopis litsenseeritud mängijate üldkoosolek. Aga kuhu see jõuk sel juhul koosoleku ajal paigutada? Saku Suurhalli? Pealegi oleks siis kisa juhtimise ümber veel rohkem.

Anonymous said...

Maleliidu tegevuse kritiseerijate põhiline probleem on selles, et nad ei näe tervikpilti, vaid kritiseerivad erinevaid detaile kogu seisus. Malelise näitena võiks öelda nii, et opositsioon näeb ainult ühte osa malelauast ja kui seal mingi ettur kaduma läheb, siis on kohe kisa lahti, samal ajal aga ei mõisteta millist mõju see terve laua seisule avadab.

Peep said...

Üleeelmisele anonüümile: Ma saan ise ka aru, et see minu ettepanek teeb üldkoosolekust palagani. Esimene kokkusaamine võib kesta päevi, ainuüksi esimene päev võib minna litsentsitasu makstuse ja volituste kontrollimisele.

Tegelikult tahtsin vihjata võrdlusele, et maletaja litsentsitasu on pea sama suur kui klubi liikmemaks. Vot seda ma ei pea õigeks. Minu meelest peaks viimane alustuseks vähemalt 10x suurem olema. Pigem veel nii suur, et fantoomklubi pidamine mõttekas poleks. Ma ei mõtle siin rahaliselt mõttekas, seda seletan allpool.

Suurem liikmemaks annaks ka klubidele moraalse õiguse liidult midagi nõuda. Praegu on nii, et 20€ maksate ja selle eest ka saate. Kui mõni veel pole aru saanud, siis mingu poodi ja katsugu 20€ eest komplekt korralikke malendeid leida.

Minu arust võiks süsteem olla, et klubi maksab maleliidule suht suure summa ja maleliit garanteerib samas suurusjärgus toetuse korralike võistluste, võistlustulemuste ja noortespordi töö arendamise eest. Klubid, kes miskit silmapaistvat korda ei saada, on ilma taolise toetuseta. Need oleks nagu sponsorklubid aga neil on tänu häälele üldkoosolekul ka otsustusõigus.

Vajadusel kinnitab sellised toetusotsused üldkoosolek (klubide muidugi :-) ), kui ikka tõesti juhatuses susserdamist kardetakse.

Usun, et klubisid, kes sisulist maleelu arendavad, selline süsteem jalust maha ei võta. Aga eks nad pea siis kas oma liikmetelt liikmemaksu kasseerima või ise endale sponsorid hankima. Majandamiseks on meil ju nüüd kapitalismi viljastavates tingimustes loendamatu arv võimalusi. SMS-laenu ei soovita.

Anonymous said...

HO selgituse kohaselt peaks EMLiga asju ajama klubid, mitte otse mängijad. Iga mängija asjatab omakorda klubijuhiga. Samal ajal heidetakse ette, et Põlvas toimunud turniiri eest on osad mängijad jätnud litsentsi maksmata. Miks sel juhul ei rakenda EML põhimõtet, et asju aetakse läbi klubi ja miks tehakse etteheiteid mängijatele? Ja miks üldse maksustab EML sel juhul mängijaid laskudes nõnda ise klubi tasandilt madalamale?

Marek Kolk said...

Lihtne küsimus, et kui mänijal ei olegi klubi või ta on mitmes klubis?

Anonymous said...

Kui Maleliit oli klubidele võlgu kümneid tuhandeid kroone, siis - nagu ütlevad vanemad inimesed - "jäi Oldel õigust ülegi". (Või on Olde kunagi nende makseviivituste pärast avalikult vabandanud???)

Nüüd, kui Olde jaoks ebasobival klubil on maksuvõlg 300 krooni, siis visatakse klubi ilma pikema jututa liidust välja ja räägitakse kõva häälega sellest, kui oluline on väga täpselt reegleid järgida.

Kus olid reeglid siis, kui Maleliit klubidele kümneid tuhandeid võlgu oli?

Küllap ei olnud sellel ajal reeglite täpne järgimine Maleliidu jaoks niivõrd primaarselt tähtis ...

Anonymous said...

Ants võiks protokollijana omad protokollid ikka tähtajaks valmis teha. Või läks jälle lindistus kaduma nagu erapooletu vahendajana lindistades ükskord juhtus?

Ants said...

Tehtud ja saadetud

Anonymous said...

Äratoodud Maleliidu üldkoosoleku protokoll sisaldab ühte huvitavat seika, nimelt arutelu revisionikomisjoni vajalikkuse teemal. Lõik äratoodud Olde sõnadest:

"Tänasel hetkel audiitor kontrollib absoluutselt kõike, ka bussipileteid. Täpselt samamoodi audiitorile tuleb esitada kõik lepingud ja selleks, et ei kattuks näiteks hasardile esitatavad kuludokumendid ja kultuurkapitalile esitatavad kuludokumendid. Seal kontrollitakse kõik väga korralikult ära ja see on meie jaoks tänasel hetkel garantii, et need asjad on seadusega kooskõlas ja just nimelt üldkoosolekul – ma ei ütle täpselt aastat millal – otsustati, et maleliidu revisjonikomisjon ei olnud pädev seda tegema ja võtta maleliidule audiitor, kes ongi maleliidu revident."

Siin on vajalik lähem selgitus:

1) Audiitor on konsultant, kes kontrollib, et aruanded kajastaksid õigesti ja õiglaselt ettevõtte või siis MTÜ finantsseisundit.
2) Audiitor osutab teenust ettevõtte puhul omanikele, MTÜ puhul juhtkonnale, kellelt ta saab oma töö eest tasu.

Ehk siis - sisuliselt kontrollib audiitor ainult raamatupidamise korrektsust. Audiitor ei anna hinnangut näiteks teostatud kulude sihtotstarbe kohta.

Vabalt valitud näitena - kui Olde võtab näiteks maleolümpial osalemise jaoks ettenähtud raha ja kulutab selle restoranis mõnede lõunasöökide kinnimaksmiseks, siis see, mida audiitor teeb, on hinnangu andmine, et tehtud kulud on raamatupidamises õigesti ja õiglaselt kajastatud. Midagi muud audiitor ei kontrolli, sest kõik muu lihtsalt ei ole tema töö. Kuid oma tööd südamega võttev revisjonikomisjon, kes kontrollib ka kulude sihtotstarbelist kasutamist, annab samale olukorrale hoopis teistes värvides hinnangu.


Eelmisel aastal, kui ma õigesti mäletan, oli suur teema see, et maleolümpiale ei saa sõita, sest osa Maleliidule selleks eraldatatud rahast on ära kulutatud mingil küsitaval otstarbel, sealhulgas mingite saladuslike hotelliarvete maksmiseks enne seda, kui olümpiakoondise koosseis üldse selgeks sai. Just see on koht, kus audiitor ütleb, et "raamatupidamises on kõik korras", kuid revisionikomisjon, kui see olemas oleks, saaks Maleliidu uksest sisse jalutada, küsida "Mehed, mis toimub?", kõik algdokumendid ette võtta ja asjale oma sõltumatu hinnang anda.

Teab keegi öelda, kas sellele eelmise aasta teemale, kus olümpial osalemise jaoks eraldatud rahad kuhugi saladuslikult ära kulusid - kas keegi on seda teemat uurinud ja kas keegi on rahade sihtotstarbe kohasele kulutamisele oma hinnangu andnud?

Kokkuvõtteks - on igati loomulik, et Olde ei soovi, et Maleliidul oleks olemas revisionikomisjon, kellel oleks volitusi uurida selliseid hämaraid rahade kulutamisi. On loomulik, et Olde ei soovi näha kõigi klubide ja maletajate huvides tegutsevat revisjonikomisjoni, vaid eelistab asju ajada enda poolt palgatud audiitoriga.

Ja Olde selgitus, et "audiitor kontrollib kõike", on väga labane demagoogia.

****************

Mulle jääb mulje, et Maleliidu juhtuse suhtes n.n. opositsioonis olev fraktsioon on kuidagi nõrgavõitu. Kuidagi liiga labase demagoogiaga lubatakse Oldel endast üle sõita. Kuidagi liiga vait ollakse, kui argumente Olde demagoogia paljastamiseks oleks enam kui küll ...

Ingmar said...

Revisjonikomisjoni asendamine audiitoriga on tõepoolest kentsakas, sõltumata sellest, kas teised organisatsioonid seda teevad või mitte. See on tavapärane eksiarvamus, et revisjonikomisjon peab tegelema raamatupidamise detailse kontrollimisega. Revisjoni ülesanne on kontrollida, et ühingu tegevus vastaks ühingu põhikirjalistele eesmärkidele - kas seejuures kõik kopikad täpselt õigesti liiguvad, ei olegi revisjoni asi, selleks on tõepoolest audiitor.

Anonymous said...

"Ja Olde selgitus, et "audiitor kontrollib kõike", on väga labane demagoogia."

Demagoogia on siiamaani lihtsalt läbi läinud ja miks siis mitte samas vaimus jätkata! See on ka üks põhjustest, miks ta ise ei pea meist maletajatest suurt midagi. Äkki ongi tal õigus, vähemalt praeguse seisuga oleme oma juhti väärt veel järgmised 4 aastat.

Peep said...

Kas see teie revisjonikomisjongi aitaks?

Keegi ei keelanud võtta aastaaruandest mõni rasvasem rida ja hakata seda üldkoosolekul lahkama. Aidanuks paari rea detailsemast analüüsist ja olnukski selge, kas on mittesihipäraseid kulutusi olnud.

Minu meelest on demagoogia just see, et hurjutatakse huupi, konkreetseid fakte ei esitata. Tahaks kuulda täpsemalt, kellele, millal, kui palju mõttetult maksti? No tehti ühele klubile liikmeks astumisel soodustust, õudne lugu küll, korruptsioon ilmselt.

Audiitoritega olen ise kokku puutunud ja sugugi ei kontrolli nad, kas deebet ja kreedit on tulpades õieti kokku liidetud. Tõesti, kulude optimiseerimisega nad ei tegele. Põhjendamatuid (= mittepõhikirjaline tegevus) kuludokumente nad aga läbi ei lase.

Anonymous said...

Maleliidule soovitakse kahte juhatust. Üks on see kes teeb töö ära ning siis tuleb teine seltskond, kes hakkab targutama kas ikka juhiti nii nagu nemad heaks arvavad.

Anonymous said...

Kahe viimase kommentaari omanikud ei ole ilmselgelt mitte millelegi pihta saanud.

Lühidalt ja konkreetselt rääkides:
1) MTÜ jaoks täidab revisjonikomisjon sama rolli mida ettevõtte jaoks täidab nõukogu. See roll on: aktsionäride (MTÜ puhul - liikmete) huvide esindamine, palgatud juhatuse töö üle järelvalve teostamine ja juhatusele poolt tehtud tööle hinnangu andmine. Kui keegi on seisukohal, et ettevõtete jaoks, kus on palju aktsionäre ja enamusosalust mitteomav juhatus, ei ole vaja nõukogu, siis - häbenege oma rumalust.
2) Audiitor on palgatud Maleliidu juhatuse poolt, mis tähendab seda, et audiitor ei saa mitte kunagi anda adekvaatset hinnangut Maleliidu juhatuse töö kvaliteedile, isegi kui see teha audiitorile ülesandeks. Igaüks saab aru, et huvide konflikt on siin rohkem kui ilmne.

Ja täpselt nii lihtne ja selge asja tuum ongi.

Anonymous said...

Audiitori kinnitab ja palkab siiski üldkoosolek, mitte juhatus.

Peep said...

On jah lihtne.

Maleliitu juhib üldkoosolek klubijuhtide tasemel. Nemad annavad juhatusele ülesanded, mida juhatus ellu peab viima. Klubijuhid peaks nagu pädevad olema aru saama, kas juhatuse poolt tehtu (sh kulutused) on seotud maleelu arendamise või kellelegi mugava äraolemise tagamisega. Aastaaruande kinnitamine ja uue juhatuse valimine on vastav hinnang.

Audiitor kontrollib arvestuse korrasolekut. Loogiline, et klubijuhid ei ole arvestuses nii tugevad ja selline kontroll on mõistlik tellida spetsialistidelt.

Sõltumatut revidenti tahaks näha. Igal juhul algaks kohe nõiajaht, et tema (nende) klubi on juhatuse poolt soosingus.

Anonymous said...

Kas üldkoosolekul keegi ettepaneku valida revidendid?

Kolmetasandiline juhtimine nii väikese organisatsiooni kui Maleliit puhul tundub küll äärmiselt ebapraktiline.

Anonymous said...

Sain postkasti täna uudisteate, kus selgub mitmete uudiste vahel, et Tartu Ülikooli Maleklubi korraldab Tartu Ülikooli MV. Kahjuks jääb nägemata juhend ilma milleta ei tea kuna ja kuhu tulla ja kaua läheb? Samas peaasi, et ikka toimuvad. Kas KS teab selgitada.Või teab Peep ka midagi sellest. Lisan teksti
TÜ kammerkoori 40.aastapäevakontsert
Tartu ülikooli kammerkooril on suur rõõm kutsuda teid oma 40. aastapäevakontserdile
“Elu on alles uus” 7. mail kell 17 Tartu ülikooli kirikus (Jakobi 1).
Eelmüügist on kontserdipilet 5 € ning kontsertpäeval 7 €. Eelmüük toimub koori kodulehe kaudu!
Lisainfo: http://www.ut.ee/TYKK/?psb=teated

7. ja 8. mail algusega kell 11.00 viiakse läbi Tartu Ülikooli meistrivõistlused males.
Võistlused toimuvad Ülikooli 17, ruumis 323
Eelregistreerimine kuni 6.maini meiliaadressil kirstjans@hot.eeSee e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.
Lisainfo www.tysk.ee

Kutse Tartu jooksumaratonile!
Tartu Jooksumaraton kutsub 8.mail Lõuna-Eesti vaheldusrikkale maastikule sportlikult aega veetma. Distantsid: 23 ja 10 km.
Lisainfo: http://www.tyye.ee/et/uritsued/331-jooksumaraton.html

Anonymous said...

See on nüüd küll jah kõige õigem koht, kus seda infot küsida. Võiks näiteks KS-ile kirjutada ja küsida? Või selle peale ei tuldud?

Anonymous said...

Antsu protokolliga asjad samamoodi nagu vahendajamehe lindistusega. Mida pole, seda pole.

Ingmar said...

Paistab tõesti, et TÜ MV juhend on kõndima läinud või unustas Kristjan ta teiste tegemiste vahel hoopis saatmata. Sedapalju ma oskan täiendada:

7. mail toimuvad 3 esimest vooru ning 8. mail toimuvad 2 viimast vooru.
Ajakontroll on kahes esimeses voorus 45 minutit terve partii jaoks kummalegi vastasele ning 3.-5. voorus 1 h 30 min. terve partii jaoks kummalegi vastasele.

Anonymous said...

Toetan Indrek Turu kandidatuuri maleliidu presidendi kohale!

Silver said...

Olen Peebuga nõus - majandusasta aruande kontrollimiseks audiitorteenuse tellimine on igati õigustatud. Audiitori kutsetegevusega kaasneb vastutus (vanne, audiitortegevuse seadus, pealegi on Eesti selline konnatiik, et vandeaudiitoril peaks olema motivatsiooni oma tööd korralikult teha). Kui hakata revisjonikomisjoni valima, siis hakkab jälle kisa peale, et revisjonikomisjon kallutatud. Kui ühe audiitori hinnang majandustegevuse aruandele ei peaks sobima, siis on võimalik üldkoosoleku otsusel see teenus mõnest muust firmast sisse osta.

Anonymous said...

Audiitor saab küsida ja küsib, kus üks või teine paber on ja/või miks puudub ja/või mille alusel kulutati raha.

Rahade kulutamise/juhatuse otsuste otstarbekuse kohta hinnangu andmine järelkontrolli raames ei kuulu tema pädevusse/võimu alla - see on revisjoni komisjoni ülesanne.

Revisjoni komisjoni hinnang antakse liikmetele teada üldkoosolekul, kusjuures sinna võib lisada ka audiitori aruande.
S.t. revisjoni komisjoni olemasolu ei välista audiitori palkamist.

Karta on, et enam-vähem normaalse koostöö taastamiseks on revisjoni komisjoni taasloomine vältimatu.

Mis puutub revisjoni komisjoni liikmete valimisse, siis kas tõesti ei leita maletajate seast 3-4 austusväärset ja usaldatavat inimest? Nii hullud vast asjalood ka pole.

Anonymous said...

Mina pooldan palgalist revidendi kohta. Eriti kui see on tükitööle üles ehitatud. Leiad midagi, saad samas summas ka palka. Ei leia, istud ilma.

Anonymous said...

Olen 100% nõus arvamusega, et Maleliidus normaalse koostöö taastumiseks on revisionikomisjon vältimatu.

Julgen ka välja pakkuda mõtte, et üks oluline põhjus, miks Maleliidus asjad käest läksid, oli toimiva revisionikomisjoni puudumine.

Anonymous said...

Jätkuvalt jääb arusaamatuks miks polnud siin revidente taganutvaid inimesi koosolekul seda mõtet välja pakkumas...

Anonymous said...

Sisuliselt on praegu Maleliidu liikmetel ehk klubidel praktiliselt võimatu juhatuse tööle adekvaatset hinnangut anda. Kui tekib olukord, kus on kahtlus, kas näiteks liidule eraldatud raha on kasutatud sihtotstarbeliselt, siis - mida peaks praegu liitu kuuluv klubi tegema? Saatma oma esindaja kolmeks-neljaks päevaks Tallinnasse, et olukorrast selgust saada? Töötavatel inimestel ei ole see lihtsalt võimalik.

Samavõrd koomiline oleks olukord, kus iga liitu kuuluv klubi saadab oma esindaja Maleliitu täpselt sama küsimust selgitama.

Aga toimiva revisionikomisjoni puhul on asi hoopis teine. Kahtluste või probleemide tekkimisel pöördub liitu kuuluv juhatus revisionikomisjoni poole, revisionikomisjon nõuab Maleliidult välja vajalikud dokumendid, teostab olukorra uurimise, vormistab oma töö tulemuse ja saadab maili teel info kõikidele klubidele.

Ja üldkoosolekul ei toimu enam vaidlusi teemal "ma tahan näha seda ja seda kuludokumenti", vaid enne koosolekut on igal klubil käes revisionikomisjoni aruanne ning arutelu üldkoosolekul toimub hoopis teisel kvalitatiivsel tasemel.

Anonymous said...

Siililegi selge: audiitor ja revisjoni komisjon on kaks isemoodi asja.

Anonymous said...

to 3:34 PM

aga võibolla olid nad välja visatud?

Peep said...

Mina ka ei õigusta kontrolli puudumist. Aga revisjoni pooldajaid lugedes tekivad segased tunded. Ühesõnaga juhatust ei usaldata. Miks selline siis valiti?

Segaseks jääb ka revisjoni toimimine. Küsiks näiteks: kas revident peaks osalema juhatuse koosolekutel?

Oletame, et osaleb, no näiteks külalisena. Juhatus võtab vastu mingi otsuse ja revident teatab, et tema seda otsust heaks ei kiida. Mis nüüd juhtub? Kuidas peaks käituma? Kas tuleks kulutada aega ja vaeva, et konsensuseni jõuda? Või ongi veto? Või tuleb üldkoosolek kokku kutsuda?

Kui aga revidendi roll on tagantjärele tarkuses, siis seda oleme me kõik. Oskame me ju öelda, et pool tundi varem startis odavam buss. See, et oldi bussist maha jäämas, pole kuu aja pärast situatsiooni hinnates enam oluline.

Ja ikkagi, äkki keegi valgustab konkreetselt millal ja kellele on mõttetuid summasid makstud? Usun, et see huvitab paljusid ja tõmbaks juhatusel vaiba alt ära. Praegu ainult korrutatakse, et nii kogu aeg tehtavat.

Mind ennast see tegelikult ei huvita. Ma pigem imestan, kuidas maleliit sisuliselt olematu bilansimahu juures üldse eksisteerib. Kui sissetulekutest lahutada NS rahad ja MV-te korraldamise kulud, siis jääk ei anna ühe kõrgharidusega kontoritöötaja aasta eelarvet välja. Sellegipoolest maleelu ju surnud pole.

4:33 PM anonüümi soovidele vastav revisjonikomisjon saab olla ainult palgaline. Kellelgi pole muu kõrvalt aega tasuta 3-4 päeva miskit uurida. Tõsine tegija suudaks selle 3-4 päevaga korraldada võistluse, see oleks palju mõistlikum energia kasutamise väljund.

Anonymous said...

Juba revisjonikomisjoni olemasolu fakt ise on preventiivse loomuga, s.t. otsustajad teavad, et jamad tuuakse maleavalikkuse ette. Komisjoni õigused ja kohustused saab valimiste koosolekul täpsustada.

Mis jamad?
Mõned olnutest: riigi poolt klubidele eraldatud toetusrahade pangaülekannetega teadlik venitamine, põhikirja teadlik ignoreerimine. Samas oleks võinud ka üks juhatuse liikmetest juristina nende rikkumistele tähelepanu pöörata, aga ju pidas ta neid väheoluliseks.

Kõige olulisem pole see mis oli, vaid kuidas edasi. Praegu on uuel juhatusel hea võimalus näidata algatusvõimet ja moodustada näiteks järgmisel üldkoosolekul, kui kinnitatakse audiitori aruanne ka revisjonikomisjon. Iga šanss, mis taastaks ja edendaks normaalset koostööd male pärast südant valutavate inimeste vahel tuleb ära kasutada.

Kas enamus on nõus sõltumatu ja mittepalgalise revisjonikomisjoni loomisega Maleliidus? Kas olete päri, et revisjonikomisjoni töö aitab kaasa läbipaistvamale juhtimisele, sest Maleliit kui kõiki eesti maletajaid ainuesindav ühiskondlik organisatsioon rahvusvahelisel areenil ei pea mitte ainult olema ausalt juhitud, vaid ka nõnda avalikkusele välja paistma? Mida arvab malekogukond?

Anonymous said...

Peep kirjutas:
"Segaseks jääb ka revisjoni toimimine. Küsiks näiteks: kas revident peaks osalema juhatuse koosolekutel? Oletame, et osaleb, no näiteks külalisena. Juhatus võtab vastu mingi otsuse ja revident teatab, et tema seda otsust heaks ei kiida. Mis nüüd juhtub? Kuidas peaks käituma? Kas tuleks kulutada aega ja vaeva, et konsensuseni jõuda? Või ongi veto? Või tuleb üldkoosolek kokku kutsuda?"

Tegelikult mingit segadust ei ole. Lähtugem seadustest. Maleliidu kõrgeim juhtimisorgan on üldkoosolek. Revisionikomisjoni ülesanne on varustada üldkoosoleku liikmeid adekvaatse infoga juhatuse töö kvaliteedi kohta. Revisionikomisjoni töö tulemus on näiteks vormistatud hinnang olümpial osalemiseks ettenähtud rahade kasutamise kohta, vormistatud hinnang mingite muude rahade kasutamise kohta jne jne.

Kuidas üldkoosoleku liikmed (klubid) seda infot kasutavad - ehk kuidas nad hääletavad - on klubide enda otsustada. Ehk siis - kui näiteks revisionikomisjon on pannud lauale aruande, et mingeid rahasid on kasutatud mitte sihtotstare päraselt (ehk siis mõttetult ära raisatud), kuid klubid otsustavad hääletuse tulemusena juhatuse ametisse jätta - siis jääb juhatus ametisse.

Oluline on see, et oleks olemas organ, kes selle info üldkoosolekul osalejatele konkreetselt ja must-valgelt lauale paneb. Oluline on see, et kui üldkoosoleku liimed soovivad saada erapooletut ja adekvaatset infot näiteks olümpial osalemiseks eraldatud rahade kasutamise kohta, et siis on olemas organ, kelle poole nad saavad oma sooviga pöörduda. Just see on see tühimik, mis on praegu on lihtsalt täitmata.

Ingmar said...

Revident ei ole juhatuse liige ja tal pole rohkem ega vähem õigust juhatuse koosolekule sisse trügida kui igal teisel lihtliikmel. Ammugi pole tal õigust vetostada juhatuse otsuseid. Ja revidendi valib üldkoosolek, mitte juhatus.

Minu teada on revidendi olulisim roll selles, et tema käest peab läbi käima majandustegevuse aruanne. Teistele liikmetele saab aruande teha kättesaadavaks puhtformaalselt (öeldes, et sõida siis homme Võrust Tallinna, kui näha tahad), aga ilma, et revident oleks aruannet näinud ja selle kohta oma otsust formuleerinud, et saa üldkoosolek aruannet kinnitada. Ma pole kindel, kas revidelt isegi saab aruannet blokeerida (vist ei saa), aga vähemalt jääb tema tegevusest maha tema enda formuleeritud dokument, mitte puudulikult protokollitud tõdemus "keegi vist ütles koosolekul midagi mingi punkti kohta".

Olukorras, kus te pillute süüdistusi kahtlaste kulutuste tegemises, näib täiendava kontrollikihi olemasolu igal juhul mõistlikuna. Probleem on selles, kuidas tagada revisjoni usaldusväärsus nende silmis, kes ka üldkoosoleku otsuseid a priori mittelegitiimseteteks loevad. Mõistlik variant näib olevat revisjonikomisjoni igal juhul kaasata "opositsioon" - isegi parlamendis saadakse sarnase tembuga komisjonide moodustamisel kuidagi hakkama, aga eks seal ole opositsiooni mõiste ka paremini määratletud.

Anonymous said...

Tegelikult parem lahendus on juba realiseerumas. On ju moodustatud alternatiivne maleühing ning apriori üldkoosoleku otsuseid mittelegitiimseteks lugejatel on hea võimalus sinna alla koonduda. Rahaeraldajatega seal ka suhted head, finantseerimist peaks leiduma. Pole ideaalne lahendus, kuid kaob ära see igavene konflikt.

Anonymous said...

Lahing on ju läbi, mida siin enam rusikatega vehkida. Kui vaadata koosolekul osalenud reaalseid isikuid siis jagunesid hääled: 17 praeguse kursi jätkajat ja 2 vastu.

Demokraatia reegel on see et vähemus allub enamusele (väljaarvatud mõnede hälvete esindajad, kellede õigused on seadustes eraldi välja toodud). Nii kaua kui osalejate meelsuse proportsioon jääb samaks, niikaua on kogu see vaidlus siin mõttetu.

Anonymous said...

Mis alternatiivne maleühing see on, mis on moodustatud? Kes sinna kuuluvad?

Ingmar said...

Ei saa ma aru sest "lahing on läbi" värgist. Kas te tegite maleliidu viimasel koosolekul lõplikult valmis ja valasite klaasi, et selle toimimise võimalikust parandamisest enam rääkida ei tasu?

Anonymous said...

Jumal tänatud, et Ingmar ja loodetavasti ka paljud teised ei saa aru "lahing on läbi" värgist - tähendab uus rikkumata põlvkond on peale kasvamas!

Tegemist on leninliku arusaamisega demokraatiast ehk siis nn dempkraatliku tsentralismiga. On üldteada, et kõik, kes julgesid kahtluse alla seada enamlaste marksistlik-leninlikud dogmad, hävitati koheselt pärast bolševike võimule tulekut füüsiliselt - ei mingeid liigseid vaidlusi enam. Või nagu ütles ka sm. Stalin - pole inimest, pole probleemi. Tänapäeval enam oponente tappa ei lubata, eks siis kasutatakse rafineeritumaid vahendeid.

Üldiselt võis loota, et sellise mõttelaadiga dinosaurused on tasahilju ära kadunud, aga võta näpust.

Peep said...

Maleliidu leheküljel dokumentide hulgas on 2002.a. üldkoosoleku protokoll. Sel ajal oli veel 3-e liikmeline revisjonikomisjon. Vahepealseid aastaid kuni 2008.a kahjuks pole sealt leida.

Revisjonikomisjoni aruanne võeti 2002.a. vastu ühe vastuhäälega, teiste asjade hääletustel oli vastuhääli rohkem (enamasti 2). Mingil ajal sellisest revisjonist siis loobuti, sest oodatud tulemust revidentidelt ei saadud. Nagu mina kuulnud olen, siis väheste finantskogemuste ja kallutatuse kahtlustuste tõttu. Muudatuse ettepaneku taga olla olnud osa praeguse opositsiooni esindajaid. Võetud audiitorkontroll kui sõltumatu.

Kui nüüd leiate, et vana juurde on tarvis tagasi pöörduda, siis kutsuge kokku üldkoosolek ja viige asi sisse. Tundub reha peale astumisena.

Ülar said...

Võru Maleklubi juhatajana lisaksin omalt poolt ka mõned täpsustused.
2010. aasta liikmemaksu tasumisega oli nii, et eelmisel aastal tegi Võru MK EML-iga tasaarveldusi ja ma olin ausalt öeldes veendunud, et liikmemaks sai juba ammu koos nendega tasutud. Seega oli hea, et meeldetuletus saadeti. Kuigi sain mingi faili, mis oli koostatud uue Wordiga, mida ma oma arvutis esialgu avada ei saanud (tegin hiljem mingid updated ja praegu vist saaksin).
Hea, et sain ka pakkumise tulla dokumentidega tutvuma. Kahjuks ei saanud ma ise Võrust kohale tulla, kuid loodetavasti pole see mingi ühekordne pakkumine ja saan mõni teine kord sobivamal ajal seda kasutada.
Põlva maleturniiril sain 3.koha, aga võistlesin kohaliku maletajana (sünnikodu on Põlvamaal ja käin sealset maakodu pidevalt hooldamas, seega pole see mingi sõnakõlks. Arvan, et ka Hendrik Oldet peetakse Kilingi-Nõmmel kohalikuks mängijaks). Põlva maleturniiri ajal polnud vist avalikustatud ka kehtivaid litsentsireegleid?

Anonymous said...

2011. aasta litsentsireeglite ja -tasude kohta pole praegugi mitte mingit infot maleliidu kodulehel. Mille alusel neid litsentsitasusid üldse korjatakse 2011. aastal? Milleks siis selle asja ümber nõnda suur kisa, kui pole olemas alusdokumentatsioonigi?

Anonymous said...

Huvitav saab näha olema, miline vahekord on opositsiooniga algavatel klubide meistrivõitlustel: kas sel on ka ainult üks opositsiooni klubi 10 koalitsiooni klubi vastu?

Anonymous said...

Külaotsa malekool ja Loksa on kindlasti võistlemas :-)

Anonymous said...

Vähemalt Võru MK võiks ju ikka osa võtta! Juhataja ju täitsa olemas.

Anonymous said...

Muidugi saab jälle ka kivi EMLi juhatuse (või hoopis Mareki?) kapsaaeda visata, kuna Võru MK juhataja kuulub reitingu tabeli järgi hoopis ammu välja visatud Viljandi MSi ridadesse. Milleks EML neid klubide liikmete nimekirju kogub?

Anonymous said...

Nojah, mõne aasta tagune klubide meistrivõistluste valitseja Viljandi MS on ammu Liidust välja visatud.

Peep said...

Revident võiks siis muu hulgas tegeleda ka mängijate klubilise kuuluvuse ja litsentsitasude makstuse arvestusega. Eriti hea, kui on turniiridel kohal ja jälgib, et keegi "ebaseaduslikult" mängima ei pääseks, korraldajad ju tihti eksivad ja maleliidul jääb papp saamata. Nagu eelkõnelejad märkisid, töötab revident loomulikult tasuta.

Anonymous said...

Naljamees Peep..jt.

Kas kirjutate midagi asjalikku ka? Ettepanekud kuidas maleelu edendada? Kuidas paremini teha vms.
Kas praegune EML tegevus seisneb klubide väljaviskamises?
Kui palju klubisid EML on? Kodulehelt läheb link Spordiregistrisse..see ei ole e
kindlasti alus.
Võib arvata ,et klubisid on 17....niipalju kui kohalviibijaid üldkoosolekul oli...Teised klubid ei viitsi aastaid kohale tulla...neid ei huvita , mis tegelikult toimub.Ja neid ,keda huvitab ja kes küsivad..tembeldatakse opositsionäärideks.
Kui teeksime nimekirjas ..kus ühel pool on nimed,kes praegu otsuseid tegid..ja teisel neeed ,keda on välja visatud või on juhatusest taandunud, või ei taha enam EML suhelda??Mis pilt avaneks??

Hendrik Olde said...

Taas kord, numbrid õigeks ja faktid paika.
Et Võru MK juhataja veendumust veidi „kõigutada“, siis annan siia ka EML-i poolt faktidel põhinevad andmed.
Võru MK-ga tehti tasaarveldus 2010.a mais (minu poolt 20.mail saadetud arvele tuli klubi poolt kinnitus) ja see tasaarveldus sisaldas klubi juhi 2010.a. litsentsi. 20.maiks olid varasemad asjad lõpetatud ning klubi juht on isegi Kultuuriministeeriumile saatnud selle kohta kinnituse, kusjuures väga täpse märkusega, et klubi noortespordi raha on vähendatud 171,54 krooni ehk 3,65% (just selle summa võrra vähendas riik ühepoolselt alaliitudele eraldatavat toetust).
2010.a liikmemaksu arve aga koostati juunis (järelikult pärast eelnevaid arveldusi), mis siis lõpuks tasuti 2011.a märtsis. 2010. sõlmiti ka klubiga jooksva aasta NS toetuse leping ning EML-i poolt said klubile kõik rahad üle kantud. Lepingu järgi pidi aga klubi esitama EML-le aruande rahade kasutamise kohta 27.12.2010. Paraku olin sunnitud klubile tegema 2011.aastal meeldetuletuse, et aruanne on tegemata ja seega ei ole enne aruande esitamist võimalik klubile eraldada 2011.a vahendeid. Klubi saatis aruande meilitsi 4.02.2011, kuid see ei seganud panna meiliga lisatud aruandele esitamise kuupäevaks 27.12.2010!!!!!
Lisan, et EML esitas Kultuuriministeeriumile noortespordi toetuste kohta väga detailse aruande 30.12.2010.
Ka 2011.a noortespordi leping on klubiga allkirjastatud ning EML-i poolt on kogu aasta lõpuni eraldatud raha tänaseks klubile ette üle kantud, sest see summa on suhteliselt väike. Samas on klubile saadetud 2011.a liikmemaksu arve tasumise tähtaeg taas möödas, kuid klubi ei ole leidnud võimalust seda siiani ära maksta. Samuti siis klubi juhi litsents, mille mittetasumise kohta otsitakse erinevaid põhjendusi. Küsimus on ju eelkõige suhtumises.
Kurb, et kohati on inimeste mälu väga detailne (EML-i kohustuste osas) ja siis jälle on mälu kuidagi selektiivne (klubi kohustuste osas).
Eks nii mõnegi klubi ja maletajaga tekkisid „arusaamatused“ ja lahkhelid just siis, kui EML hakkas küsima aruandeid ja kuludokumente eraldatud rahade kohta. Kuni EML ei kontrollinud sihtotstarbeliselt eraldatud rahade kasutamist, seni ei olnud Olde ka NII PAHA.
Ma siiski loodan, et me hakkame kunagi diskuteerima tasemel, mida mõlemad osapooled vajadusel ka faktidega tõendavad. Praegu tundub nii, et keegi kusagil anonüümselt hakkab hämama, stiilis „ kusagil räägitakse “…
Ülar, milline EML-i poolne kohustus on klubi või Sinu ees täitmata, et Sina oma kohustusi ei täida?!

Anonymous said...

Hea Hendrik Olde,
paluks konkreetseid linke dokumentidele, kus on kirjas 2011. aasta litsentsireeglid ja -tasud. Mille alusel neid litsentsitasusid üldse korjatakse 2011. aastal?

Hendrik Olde said...

Ja veel …
Lõpuks ei ole usaldusväärne EML-i audiitor (kusjuures sama audiitorfirma on ka Eesti Olümpiakomiteel ning mitmel spordialaliidul ja keegi neist ei ole dubleeritud veel revidentidega) ning kahtlustatakse, et riigi rahasid laristatakse. Fakte ei ole, kuid NAGUNII midagi on!
Näiteks. 2010.a riigi poolt eraldatud spordialaliidu tegevtoetus, mille summa aastas oli 200 tuhat krooni. Selle summa kohta on EML allkirjastanud KM-ga lepingu ning esitanud kroonise täpsusega KM-le vastava aruande. Kusjuures riigi ja riiklike fondide aruannetes on väga täpsed aruandevormid, kuhu tuleb kirja panna: kuludokumendi nimetus, makse saaja; kuludok. number; kuupäev; tasumise kuupäev; kuludok. summa; kulu sisu kirjeldus; Ja nii on see iga kuludokumendi (arve, tšekk, kassaorder, jne.) kohta eraldi.
Kui te ei usu audiitorit, siis KM-i võiks ju ikka uskuda?!
Mulle tundub, et see on muutunud kellegi poolt patoloogiliseks haiguseks, kus inimesed lihtsalt ei suudagi mitte kedagi ja mitte kusagil uskuda, sh. iseennast.
See sama viimasel üldkogul olnud Võru MK esindaja ütles alles 2010.a augustis toimunud üldkogul kõigile (kusjuures seal kinnitas M.Sööt, et tema soovib olla järgmine EML juhatuse esimees), et tema ei usu, et EML on sõlminud sponsorlepinguid ja tegemist on kindlasti võetud laenudega, et katta noortespordi kulutusi.
Sama mees küsis viimasel koosolekul 2011.aastal, et miks on EML-i 2010.a tulud nii suured ja kas ei ole mitte jäetud 2009.aastal mitmed tulud deklareerimata?! Kuidas see oleks võimalik, küsin mina ja kas tõesti oleks võimalik selliseid asju esitada audiitorile ning maksuametile. EML on ju ka käibemaksukohuslane ning kõik reklaamarved kajastuvad käibedeklaratsioonides.
Või sama mehe poolt esitatud nõue, et talle tuleb tõendusena esitada kõigi 44 EML-i liikmesklubi liikmemaksu tasumise maksekorralduse koopia, sest ta ei usu muidu auditeeritud raamatupidamise andmeid!!

Kontrastiks siia juurde sobib eelmise aasta maleolümpia ning meeskonna kulutuste finantseerimine. Lugesin minagi Eesti Päevalehest uudist, kus räägiti EMTÜ (mille juhatuse esimees M.Sööt on) panusest sellesse projekti, et nemad toetavad meeskonna osalemist maleolümpial 75 tuhande krooniga. EML-i jaoks on aga fakt see, et reaalselt finantseeriti nende poolt meeskonna osalemist olümpial EML-i esitatud arve alusel 27882 krooniga. See summa kattis osaliselt meeskonna tsharteri ja lennu Tallinnast Moskvasse. Kõik ülejäänud kulutused kaeti teiste toetajate poolt eraldatud vahenditest.
Räägitakse, et ülejäänud summa (ligi 47 tuhat krooni) maksti meeskonna liikmetele otse päevarahadeks, kuigi EML maksis võistluspaigas kinni meeskonna elamise ja täistoitlustuse.
Kas me kõik saaksime seda kuidagi kontrollida, et veenduda M. Söödi sõnade õigsuses, sest just tema on üks nendest, kes kahtleb igas EML-i sammus.
Mul on tõsiselt hea meel, kui meeskonna liikmetele maksti päevaraha, kuid kas need summad olid mõistlikud olukorras, kus oli olemas võistlejate täistoitlustus.
Samuti, kas oli mõistlik, et delegatsioon sõitis Moskvas ühest lennujaamast teise ligi kaheksakümmend kilomeetrit kolme taksoga. Kusjuures seda maksti EML-i vahenditest, milleks aga meie luba ei olnud … Mina arvan, et see ei olnud mõistlik kulutus.

Mida ma tahan öelda - see siin Vaadeldaja kommentaarides ei ole mitte EML-i opositsiooni konstruktiivne kriitika, et asju paremaks muuta ning ka koostööd teha. See on mõnede inimeste, kes on ennast igas asjas vastandanud EML-le, teadlik faktideta laim, mida tehakse anonüümselt ja mille eesmärk on ju kogu malest negatiivse kuvandi loomine, mis omakorda „teenib“ ühe väikese grupi huve …

Peep said...

Teen jah nalja, sest nutta ei taha. Mõned opositsiooni pakutavad ideed võivad iva sisaldada aga enamasti ei ole see organisatsioon, milles see värk käib, nii rikas, et neid rakendada. Paljud lihtsad või tasuta näivad asjad peidavad tihti märkimisväärseid lisakulusid.

Ise olen kohtunikuna suhteliselt aktiivne ja see on minu panus maleelu arengusse.

Samas, kui ma mängijana osalen nädalavahetuse turniiril, lähen esmaspäeval tööle puhanuna. Oli kvaliteetaeg nagu tänapäeval on kombeks öelda ja kulutatud rahast pole kahju.

Pärast nädalavahetust kohtunikuna tahaks puhkepäeva ka saada. Igal juhul pole ma sellise nädala alguses isegi nii produktiivne kui eelnenu lõpus. Võib-olla olen kohtunikutööks liiga vana ja see on üksi minu probleem. Viimases natuke kahtlen.

Kui võtta rahaline mõõde, siis pole malekohtuniku (keda peaks hindama kui spetsialisti) vastutus ja saadav tasu vastavuses. Minu puhul saadav rahasumma jääb reeglina alla poole päevapalga. Seda on õnneks nii palju, et otsesed kulud saab tagasi. Teades aga korraldajate võimalusi, siis neile suurt ette heita pole.

Viimasest pakkumisest ma loobusin, oleks olnud kolmas turniir nelja nädala jooksul. Palju makstakse ma ei küsinudki. Eelistan selle asemel seekord kodumetsas puid teha.

Anonymous said...

Jah ,,kahju et asjad nii on.Mida tavaline malehuviline ei tea,seda ei ole ka olnud.
Ei tea toestu EML ja Voru MK vahelist arveldamist.Millegiparast usun,et kui ajada asju n.o. silmast silma ,siis saaks probleemid lahendatud.
Ja ulalpool ei olnud juttu mitte audiitori mitteusaldamisest vaid revisjoni ja audiitori erinevast rollist
EMT{ on maleliidu valine organisatsioon ja peab olema tanulik et nendepoolne abi on olnud nad on taitnud EML ylesandeid.
Ja kas maletajad pidid kohutaie eest mangima voi vois neile ka tehtud too eest maksta...see on pohimotteline kysimus.Ja kui EML juht ytleb ,et liigne kulutus, siis on ka palju selge

Toomas said...

Head malesõbrad võivad EMTÜ kodulehelt: http://www.eestimale.ee/?page=2 leida ühingu poolt tehtud kulutuste kohta ammendava ülevaate.

Margus Sööt tegutses väga aktiivselt selle nimel, et sõit maleolümpiale teoks saaks.

Hämmastusega lugesin, et :"EML maksis võistluspaigas kinni meeskonna elamise ja täistoitlustuse."

Vastavalt maleolümpia juhendile oli osalejatele elamine kahestes tubades ja ka toitlustamine tasuta.

Mille eest EML maksis jääb mulle sügavalt arusaamatuks.

Anonymous said...

EMl olla maksnud jah ja pärast nn traditsioonilise tasaarvelduse teha lasnud :)

Hendrik Olde said...

Kui me nüüd läheme tagasi 2010.a. suvesse ning meenutame neid aegu, kus just EMTÜ "meeskond" käis EML-i üldkoosolekul välja kalkulatsiooni, et kogu Eesti delegatsiooni lähetamise kulutused kokku maleolümpial on alla 50-ne tuhande krooni. Seda juttu räägiti nii EOK-le, kui ka KM-le, et maleliit lihtsalt püüab raha välja pressida sildi all "maletajate inimväärne lähetamine MO-le" (ka EML tahtis leida vahendeid, et maksta meeskonnale ja naiskonnale pävaraha).
Mäletamist mööda öeldi siis, et meeskond on valmis sinna ka tasuta minema ja maleliidu juhtkond on paha, et püüab riigilt saada võistlejate lähetamiseks raha.
Täna tuleb välja, et ainuüksi meeskonna päevarahadeks maksti summa, millega pidavat kogu delegatsioon saama olümpial käidud ...
Kas eesmärk oligi see, et riik ei annaks raha ja sellisel juhul oleks jäänud naiskonnal minemata.
Tegelikult tundub, et see oli taaskord see koht, kus oli vaja vastanduda. Kõik, mida teeb EML on halb ja selle vastu tuleb kisaga võidelda...

Oleks ju olnud mõistlik üheskoos leida vahendeid ka selleks, et teha koondisele eelnevalt treeninglaagrid ja ka vahendid, et naiskonna liikmed oleksid saanud võrdselt meestega päevaraha.

Selliseid näited võin tuua päris palju, kus ei ole otsitud mitte koostööd EML-ga (sh. ei ole vastu võetud EML-i pakkumist koostööks ühise eesmärgi nimel), vaid on püütud vastanduda ning ainult kritiseerida, et asjad paistaksid välja võimalikult halvad ja konfliktsed...

Mul on tõsiselt hea meel, et meeskonnale oli võimalus maksta päevaraha, kuid milleks oli vajalik kogu see eelnev kaklus, EML-i süüdistamine ja valetamine?!

Anonymous said...

kuigi EML maksis võistluspaigas kinni meeskonna elamise ja täistoitlustuse.
Sulaselge vale Hendrik Olde suust?

Ülar said...

Hendrik Oldele.
Sul on mingi pikk ja mõttetu tiraad Võru MK kohta. Ajad mingeid komakohti taga (võiksin kõigele lühikese ja ammendava vastuse anda, kui tõesti vaja... hetkel ma ei saa isegi aru, milles probleem on?), samal ajal, kui pole Sult siiani saanud kommentaari Airapetjani sulitempude kohta. Mis Maleliidu valearved Airapetjan esitas? Kas Sahh ja Garde on raha tagasi maksnud?

Anonymous said...

Viimasest üldkoosolekust on möödas ei rohkem ega vähem kui kolm nädalat, kuid protokolli pole endiselt maleliidu kodulehel ega ka mitte klubijuhtidele saadetud. Kahe varasema koosoleku protokollidest rääkimata. Mis toimub?

Anonymous said...

Hr Olde,
kus kohast on võimalik leida 2011. aasta litsentsireeglid ja -tasud? Mis tasusid nõutakse, kui pole kehtivat dokumentigi.

Anonymous said...

EMLi juhatus võiks KÕIKIDE klubide võlgnevused näiteks Ametlike teadete all väluja panna. Mitte tuua üksikuid võlgu avalikult välja siis kui selleks on HO arvates sobiv moment. Tundub kuidagi manipuleerimise moodi...

Anonymous said...

Hendrik Olde kirjutas:
"Samuti, kas oli mõistlik, et delegatsioon sõitis Moskvas ühest lennujaamast teise ligi kaheksakümmend kilomeetrit kolme taksoga. Kusjuures seda maksti EML-i vahenditest, milleks aga meie luba ei olnud … Mina arvan, et see ei olnud mõistlik kulutus."

Ma ei tea, kui paljud selle foorumi lugejatest on käinud Moskvas. Mina olen (täpsemalt 3,5 aastat tagasi). Ma võin täie veendumusega kinnitada, et olukorras, kus sul on reisipagas, mis on suurem kui lihtne portfell, on Moskas taksoga liikumine ainumõeldav lahendus. Kes kunagi on näinud Moskva metrood, teab, et ükski täie mõistuse juures olev inimene ei lähe reisipagasiga metroosse trügima. Täisjõus ja heas füüsilises vormis mees, kellel on üks väiksem või keskmise suurusega reisikott, saab võib-olla sellega seal hakkama, naisterahvad mitte mingil juhul.

Mis puudutab Moskva maapealset ühiskondlikku transporti, siis see on samuti rahvast pilgeni täis, lisaks nõuab selle kasutamine ülihäid teadmisi Moskva transpordisüsteemist.

Olukorras, kus - ma eeldan - enam-vähem igal olümpiale minejal on reisikotis laptop - ma ei kujuta ette, kuidas sellel tasemel on ilma selleta Eesti edukas esidamine mõeldav - oleks delegatsiooniga Moskva metroosse minemine võinud tähendada seda, et piltlikult öeldes oleks võistlus Eesti meeskondade jaoks läbi saanud enne partiide algust.

Nagu ma ütlesin - kes on käinud Moskvas, see saab aru, millest ma räägin. Ilma seda nägemata, mida tähendab see, kuidas rahvamass Moskva metroos üksteist sõna otseses mõttes jalge alla trambib, ei ole olukorda võimalik ette kujutada.

Ehk siis - tsiteeritud hr Olde kirjutis on järjekordne näide demagoogiast, mida Eesti male juht teistega suhtlemisel kasutab. Üks näide paljude seast, nagu on välja toonud eelnevad kommenteerijad.

Anonymous said...

Täpsustus:
Olümpiale lendamisel oli lennujaamade vaheline transport organisaatorite poolt korraldatud. Kojusõidul aga mitte.

Anonymous said...

Teisalt oli see Moskva mitte mingi maailmaserva auul. Olümpiakoondis saanuks kindlasti saatkonnast abi kui viitsinuks küsida. Seal on abivalmis inimesi. Kui nad poleks oma bussi saanud anda, oleks ehk leitud tellimise võimalus.

Anonymous said...

Tegelikult oli ju nii, et maleolümpialt naastes küsiti enne taksosõitu Moskvas selleks HO käest heakskiit ja alles pärast selle heakskiidu saamist istuti autodesse. Miks nüüd pool aastat hiljem on HO poolt teema taas üles võetud hoopis teises valguses? Haugi mälu?

Anonymous said...

Tegelikult on ju tore et meeskond Moskvast ikkagi koju saabus.
Omal ajal Buenos Airesest mõned ei jõudnudki koju.

Anonymous said...

Huviline


Tekkis küsimus,kas ja kes oli delegatsiooni juht, kes ajas eesti asja?
Mäletan,et mingi kord oli Ehlvestil mängijana see austav lisakohustus?

Anonymous said...

Täitsa huvitav oleks teada, millega Vabaettur põhjandab oma eemale jäämist klubide meistrivõistlustest!

Anonymous said...

Huvitav, miks Kasmar ei osale?

Anonymous said...

Aga Caissa??

Anonymous said...

Juhendi järgi tundub olema suurepärane auhinnafond klubide meistrivõistlustel, muudest boonustest rääkimata. Imelik tõesti, et umbes 50 liikmesklubist ainult 6 osaleb.

Anonymous said...

Kas Turu on endiselt vangis?

Marek Kolk said...

Ikka veel keegi mängib Eestis malet raha nimel (peale 2-3 erandi)?

Anonymous said...

Mängigu siis oma lõbuks?
Aga tõesti- klubisid 50 osalejaid 6!!

Anonymous said...

Ega keegi ei tea, kust ülekandeid vaadata saab?

Anonymous said...

Kas klubide mitteosalemine klubide meistrivõistlustel on mingisugune protestiaktsioon Maleliidu vastu?

Mingid aastad tagasi oli esikohaga kaasnev õigus Euroopa meistrivõistlustel mängida motivaator ja esikoha pärast käis päris tõsine rabelemine. Kas praegu on asjad muutunud?

Oskab keegi kommenteerida?

Anonymous said...

Kas mõni Eesti klubi on üldse viimasel ajal klubide EMil käinud? Millal see viimati juhtus?

Oskab keegi kommenteerida?

Anonymous said...

Eks see näitab ainult meie klubide nõrkust. Ja Eesti Maleliit ei saa olla tugevam, kui klubid keda ta ühendab.

Anonymous said...

Viimaste aastate klubide mv on kaotanud taseme. Kui 4-5 aastat tagasi oli võistlemas suur osa Eesti paremikust, siis nüüd ei saa sellest rääkidagi. Isiklikult arvan, et üks põhjus on see, et klubidele ei ole see rahaliselt võimalik. Samuti ei ole motivatsiooni, mille nimel mängida. Pingutada ainult meistritiitli nimel, kus osaleb alla 10-ne klubi ja millede tase ei ole just kõige tugevam ei ole võistlemisel pointi. Klubide Euroopa meistrivõistlused on ilmselgelt väga kulukas ettevõtmine, sealjuures kõige parema tahtmise juures jääks eestlastele sellisel võistlusel ainult puhas mängurõõm ja reisikogemus.
Ja usun, et mitte vähem ei mängi rolli osalejate vähesuses EML-i enda panus, kus vahendeid valimata visatakse liidust välja klubisid, kes suure tõenäosusega mängiksid kaasa.
Mõtlemisainet jagub.
Siim

Peep said...

Olen 2 korda käinud klubide MV-tel Põlva klubi koosseisus, veidi tean nende tausta. Kuni klubi esindas Põlva kandi rahvas, saadi maakonnast selleks võistluseks toetust. Kui aga parema sportliku tulemuse saamiseks võeti väljastpoolt lisajõudu, lõpetas omavalitsus toetamise. Ilmselt oli olulisem, et raha läheb "võõrastele", kui oma kandi klubi hea esinemine. Eks see klubi nõrkust näita. Mõnel teisel klubil võib analoogiline seis olla.

Anonymous said...

Klubide MV Eesti kaart: Tallinn ja Narva. Kus on ülejäänud? Tartu, Pärnu, Viljandi, Kohtla-Järve, Paide?

Anonymous said...

Järgminel aastal jagavad finaalis kohad omad joped, sest rohkem klubisid ei osale. Ja maleelu tasalülitamise generaalplaan ongi realiseeritud!

Anonymous said...

Võiks kihla vedada et narvakatel jätkub kindlasti mängurõõmu ning soovivad saada uut reisikogemust!
Edu neile!

Anonymous said...

Kõik klubid võivad ju EMil osaleda. Au olla "Eesti ametlik esindaja" on tõsiselt motiveeriv auhind, eriti kui sõidukulude hüvitamisest pole sõnakestki. Edu maleliidule motiveerivate auhindade väljamõtlemisel!

Anonymous said...

Kuuldavasti ei kompenseeritud möödunud aastal ka Soome klubide esinemist. Küll aga ikkagi läksid kaks klubi soomet esindama!

Veelkord, meie klubid on nõrgad ja ei suudeta esindust isegi Eesti MV-le välja panna.

Anonymous said...

Auhindu välja mõelda on lihtne, oluliselt raskem on neile katet leida.

Anonymous said...

Miks Kasmar ei osalenud?

Anonymous said...

Näiteks Microsofti Eesti meistrivõistlused klubidele, esikohale 5k€ + Euroopa MV kulude katmine. Osavõtjaid tuleks kui murdu. Isegi läti ja soome klubid võiks tahta lippu vahetada. Pisiasi ainult Billiga korda ajada.

Anonymous said...

Üldkoosolekul käidi välja, et klubide meistrivõistluste ajal toimub eelmise maleaasta pidulik lõpetamine. Kas toimus?

Anonymous said...

Kas kuskilt saab juba uurida, mida üldkoosolekul ametlikult lubati?

Anonymous said...

Järjekordne skandaal noorte MV -l, seekord Põlvas. Hr Olde otsustas tüdrukute esikoha järelmatš edasi lükata järgmisele päevale. Muidugi taotleti ja lükatigi seejärel edasi ka poiste järelmatš, sest tüdrukute oma ju lükati. Poiste üks osavõtjatest elab Narvas ja peab sisuliselt uueks võistluseks sõitma Tallinna! Vastavalt juhendile peab järelmatše mängima kohe pärast võistlust.

Marek Kolk said...

Enne skandaaliks nimetamist äkki täpsustaks, kes ja kas oli kokku lepitud vanematega, võistlejatega ning kas see Narva-Tallinn-Narva on asjast osalejatele ka probleem või ainult anonüümsele kommentaatorile pinnuks silmas?

juhend ütleb said...

NB! Esimese koha jagamisel toimub 2- partiiline järelmatš (kahe võistleja korral) või 1- ringiline
järelturniir (kolme ja enama võistleja korral) kiirmales (15+15). Selle viigi korral mängitakse üks
lisapartii aegadega 6 min. (valgel) +5 min. (mustal), mille valge peab võitma. Järelvõistlus toimub
koheselt peale põhivõistluse lõppu.

Hendrik Olde said...

Tere,
keegi asju väga täpselt teadev inimene ei julge millegipärast oma nime kusagile alla panna.
Esmalt selle MO-lt naasmise taksosõidu kohta...
Repliik : "Tegelikult oli ju nii, et maleolümpialt naastes küsiti enne taksosõitu Moskvas selleks HO käest heakskiit ja alles pärast selle heakskiidu saamist istuti autodesse..."

Tegelikult oli ikka nii, et jõuti hommikul enne kella kuute Domodedova lennujaama ning siis oli tõesti EML-i raha enda käes hoidev isik teinud mulle ühe vastamata kõne (Eestis oli siis esmaspäeva hommik ja kell oli 5). Ma ei võta igapäevaselt sellel kellaajal telefoni vastu ja telefon ei ole ka padja all ootamas.
Kui helistasin mõne tunni pärast tagasi, siis öeldi, et prooviti mulle helistada, kuid kuna ma telefoni vastu ei võtnud, siis nad otsustasid ise ja selleks hetkeks oli see sõit juba toimunud...
Järelikult ei olnud ikka mingit minu eelnevat nõusolekut. Kuid see ei ole ka hetkel oluline.
Küsimus selles, et kas ikka on mõistlik Moskvas esmaspäeva hommikuse tipptunni ajal sõita 80 kilomeetrit taksoga?! Aega teise lennujaama jõudmiseks oli vist üle 15 tunni.

Ja veelkord. Kui me 2010.suvel toimunud üldkogul rääkisime just sellest, et ette tuleb igasuguseid planeerimata kulutusi ning ei ole võimalik meeskonna ja naiskonna lähetamine MO-le kokku 50 tuhande krooniga (nagu M.Sööt oma "meeskonnaga" kõigile lubas), siis tembeldati meid "rahvavaenlasteks", et me valetame ja tegelikult läheb ka kogu meeskond MO-le tasuta...

Ehk siis tegemist oli tookord pelgalt populismiga!?

Hendrik Olde said...

Ja nüüd see eilne lugu, mida siin nimetatakse "skandaaliks".
H.Olde ei otsustanud küll midagi (olgu lisatud, et neidude MV-te kohtunik oli Andres Karba, mille eest talle aitäh!).
Enne viimast vooru küsisin mina lapsevanemana (kuna tõesti kolm last (neist kaks minu tüdrukud) jagasid enne viimast vooru esikohta) teise poole vanaemalt, et kas nemad oleksid nõus sellega, et kui peaks toimuma jagamine, siis mängitakse see järelmatš Tallinnas.
Enne viimase vooru algust sai kokku lepitud, et jagamise korral toimub tõesti matš(turniir) esmaspäeval Tallinnas.
Kuna A.Karba oli Põlvas ka enda õpilastega, siis kohtunikuna oleks tema päev võinud venida õhtul kella kaheksani.
Täna toimuva järelmatši kohtunikuks palusin Lembit Vahesaare, et ka siin ei tekiks kellegil mingit "luulut".

Sama seis ka noormeestega. Viimane otsustav K.Chukavini partii lõppes kusagil 15.45 ja siis lapsevanemad koos lastega arutasid võimalust järelmatšiks.
Kõik lapsed ja lapsevanemad olid valmis vajadusel mängima ka järelmatši seal kohe, kuid seda ei peetud mõistlikuks.
Esmalt: K.Cukavin oleks tahtnud süüa ja puhata ning matšturniir oleks alanud reaalselt kell 16.45. Mängida oleks tulnud kaks ringi, st. kuus vooru a`40 minutit (koos väikese puhkepausiga). Seega oleks kulunud aega kiirpartiidele kusagil neli tundi + vajadusel veel välkpartiid...

Kuna eile oli veel juhtumisi tegemist emadepäevaga, siis mõlema järelmatši kokkuleppimise otsustasid lapsevanemad ja lapsed. Kohtunikuna sai tehtud otsus, mis tundus inimesena mõistlik ja see oli võistlejate ning nende vanemate kokkulepe (kusjuures olid ka Tallinna lapsed valmis sõitma kusagile neutraalsele pinnale järelmatši mängima).

Küll peaksid treenerid edaspidiseks kokku leppima, et kuidas oleks mõistlik neid järelmatše korraldada tulevikus, et see ei muutuks pühapäevasel päeval "ellujäämiskursuseks" lastele.

Aga siin ennast välja elada püüdvale inimesele võin lihtsalt kaasa tunda, sest tema probleem tundub olevat päris tõsine. Tal vist puudub oma elu ja seepärast siis elab oma kibestumist välja anonüümselt kommenteerides...

Hendrik Olde said...

Minu tagasihoidlik soov:

"Kui jõuaks nüüd (male)elus sellele tasandile, et inimesed hakkavad mõtlema POSITIIVSELT ja kibestumine muutub ajalooks!!!"

Anonymous said...

Soov..

tegelikult olid kõik võimalused uuele tasamdile jõudmiseks olemas.
Toimus valimiskoosoloek.Kuigi valida kedagi ei olnud ja juhtima jäi sama inimene, siis temal olid kõik võimalused #uutmiseks#.
Ja alustada oleks saanud asjaajamise korra muutmisest, otsuste avalikustamisest, koostööst...kõikide klubidaga ja huvilistega..kokkutulekust, kus ei oleks arutatud klubide võlgnevusi vaid oleks koostatud puuduolev male arengukava
Oleks võinud sõlmida n.ö. kokkuleppe "opositsiooniga",et unustame vanad asjad ja alustame #puhtalt lehelt#?
Äkki oleks aidanud??

Peep said...

Nüüd ma olen natuke paha ja omal ajal palju Moskvas käinuna julgen veidi kommenteerida taksondust. Taksode asemel bussi saanuks lennujaama hotelli juurest grupile tellida a la ekskursioon Šeremetjevosse. Ja siis see ülikeeruline linnatranport:

Domodedovo lennujaam - Domodedovskaja metroo - ekspressbuss 25 min sõitu 100 rubla
Metroo Domodedovskaja - Metroo Rechnoi vokzal (lõpp-peatus, ümberistumisteta)
Rechnoi vokzal metroo - Šeremetjevo lennujaam - Bussid 851, 851E, 950 max 50min sõitu
kuskil pole ooteaega üle 15 min, aga kokku võib 3-4 tundi tulla küll.

Info saamiseks kulus 15 min googeldamist, lennujaamade kodulehed ja metroo plaan.

Keegi pakkus siin saatkonna võimalust, sealt võinuks tõesti abi küsida. Oli ju tegemist riigi koondistega.

See selleks, reaalses elus tuleb ebaratsionaalseid otsuseid ikka ette. No läks seekord nii, järgmine kord ehk ollakse targemad. Parem kodutöö on edu võti. Fakt on, et taksosõit on Maleliidu poolt kinni makstud.

Ja nüüd olulisest. Katsuge märgata, et see raha võeti ajutiselt millegi muu arvelt. Näiteks ootas selle tõttu mõni klubi oma NS raha kauem. Nagu me KS varasematest kommentaaridest teame, sihtotstarbelise raha muuks kasutamine on surmapatt. Vast iga kord ei saa ainult Hendrikut kõiges süüdistada.

Anonymous said...

Palju see kurikuulus taksosõit siis ka maksma läks? Aga jah, kui meenutada KSi sõnavõtte, siis MO võistkonnad said tõesti surmapatuga hakkama.

Samas tõstatati siin veel huvitavaid teemasid, millele HO jättis vastamata. Kasvõi näitaks Airapetjani klubiga seonduv arvete võltsimine.
Samuti võiks kõik klubide võlgnevused EMLI ametlike teadete alla panna!

Anonymous said...

Maleliidu kindel seisukoht on, et koondis pidanuks Maleolümpial saavutama koha esikolmikus, et kuidagigi kompenseerida meie malele tekitatud tõsine rahaline kahju.

Anonymous said...

HO vastab muidu nii pikalt ja põhjalikult, aga selles Airapetjani valedokumentide asjas on miskipärast paaniline vaikus?

Anonymous said...

Olümpiast..
Kas ma tean kõrvalise isikuna õigesti,et maleolümpia kulud seisnesidki transpordikuludes?
Elamine, toitlustamine oli korraldajate poolt.Kohalesõiduks oli organiseeritud soodne tsarterreis?..organiseeritud ka transport lennujaamast hotelli.
vajalik oli ainult tagasisõit?
Seega EML kulud pidid küll olema tagasihoidlikud?
Täiendavad kulud olid seotud esindajaga? Raaskel ajal oleks saanud seda ülesannet täita meeskonna kapten...ja meeskond oli valmis esinema ka ilma päevarahadeta?!
Kui osavõtumaksud, siis seda muidugi ei ole EML kellelegi delegeerida...selle peab tõesti ise maksma..

Anonymous said...

Häiriv on sõna "opositsioon" kasutamine maleelu kontekstis. Termin on pärit poliitikast. Opositsiooni püha kohus ja ülim eesmärk on tulla võimule, et omakorda pääseda rahajagamisele lähemale. Pehmendatakse seda eesmärki küll erinevate ilusate juttudega, kuid tavaarusaama järgi peetakse silmas just riigi-,linna- või muud maksumaksjapirukat ja tema viilude jagamis- ja saamisrõõme.

Loeks õige põhikirja:
I ÜLDSÄTTED
1. Eesti Maleliit, lühinimetus EML, on vaba algatuse alusel asutatud ja mittetulundusühinguna tegutsev vabatahtlik ühendus, mille põhitegevus on suunatud male arendamisele Eestis.

Kas tõesti on ainus viis maleelu arendmiseks ja edendamiseks tulla võimule? Ja kas ön üldse mida jagada? Äkki ongi, sest pikaajalise ja pideva ulgumise ja hammaste kiristamise peale oleks malet armastav inimene öelnud et ok, olete nii targad, tehke, tõestage, et suudate paremini male huvides tegutseda!

Või on hoopis mida kaotada? Võibolla tõesti, sest on mingi tõenäosus, et:
1. Keegi peab otsima uue töökoha.
2. Peapöörituse mõjul tehtud riskantsete otsuste järelkajana kuhjunud võlad võivad korstnasse sattuda.
3. Maleliidul spordialaliiduna on loomulik monopol välisuhtluses. Veidigi kõrgema tasemega mängijad tulevad niikuinii varem või hiljem alandlikult jutule, sest ilma elota ei pääse mujale mängima. Divide et impera aga ilma formaalse võimuta ei tööta!

Kahtlemata leiab huviline vaadeldaja varasematest kommentaariumitest isiku, kes sildistamisega "opositsioon" saadab sõnumi ja kinnistab arusaama, et kes võimul, sel ainuõigus.

Oponent, oponeerimine on palju sümpaatsem termin, üldkasutatav eelkõige kõrghariduse templites seisukohtade, diplomite, väitekirjade jms kaitsmisel. Ehk siis mitte ainult ei kritiseerita vaid ka analüüsitakse ideid ja koos otsitakse ja leitaksegi realiseerimisvõimalusi. Ei eeldata kellegi mahategemist, mahavõtmist ega asendamist. Üldjuhul lollusi läbi ei lasta. Kas maleelu edendamine ja arendamine võiks käia samamoodi Maleliidus?

Sobivama termini kasutamisest üksi on vähe, siinkohal on kohane tsiteerida väljavõtet anonüümi 12:52 PM konstateeringust "Ja alustada oleks saanud asjaajamise korra muutmisest, otsuste avalikustamisest, koostööst...kõikide klubidaga ja huvilistega..kokkutulekust, kus ei oleks arutatud klubide võlgnevusi vaid oleks koostatud puuduolev male arengukava" ja kutsuda veelkord üles juhatust olukorda vaagima ja eesti male kodurahu nimel midagi ette võtma.

Anonymous said...

Antsu protokoll läks kaduma nagu vana hea erapooletu parteitu vahendajamehe lindistus?

Marek Kolk said...

Tekib siis selline küsimus, et kas ei oleks mõistlik teha järelmatšide jaoks eraldi päev, võib-olla kaks (et ajaliselt väga pikale perioodile ei veniks)? Näiteks a la, et 18,16,14 võimalike järelmatšide päev on kuskil mingil nädalavahetusel ja 8,10,12 mingil muul päeval? Seda siis kasvõi mingi muu turniiri ajal.

Muidugi on seal tehnilisi probleeme, aga põhimõtteliselt oleks see võimalik. Samas nõuab see vanematelt ja treeneritelt väga mõistvat suhtumist. Transport vast ei ole probleem, sest Eesti on piisavalt väike, et kuskilt aega ja finantseerimist leida (vähemalt nende summade raames).

Peep said...

No siis juba tsirkust täie raha eest. Reglement teha nii, et alati oleks järelmatšid. Kellelgi pole põhjust pahandada, et liiga tehakse.Ja selline asi pakuks võib-olla veidi rohkem huvi kui MV põhiosa ise.
Samas kui ajaline vahe, siis on nagu juba uue võistlusega tegu.

Anonymous said...

Mis litsentsidesse puutub, siis huvitav on see, et ükski MSK Kasmar liige ei ole selle aasta jooksul veel litsentsitasu ära maksnud. Äkki Hendrik Olde kutsuks oma klubi liikmed korrale?

Marek Kolk said...

Viimane kommentaar vist eeldab hästi pikaks veninud ja veidi liiale mindud õhtut ...

Anonymous said...

Kõige mõistlikum oleks 12.a ja noorematel üldse järelmatšid ära.

Anonymous said...

Marek alustab õige vara...