Friday, April 30, 2010

52" Kichler Hendrik Olde Bronze

Kui kellelgi on kodus vaja laeventilaatorit, siis lampsplus.com kodulehelt võib endale kõigest $378.99 eest tellida 52" Kichler Hendrik Olde Bronze.


See laeventilaator on osa Kichleri Hendriku kollektsioonist ja on tehtud Olde Bronze klassikalises disainis. Viis pöörduvat laba on kallutatud 14 kraadi ja viimistletud maapähkli- ja kirsistiilis. Mootoril on piiratud eluaegne garanatii. Integreeritud allvalgusti komplekt pakub sooja valgustust. Ventilaatoriga on kaasas Cool Touch kaugjuhtimispult. Disain on kohandatav ka madalatele lagedele.

Ole esimene maletaja, kes saab öelda: "Ma olen Hendrik Olde endale lae alla riputanud."

Thursday, April 29, 2010

44. Ilmar Raua mälestusturniir males

1. Võistluse korraldaja

Võistluse korraldab Viljandi Maleklubi CC Fellin.

2. Aeg ja koht

Turniir toimub 11. -13. juunil 2010 a. Viljandi Spordikeskuses(http://www.viljandimaa.ee/spordikeskus/) aadressil Vaksali 4 (Bussijaamast ca 500 m, Vabaduse platsi juures). Turniiri 1. voor mängitakse 11. juunil algusega kell 17.00. Lõplik registreerimine 1. voorule hiljemalt 16.40-ni. Turniiri on võimalik alustada ka 12. juunil alates 3. voorust. Sel juhul on lõplik registreerimine kuni 10.45-ni.

3. Osavõtjad

Turniiril võivad osaleda kõik maletajad, kes on tasunud osavõtumaksu 100.- EEK, veteranid (sünniaastaga 1950 ja vanemad) ja noored (sünniaastaga 1994 ja nooremad) 50.- EEK. Eelregistreerimine (kuni 06.06.2010.a.):e-kirjaga maleselts@gmail.com või mobiiltelefonil 56471454 (Gert Elmaste). Hiljem kui 06.06.2010 registreerunutel on osalustasu 150.- EEK, veteranid ja noored 100.- EEK. Viljandimaa maletajad, rahvusvahelised meistrid ja suurmeistrid on osavõtumaksust vabastatud.

4. Turniiri korraldus

Võistlus viiakse läbi individuaalturniirina šveitsi süsteemis ühtses grupis. Kokku mängitakse 7 vooru.
11. juunil algusega kell 17.00 mängitakse 2 vooru ajakontrolliga 25 minutit + igale käigule lisandub 10 sekundit. Ülejäänud 5 vooru mängitakse ajakontrolliga 45 minutit + igale käigule lisandub 30 sekundit. 12. juunil mängitakse 3 vooru algusega kell 11.00 ja 13. juunil 2 vooru algusega kell 10.00. Käikude ülesmärkimine on kohustuslik. Kui mängijal jääb mõtlemisaega alla 5 minuti ei ole mängija kohustatud käike üles märkima.

5. Punktisüsteem

Turniiril kasutatakse järgmist punktisüsteemi: mängijad saavad võidu eest 3, viigi eest 1 ja kaotuse eest 0 punkti.
Mängijad, kes alustavad turniiri alates 3. voorust saavad kahes esimeses voorus kirja viigi ja alustavad 3. vooru 2 punktiga.

Kui kahel või enamal mängijal on võrdselt punkte, selgitatakse turniiri paremusjärjestus järgmiselt:

1) Median Buchholz
2) Buchholz

6. Autasustamine


I koht - 5000
II koht - 4000
III koht – 3000
IV koht - 2000
V koht – 1500
VI koht - 1000

Parim naine – 750
Parim veteran - 750
Parim noor - 750
Parim viljandlane – 500
Parim reitinguga kuni 1800 – 350
Parim reitinguga kuni 2100 – 350

Ükski maletaja ei saa üle ühe auhinna. Auhinnad jagamisele (võrdsete punktide korral) ei kuulu.

7. Majandamine

Korraldajad on kokku leppinud majutuse Endla Hotellis Endla 9, Viljandi (www.reinup.ee) hinnaga:
kahene tuba 500 krooni/öö + lisavoodi 100 krooni/öö koos hommikusöögiga. Majutuse soovist teatada Gert Elmastele e-kirjaga maleselts@gmail.com või mobiiltelefonil 56471454.
Lisainfot teiste majutuskohtade kohta leiate aadressilt www.viljandimaa.ee/turismiinfo

8. Üldist

Kõik käesolevas juhendis määratlemata küsimused lahendab turniiri orgkomitee koos peakohtunikuga.

Võistluste peakohtunik : Gert Elmaste

Wednesday, April 28, 2010

Intervjuu Tõnu Seiliga

Maleblogi Vaadeldaja intervjuusari jätkub intervjuuga Kultuuriministreeriumi spordi asekantsleri Tõnu Seiliga.

Vaadeldaja küsimused võib leida Kultuuriministreeriumi dokumendiregistrist.

Lp Nikolai Kunitsõn

nikitheone@gmail.com

maleblogi Vaadeldaja

Austatud hr Nikolai Kunitsõn


Intervjuu vastused


Kultuuriministeeriumi poolt on suhted Eesti Maleliiduga olnud viimastel aastatel konstruktiivsed ja töised. Kultuuriministeerium on alati teinud Eesti Maleliidu kui organisatsiooniga koostööd nagu kõikide teiste Eesti spordialaliitude ja spordiühendustega. Viimastel aastatel on majandusraskuste tõttu vähenenud riiklikud toetused kõikidele eluvaldkondadele, sh spordile. Kultuuriministeeriumi rahaeraldised on seotud igal aastal vastuvõetava riigieelarve seadusega ja mõnel aastal ka negatiivse lisaeelarve seadusega. Teiste fondide ja kapitalide malele rahaeralduste kohta saavad kommentaari anda teised fondid ja kapitalid.


Eesti malel, maleklubidel ja Eesti Maleliidul on õigus ja võimalus küsida toetusi nii Eesti Kultuurkapitalilt kui Hasartmängumaksu nõukogult. Kahjuks ei ole Eesti Maleliit tänaseni meile ametlikult teadmata põhjusel ainukese spordialaliiduna aktsepteerinud ja allkirjastanud riigieelarvelise toetuse lepingut Kultuuriministeeriumiga, millest sõltuvad otseselt kõikide Eesti maleklubide noortespordi ja Eesti Maleliidu kui organisatsiooni toetus. Kultuuriministeerium on teadlik Eesti Maleliidus toimuvast ja Eesti Maleliiduga seonduvatest probleemidest.


Kultuuriministeerium on neid probleeme mitmel korral Eesti Maleliidu esindajatega kohtudes arutanud ja esitanud omapoolsed lahendusettepanekud, seni kahjuks tulemusteta.


Kultuuriministeeriumi poolt spordialaliitudele mõeldud toetus on ette nähtud spordialaliitude põhikirjaliste eesmärkide ja arengukavas kirjeldatud tegevuste elluviimiseks ning ühekordsete projektide realiseerimiseks.


Toetuse eraldamisel spordialaliitudele arvestatakse edukust tiitlivõistlustel viimase nelja aasta jooksul (olümpiamängude puhul arvestatakse olümpiatsüklit, mis on neli aastat), samuti spordialaga tegelejate arvu riikliku statistika alusel, rahvusvaheliste suurvõistluste korraldamist Eestis, spordialal kutsekvalifikatsiooni omavate treenerite arvu ja nende taset, spordiala arenguperspektiivi, lähtudes spordialaliidu arengukavast jne. Samasuguse põhimõtte järgi eraldatakse toetusi ka noortespordile, mille puhul on oluline vastava ala spordiklubide ja -koolide noortega tehtav tulemuslik sporditöö. Antud loetelus on olulisel kohal rahvusvaheliste tiitlivõistluste korraldamise võimalus ja nende reaalne läbiviimine Eestis. Kultuuriministeerium peab spordialaliitude toetuse eraldamisel lisaks riiklikule statistikale ja tulemustele kindlasti arvesse võtma ka rahvusvahelise tähtsusega tiitlivõistluste korraldamist. Rahvusvaheliste tiitlivõistluste toetamisest tulenevalt on muutused spordialaliitude kogutoetustes aastati protsentuaalselt erinevad.


Erinevate spordialade spetsiifikad, ajalugu, põhimõtted, võistlused ja neil aladel saavutatud tulemused on väga erineva iseloomuga. Spordialaliitude toimimist hindab Kultuuriministeerium koos Eesti Olümpiakomiteega, analüüsides põhjalikult ka spordialaliitude sisulist tegevust. Lisaks peame vajalikuks märkida, et riigipoolse kogutoetuse hindamisel tuleb arvesse võtta kõigist erinevatest riigieelarveallikatest (Eesti Kultuurkapital, Hasartmängumaksu Nõukogu, stipendiumid) eraldatud toetussummad. Seetõttu on võimalik olukord, kus Kultuuriministeeriumi poolse toetuse vähenemine ei pruugi kaasa tuua üldise riigieelarvelise toetuse vähenemist samas mahus.


Kultuuriministeerium jälgib spordiorganisatsioonide majandustegevust ja on muuhulgas Eesti Maleliidus läbi viinud riigi toetuste kasutamise osas kontrollauditi 2007-2008.a kohta. Spordialaliidu kui organisatsiooni tegevuse hindamisel on lisaks spordiseaduses, ministri määruses, toetuse käskkirjas ja lepingus toodud nõuetele määrav ka nõuetekohane aruandlus. Kahjuks ei ole Eesti Maleliidu juhatuse poolt Kultuuriministeeriumile esitatud dokumendid andnud kindlust ministeeriumipoolse eraldise sihipärases kasutamises. Esitatud dokumendid ja ka Eesti Maleliidu liikmesklubide poolt esitatud informatsioon kinnitab, et 2007 - 2009. aasta riigipoolne noortespordi toetus ei ole jõudnud ettenähtud ulatuses Eesti Maleliidu liikmeks olevate spordiklubideni, puudulikud on ka varasemate aastate aruanded. Eesti Maleliit on seega jätnud täitmata seadusest tulenevad kohustused Kultuuriministeeriumi ja liikmesklubide ees. Lisaks ei ole liit esitanud Kultuuriministeeriumile arengukava, mis koos nõuetekohaste aruannetega on kultuuriministri 10. jaanuari 2006. a määruse nr 1 kohaselt üks peamisi riigipoolse toetuse eraldamise eeldustest. Kultuuriministeeriumil on õigus nõuda tagasi varasematel aastatel eraldatud toetussummad, mida ei ole sihipäraselt kasutatud. Eesti Maleliit on põhikirja järgi vaba algatuse alusel asutatud ja mittetulundusühinguna avalikes huvides tegutsev ja heategevuslikult malet toetav vabatahtlik ühendus, mille põhitegevus on suunatud male arendamisele Eestis. Liidu tegevuse eest vastutab alaliidu liikmete poolt üldkoosolekul valitud juhatus, mille esimehe ülesandeks on tagada liidu üldtegevuse toimimine. Kui Eesti Maleliit on teinud viimastel aastatel majanduslikult riskantseid otsuseid ja sattunud selle tulemusel raskustesse oma põhikirjaliste eesmärkide täitmisel, lasub vastutus selle eest põhikirja järgi liidu juhatusel.


Tänases majanduslikus olukorras ei ole Kultuuriministeeriumil võimalust toetada Maailma karikaturniiri korraldamist Eestis 2011. aastal Maleliidu poolt küsitud summa ulatuses. Kultuuriministeerium on konsulteerinud antud küsimuses ka Tallinna linnaga ja meile teadaolevalt ei ole ka linnal sellist raha, et küsitud mahus ja kiirendatud korras nõutud toetust eraldada. Kindlasti muudab olukorra veelgi keerulisemaks tõsiasi, et FIDE ise ei näe ette toetust Maailma karikaturniiri korraldamiseks ja kogu tulu peakski tulema Eesti riigi ja Tallinna linna eelarvest. Et Eesti saaks näidata end võimeka korraldajamaana, soovitasime EML-l tänaseid olusid arvestades Maailma karikaturniiri korraldamine edasi lükata. See annaks võimaluse võistluse korraldamist paremini planeerida, korrastada struktuur alaliidu sees, esitada toetuse saamiseks täiendavad taotlused ka näiteks EAS-le. Kindlasti saame koostöös väärikalt tähistada ka Paul Kerese 100 sünniaastapäeva 2016. aastal. Maleolümpia korraldamise võimalikkuse kohta Eestis on Kultuuriministeeriumil samad tingimused ja ettepanekud, mis Maailma karikaturniiri korraldamise kohta. Kõik see eeldab muidugi seda, et alaliit on korrastanud oma finantsseisud ja likvideerinud võlad riigi, oma liikmesklubide, sportlaste jne ees.Suurvõistluse toetamise näitena on Kultuuriministeerium tänaseni kõige suurema summaga toetanud Iluuisutamise EM korraldamist Tallinnas – toetus 2 mln krooni. Näiteks Otepää MK etapi õnnestumiseks eraldab ministeerium toetust ca 1 mln krooni.


Kultuuriministeerium ei pea vajalikuks kommenteerida meedias ilmunud kriitilisi avaldusi Kultuuriministeeriumi ametnike ja Eesti Maleliidu ametnike vahel.


Lugupidamisega

Tõnu Seil

Asekantsler


Vastused võib endale arvutisse laadida siit.

Tuesday, April 27, 2010

Kaido Külaots: Lembit Olli memoriaalist

On väga kurb, et turniiride kalendris on selline turniir nagu Lembit Olli memoriaal. Ei, turniir ise pakub paljudele head mängupraktikat, aga loomulikult oleks Eesti male seis rõõmsam, kui Lembit ise saaks veel malelaua taga istuda. Paraku jäävad tema viimased partiid juba 11 aasta taha...


Turniiri koosseis oli kirju - osales hulgaliselt noori, tulevasi meistreid, rahvusvaheline meister, kaks suurmeistrit ja muidu pühendunud malehuvilisi. Omapärane, et GM-ide hulk ületas kahekordselt IM-ide oma. Miks ei osalenud üks tugev suurmeister, seda ma tean, aga miks jäi tulemata hord madalama auastmega mängijaid, selle kohta mul infot ei ole.


Loodan, et kõige suurem pidu oli just noortel, kes said nii mõnegi hea mängu ning kel loodetavasti tekkis lisamotivatsiooni uute maleliste kõrguste sihtimiseks.


Turniir oli kiireloomuline, mängiti 7 vooru. Poodiumikoha pretendentidele see luuramisruumi ei jäta (seda enam, et esimene lisanäitaja oli progress) ja gaas tuli kohe põhja panna.


Sain kohalt kõige paremini minema ja tagasi ei olnud vaja enam vaadata. Partiis Sten Kaselaga (kellel on malelist annet küll, kuid kes teinekord ehk respekteerib vastast liiga palju) ilmnesid mõningased probleemid ja hakkas isegi tunduma, et tuleb igavest tuld anda (2 sekundit kellal ei olekski sellest erilist kuritegu teinud). Siiski kasutasin ära kõik praktilised šansid (ahjaa, iga tehtud käik andis 10 sekundit juurde) ja jõudsin vastase kuningani.


Edasi läks võrdlemisi lepase reega, kuni 6. voorus oli hüva publikumenu omav vastasseis Ottomar Ladvaga. Toon siinkohal ära otsustavad hetked partiist. Avangu kohta võib öelda, et pärast mõningasi mõtisklusi otsustasin kõige teravamatest variantidest sedapuhku loobuda (vabandan siinkohal ka Ülari ees). Keegi peab ju noormeest positsioonilises males ka eksamineerima. Aga nagu partii näitab ja nagu tegelikult näitavad ka teised tuhanded partiid, peab ka positsioonilises võtmes kulgenud mängus kogu aeg olema valmis taktikaliseks pöördeks.

Partiilõpp oli üsna pikantne, kusjuures mina istusin õigel pool lauda ja nii olin kogunud 6-st 6. Kuna lähimad jälitajad jäid 1 punkti kaugusele, siis olin tänu oma võimsale progressile juba kindlustanud esikoha.


Mõningad Merani kontuurid on ehk veel äratuntavad. Partiis olin ma üsna veendunud, et musta kuninga krooniline nõrkus peaks otsustava rünnaku andma. Tegelikult on aga seisus rohkem kui pealiskaudselt tunduda võib.

1...g5 Rybkale tundub see käik esialgu korralikuna, kuid siis hakkab ta tasapisi ümber mõtlema. Idee on muidugi selge - must tahab liine suletuna hoida. Lisaks rünnatakse valge nuppu - ikka meeldivam tegevus, kui oma kuninga kaitsmine. [1...Nd4 See on muidugi esimene käik, mis pähe tulema peaks. Mulle tundus, et Ottomar kavatses nii ka käia, kuid märkas siis valge ideed. 2.Qc3! Rcd8 (2...Nxf3 3.Nh6# Abimatte siiski väga tihti ei esine.) 3.fxg6 (3.Rd3? See on armas, kuid ei tööta. 3...b4–+ oleks etturid endiselt a3 ja a6, siis oleks teine lugu.) 3...hxg6 4.Rf7!! Kõige puhtam. Kui netis selline käik tehakse, siis tundub see mustale kindlasti kui mouseslip - valgel kukkus vanker enne õiget välja hiire küljest lahti.

a) 4.Nh6+ Kh7 5.Rf7+ Kxh6 (5...Rxf7 6.Rxf7+ Kxh6 7.Qe3+ g5 (7...Qg5 8.Rh7+ Kxh7 9.Qxg5 Rd7 10.h4 Valge võidab.) 8.Qe4! Matti ei saa tõrjuda.) 6.Qe3+ Qg5 7.Qxg5+ Kxg5 8.Rxf8 Rd6 Vankripaar tuleb säilitada. 9.R3f4 Valgel on siiski kõik võimalused võita.;

b) 4.Nf6+ Kg7 5.Nd7 Rxd7 (5...b4!? 6.Qxd4+ Qxd4 7.Rxd4 Rxf3 8.gxf3 c3 9.bxc3 bxc3 10.Nc5 c2! 11.Re4 (11.Rc4 Rd1+ 12.Kg2 c1Q 13.Rxc1 Rxc1 14.Ne4=) ) 6.Rxf8 b4 7.Qe1 (7.Qe3? Siin ootab valget ebameeldiv üllatus. 7...Nxf3! 8.Qxc5 Rd1+ 9.Qg1 Rxg1#) 7...Nxf3 8.Rxf3 Kuna musta kuningas on avatud, siis teeb valge siin viigi.; 4...Rxf7 5.Nh6+ Kg7 6.Rxf7+ Kh8 (6...Kxh6 7.Qe3+ g5 8.Qe4!) 7.Qe1!! Siit avaneb lipule mitu marsruuti. Samuti kaitstakse esimest rida. (7.Qe3 Nb3) 7...Qg5 8.Ng4! Miskipärast meenub partii Topalov-Рirov, Corus 2007. Valge vigurid on saavutanud ideaalse koordinatsiooni ja nüüd küll musta kuningal pääsu ei ole. 8...Kg8 9.Rd7!+-;

1...Qd6! Väga visa kaitsekäik. Aga kui nüüd mõtlema hakata - kellele tuleks ajapuuduses pähe selline käik?Idee on selles, et lipp kontrollib palju välju ja mingis variandis on plaan lipuvahetust pakkuda - Ld6-d2. 2.Qc3 (2.f6 See on tähelepanu vääriv alternatiiv. Intuitiivselt aga tundub, et kui õnnestub esile kutsuda edasilьke g6-g5, siis on veelgi paremad võimalused musta kuningani jõudmiseks.) 2...g5 3.Re4 b4! (3...Qd1+ 4.Re1 Qd4 5.Qc2 Valge on teinud paar käiku siia-sinna, aga musta kuninga nõrkus saab nüüd ikkagi määravaks.) 4.Qe3 Kh8! (4...Qd2 See käik oli ju üks põhjustest miks 1...Ld6 kдidud sai. 5.Qb6!! 6. rida on väga tähtis. Musta kuningas saab nüüd surma.) 5.Re7! (5.Qxg5? Qd1+ 6.Kh2 Nd2! Kes ütles, et ratsu seisab b3-l halvasti? 7.Re7 Nxf3+ 8.gxf3 Rf7!? 9.Rxf7 Qe2+ 10.Kg3 Qe1+ Ja valge ei pääse igavese šahhi eest pakku. 11.Kf4 Qd2+ 12.Ne3 Qd4+ 13.Kg3 Rg8 on kurvavõitu.) 5...Qd1+ (5...Ra8?! See käik tundus mulle alguses geniaalsena. Väli a7 võetakse kontrolli alla - sinna oleks otsustavalt kohe tunginud valge lipp. Möödaminnes ähvardatakse ka esimese rea matiga. Vot, millisel moel a-liini avamine rolli hakkab mängima... 6.Rf1 Rxf5 7.Re8+ Kg7 8.Rxf5 Valge peab lipu ära andma kui tahab võidu peale mängida. 8...Ra1+ 9.Qe1 Rxe1+ 10.Rxe1 h6 Profülaktika on vajalik. (10...Qd2?? 11.Re7+ Kg8 12.Nh6+ Kh8 13.Rf8#; 10...c3 11.bxc3 bxc3 12.Rxg5+ Kf8 13.Rf1+ Ke8 14.Rg8+ Ke7 15.Rg7+ Kd8 16.Ne3+- Musta kuningas on mativõrgus. c-ettur ei lähe kuskile ja kohe teeb valge ratsu otsustava hüppe. 16...Nc5 17.Ra1) 11.Rf6! Kõige konkreetsem muidugi. 11...Qxf6 12.Nxf6 Kxf6 2 vs 2 kuningatiival on võit. Liputiival tuleb teha soodne äri - vahetada 1 ettur 2 vastu. 13.Re4! Nd2 (13...Na5 14.g4! Ilmselt tehnilisim. Musta kuningas on kastis, algab valge kuninga show.) 14.Rd4 c3 15.Rxb4 c2 16.Rb6+ Ke5 17.Rc6 Vanker tegi ratsule ära.) 6.Kh2 Qd6+ 7.Rg3 Nd4 8.Nh6! (8.f6 Nf5 9.Qxg5 Qxg3+ 10.Kg1 Kes ütleb, millega siin valge ähvardab? 10...Rf7! Rangelt ainuke. 11.Qxf5 Ra8! Jälle see a-liin.(11...Rd8? d-liin ei ole piisavalt hea. 12.Qd5!!+-) ) 8...Nxf5 (8...Qxh6 9.Qxd4+ Qf6 10.Qa7 Qxf5 (10...Ra8 11.Qe3‚) 11.Rf3 Qg6 12.Qd4+ Kg8 13.Qd5+ Kh8 14.Rc7!‚) 9.Nxf5 Rxf5 10.Qa7 Qg6 11.Qd4+ Kg8 12.Rge3 See on ilmselt üks võtmeseise üldhinnangu andmisel. Valgel on muidugi rünnak, aga kas siin võit ka on?]

2.Re4 Ainuke, kuid piisav.

2...h5? See ründekäik on aga fataalne, mustale. Tõsi, pidin nüüd ara tabama diagonaali vabastamise motiivi. [2...Nd4 olnuks ainuke. 3.Qc3 Rcd8]

3.f6! ja valge võitis.

3...hxg4 4.Re5! oli idee. 1–0

Viimases voorus sain vastaseks Tarvo Seemani. Vastupidiselt EMV viimasele voorule järgis Tarvo seekord printsiipi: „Parem varblane peos...” ja oli nõus kiire viigiga.


Õige pisut tegi tema tuju mornimaks see, et Švõrjov pigistas oma partiist kivist vee välja ja läks Seemanist poole punktiga mööda.


Antud partii analüüsi võib tõmmata chessbase formaadis siit.

Järgmine kord räägib Kaido Külaots MM-matšist (1-2 partii analüüs), samuti ka Põlva turniirist ning EMV partiist Seeman-Külaots.


Monday, April 26, 2010

Vaadeldaja ja Vint.ee III sarjaturniir

Tuletan kõigile meelde, et homme 27. aprill kell 20.30 algab Vint.ee turniiriruumis kuulõpusarja kolmas etapp. Registreerida saab alates 20.00. Pärast kahte etappi juhivad kasutajad agser, Parmupill ja Aronian.

Tabelit saab näha siin. Sealsamas on ka Rene mitteametlik edetabel.

Sarja üldjuhend on siin.

Saturday, April 24, 2010

John Nunni ülesannete kogu (14)

Eelmine nädal oli lahendamiseks Nenad Petrovici väga huvitav ülesanne. Põlvas Tusovi turniiri mänginud Ülar kiirustas pärast esimest päeva kohe õhtul koju, et saaks nuputama hakata. Ta leidis ka efektse käigu 1. La6+! Maleülesannetes ei ole tule andmine tavaliselt esimene käik. Seekord teeb see aga lahenduse just põnevamaks. 1. ...Kxa6 2. Kc6 ja valge ettur marsib kuningat matistama.

Tänase probleemi autor on Eric Zepler (1898-1980), kes oli Saksa elektrotehnika spetsialist. Ta lõpetas Würzburgi ülikooli füüsika erialal ja töötas Telefunkeni firmas raadiovastuvõtjate laboratooriumi juhina. Maleülesannetest meeldis Zeplerile koostada peamiselt kolme- ja enamakäigulisi matte, kuid tema loomingus esineb ka etüüde. 1973. aastal anti talle kompositsioonmale rahvusvahelise meistri tiitel. Allolev ülesanne sai Bergeri memoriaalil 1. auhinna.

Ülesanne 14 – Zepler, 1935


Matt nelja käiguga

Friday, April 23, 2010

Topalov - Anand

Homme algab Topalovi ja Anandi vaheline maailmameistrimatš. Algselt reedel toimuma pidanud 1. voor otsustati ühe päeva võrra edasi lükata 'force majeure' situatsiooni tõttu.

Avatseremoonia toimus planeeritult kolmapäeval. Avatseremoonia algas 1 minutilise vaikusehetkega kauaaegse Rahvusvahelise Olümpiakomitee presidendi Juan Antonio Samaranch`i mälestuseks.

Matšis mängitakse kokku 12 partiid klassikalist malet. Kui pärast seda ei ole võitjat selgunud, mängitakse 4 partiid kiirmalet, vajadusel ka kaks partiid välkmalet (maksimaalselt 5 matši, kokku 10 partiid) ja kui ka siis ei ole võitjat selgunud toimub äkksurma partii. Sama süsteemi kasutati minu teada viimasel maailmakarikal.

Varasemalt on Topalov ja Anand klassikalises males kohtunud 44 korral. Siiani on Topalov minimaalselt eduseisus, 11 võidu, 10 kaotuse ja 23 viigiga. Loomulikult ei saa sellest statistikast olulisi järeldusi teha.

Mõlematel meestel on matši kogemused olemas.

2006. a kohtus Topalov skandaalses MM-matšis Kramnikuga ja kaotas pärast kiirpartiisid. 2008. a toimunud MM-matšis alistas Anand üsna veenvalt Kramniku. 2009. a alistas Topalov maailmameistri poolfinaalmatšis Kamsky. Pole veel kihlveokontorite kursse uurinud, aga minimaalse eelise annaksin Anandile.

1. voorus loositi valged malendid Topalovile.

Saturday, April 17, 2010

John Nunni ülesannete kogu (13)

Eelmine ülesanne osutus taaskord "lihtsaks". Mustal oli võimalik käia ainult etturiga ja ära oli vaja tabada idee, kuidas valge saab võita käigu, ilma et kuningas tulle jääks.

See nädal on vaja lahendada jällegi üks neljakäiguline matt. Ülesande autoriks on tuntud Horvaatia problemist Nenad Petrovic (1907-1989), kes oli ka riigi esimene suurmeister kompositsioonmales. 1947. tuli Petrovic ülesannete lahendamises maailmameistriks. 1951. aastast on ta toimetanud mitut probleemmaleajakirja, koostanud hulgaliselt erinevaid ülesandeid ja organiseerinud Probleemmale kongressi. Kokku koostas ta umbes 650 ülesannet, millest 121 on avaldatud FIDE albumites.

Ülesanne 13 – Petrovic, 1960


Matt nelja käiguga

Friday, April 16, 2010

Video: Robot, mis mängib malet

Üks lahe video sellest, kuidas naiste maailmameister Alexandra Kosteniuk treenib oma isa tehtud malerobotiga Chess Terminator.
Videot näeb siit http://www.tubechess.com/index.php?id=179


Allikas: Alexandra Kosteniuki maleblog

Wednesday, April 14, 2010

TTÜ lahtised MV males (LISATUD PILDID)

Täna toimusid järjekordsed TTÜ lahtised meistrivõistlused males.
Nagu tavaliselt, mängiti 6 vooru ajakontrolliga 10 + 10 min. Mängiti kiirmale reeglite järgi.

Hoolimata ilusast kevadilmast oli võistlusele kogunenud pea kaks korda rohkem mängijaid kui 2010. aasta üliõpilaste meistrivõistlustele.
Turniiri tase oli kõva, nii olin asetuselt tabeli teises pooles ja sattusin esimeses voorus kohe Volodiniga kokku. Enamikes mängudes võitlesin lõpupoolse ajapuudusega ning nii tulid ka mitmed kaotused, lõpus kohe kolm tükki järjest - täielik ebaõnnestumine.

Turniir ise, nagu ikka, oli hästi korraldatud. Tänud Igorile ja Tallinna Tehnikaülikoolile!
Meened said esimesed kuus paremat, lisaks oli eriauhind parimale naisele ja parimale õppejõule.

Turniirist tehtud pilte on võimalik vaadata siit.

Tabel:

No Name        Loc Club           Total 1  2  3  4  5  6

1 Vovk, Ilja 2377 TTÜ, infotehnoloogia 5.5 10:1 6:1 4:1 5:1 3:1 2:=
2 Volodin, Aleksandr 2442 TTÜ, mehaanika 4.5 13:1 5:0 16:1 6:1 4:1 1:=
3 Kovaljov, Deniss 2377 TTÜ, mehaanika 4 8:1 4:0 11:1 9:1 1:0 5:1
4 Makin, Kirill 2190 TTÜ, mehaanika 4 7:1 3:1 1:0 13:1 2:0 11:1
5 Danilov, Nikolai 2351 TTÜ, infotehnoloogia 4 15:1 2:1 9:1 1:0 7:1 3:0
6 Zhigailov, Sergei 2146 TTÜ, mehaanika 4 11:1 1:0 14:1 2:0 13:1 9:1
7 Lvov, Leonid 1946 TTÜ, ehitus 3.5 4:0 8:= 17:1 16:1 5:0 13:1
8 Inevatov, Dmitri 2071 Mereakadeemia 3.5 3:0 7:= 13:0 12:1 16:1 14:1
9 Gomon, Dmitri 2143 TTÜ, infotehnoloogia 3 14:1 12:1 5:0 3:0 10:1 6:0
10 Ruus, Rein 2051 Tallinna Tehnikakõrgkool 3 1:0 11:0 12:1 14:1 9:0 0:1
11 Kaganski, Sergei 1943 TTÜ, mehaanika 3 6:0 10:1 3:0 15:1 17:1 4:0
12 Sepandi, Jaak 1899 TTÜ, majandus 2.5 17:= 9:0 10:0 8:0 0:1 16:1
13 Vahtra, Tuuli 2104 TTÜ, majandus 2 2:0 15:1 8:1 4:0 6:0 7:0
14 Kalvik, Taavi 1756 TTÜ, majandus 2 9:0 0:1 6:0 10:0 15:1 8:0
15 Sepp, Mart 2010 Tartu Ülikool 2 5:0 13:0 0:1 11:0 14:0 17:1
16 Pringi, Rene TTÜ, infotehnoloogia 1.5 0:= 17:1 2:0 7:0 8:0 12:0
17 Rosin, Vjatseslav TTÜ, infotehnoloogia 1.5 12:= 16:0 7:0 0:1 11:0 15:0

Tuesday, April 13, 2010

Kaarel Nestor: Tervitusega Prantsusmaalt!

Pühapäeval, 11. Aprillil sai siis lõpuks täidetud pikaajaline soov siin Dijonis ka mõnel turniiril osaleda. Märtsi lõpus leidsin Prantsuse maleföderatsiooni kodulehelt ühe kiirmale (20min +20min) turniiri juhendi. Vahetasin siis organisaatoriga paar maili ja too lubas meid ka autoga kohale viia ja ära tuua, sest turniir toimus ühes Dijoni lähedases külakeses, Fleurey-sur-Ouche’is (päris armas koht oli). Muud varianti, kui autoga sinna minna, ma ei leidnudki. Rongiga nagu oli võimalus naaberkülla sõita, aga sellega ei oleks me turniiri alguseks kohale jõudnud.

„Me“ olime, siis mina ja Sebastian, mu „inglasest“ (kelle vanemad on itaallane ja ameerika kodakondsusega prantslanna) koolikaaslane. Ta on EM-del ja MM-del osalenud nii, et ta teab Volodinitki. Sinna minek tundus küll üsna hästi organiseeritud olevat, sest isegi lõunasöök oli kohapeal 10euro eest garanteeritud. Sai kokkulepitud kohtumine kell 8 Dijoni ühel väljakul, place Darcy’l. Suhteliselt raskel sammul jõudsin ma õigeks ajaks kohale ja isegi noormees Pozzo suutis end kohale vedada, kes oli veel eelmise peokesest silmnähtavalt (ja tuntavalt) purjus. Mina olin too õhtu veidi nutikam olnud ja tegin rahuliku õhtu. Hommikune probleem olin ainult see, et ma olin lihtsalt rampväsinud, sest olin 3 ja pool tundi maganud. Aga nii me siis kahekesi istusime seal kino Darcy ees ja mida ei olnud, oli auto. Sebastian pakkus, et äkki see mees tegi vea kirjas ja kirjutas 9 asemel 8. Tundus veidike loogiline, sest ta oli mu mailile kell 3 öösel vastanud. Kui kell juba 9.05 sai, tüdinesime me juba väga ära ning olime peaaegu juba ära minemas, kui meie tsehhitarist sõbranna Jana ei oleks samal ajal sinna sattunud ja meiega juttu puhume tulnud. Siis õige pea saabus ka meie autojuht. Nagu pärast välja tuli, siis ta saabus ikka 1.15-se hilinemisega. Me võtsime selle aga rahulikult vastu, sest tegu oli klubi presidendi endaga, kellel on raske käimispuue. Võtsime ühe väikse poisi ka peale, kes ootas juba 2tundi oma maja ees.

Kui me lõpuks kohale jõudsime, olime me end ilusti klubi presidendile tutvustanud, et mina olen Eesti noorte välkmale meister ja pika male hõbe 2008 ning ka MM-l ära käinud ja, et Sebastian on Inglismaa meister 2000 ja 2001 (David Howelli ja kõigi teiste ees) ning mitmel korral EM-del ja MM-del käinud, rääkimata siis suvistest treeningutest Venemaal. Maksime siis osavõtumaksud ära ja turniir võis alata.

Sebastian oli teise asetusega, sest tal oli Prantsusmaa kiirmale reiting ei tea mis aegadest. Mulle FIDE reitingut ei hakatudki otsima, mis oli selleks aja juba taasavalikustatud. Nii, et ma siis mängisin 1499-se reitinguga. Erilist konkurentsi nagu ei olnud, sest esimese asetusega oli 2000-ne vanem meesterahvas, kes aga väga millegagi ei hiilanud. Oli ka üks GM lubanud algul kohale tulla, aga viimasel hetkel ikka meelt muutnud.

Esimeses mängus korjasin lihtsalt nupud kokku ühelt väikselt poisilt, kelle reiting 1050 Eestis küll vastavat numbrit ei annaks. Eestis oleks see mingi 1300-1400 kanti, ma usun. 2 ja 3 voor möödusid veidi raskemalt 1700-1800ste vastu, aga sealgi just väga probleeme ei tekkinud. Tegelikult 3nda vooru vastast pidi ikka suruma veidi lõppmängus. Sebastian aga vaevles palju rohkem. Juba esimeses voorus oli ta sunnitud viiki mängima, aga ta piinles selleks hetkeks ka juba kohutavates peavaludes. Mina sain oma unetust ravida tasuta liitrites kohvi ja paari koogi tükikesega. Ning siis tuli juba mõnus tunni ja 20minutiline lõunapaus maitsva toiduga.

Kui turniiri alguses tundus enamik mängijatest suht üllatunud olevat minu kindlaid võite nähes, siis lõunapausi ajaks oli juba jutt kõigi 48mängija kõrvust läbi käinud ja edaspidi vaadati meid kui ilmaimesid. Samuti üks mees (kelle nime ma ei tea/mäleta, aga on Bachelard-i klubi võistkonna kapten Bourgogne MV-tel) hakkas oma sooviga meie võimalikust liitumisest selle klubi ja võistkonnaga aina rohkem ja rohkem kindlamaks muutuma. Ka neljas voor tuli surudes koju ning siis maabusin lõpuks essale lauale ühe nooruki vastu kellel ka 4 4-st. Tegu oli veel selle võistkonna kapteni pojaga. Eks ma ikka üritasin ja üritasin, aga paar lüket kuninga tiival olid veidi asjatud ning poiss kaitses visalt ja ühegi lollusega ka hakkama ei saanud (võrreldes eelnevate vastastega). Nii, siis tuli ka mu esimene viik, pärast seda kui too oli mulle igavest tuld pannud. 6ndas voorus käisin suhteliselt kena rünnaku ideega vastasest üle, kuid enne kui mu kahing vilja kandma hakkas, sai tal aega otsa. Samal ajal sai Sebastian sellelt noorelt poisilt tappa nii, et turniiri seis tundus kahtlane. Ma Bucholtsiga olin küll veel ees.

Viimaseks vooruks õnnestus mul veel Sebastian isiklikult vastaseks saada ja tagatipuks mustadega. Mul oli siis 5,5 punkti selleks ajaks koos teise liidriga. Kahel järgmisel oli 5 ja Sebastianil 5ndana 4. Kiirviiki nagu teha ei saanud, kes teab, mis kõrvallaual toimub. Ja turniirivõiduta oleks ka katastroof jääda olnud. Niisiis mängisime. Mingi hetk, pakkus ta mulle viiki. Mul tundus, aga kerge paremus olevat. Peal olid 2 vankrit ,mustaväljalised odad ja 7 etturit. Surusingi sealt välja enametturiga seisu, kus veel peal üks vanker ja üks ettur. Tal 2.30, mul 4 minti. Loomulikult unise peaga (need liitrid kohvi väga just ei aidanud) suutsin ma veidike kiirustada ja ei märganud ta viigi võimalust. Nii siis pidingi viigiga leppima, sest peale jäid vaid kuningad ja lipud.

Õnneks mu konkurent tundus üldse halvemuses olevat. Õige pea tuli aga uudis, et esimese laua omad tegid viigi ja kui lõpuks ka Bucholts arvestatud sai, siis selgus, et võidu võtsin ikkagi mina. Sebastian andis kuskil veel pool punkti ära nii, et talle alles 7.koht. Aga ma siis kasseerisin 100eurot ja ilusa 30cm-i karika. Teine koht sai ainult 60 ja III 30 euri. Lisaks olid ka reitingute järgi auhinnad nii, et Sebastian sai 10 eurot (mis sest, et ta teise asetusega oli, aga reitingu auhindade all olid kõik kategooriad kaetud). Osavõtumaksu ta aga tagasi ei saanud (see oli 15euri, sest registreerisime hiljem). Kõik õigel ajal registeerunud (mina ja Sebastian selle alla siis ei käinud kahjuks) said kingiks, kas pudeli vahuveini (täiskasvanud) või siis üllatuse (kommi või jalgpalli vms). Kui ma auhinda kätte saama läksin hüüti välja, et Kaarel Nestor, Eestist, Sciences Po tudeng, klubi Bachelard liige.

Kokkuvõttes ma ei teagi, miks kogu saal nii suured silmad pähe tegi, kas sellepärast et eestlane, nii tugev mängija (noo selle koosseisu jaoks tõesti olin), Bachelardi liige või ScPo (tegu on Prantsusmaal väga tugeva kõrgkooliga) tudeng. Igatahes lõpubanketil (kus pakuti kir royali, mahla, snäkse, vett ja vahuveini) tulid minu ja Sebastiani juurde paljud ja õnnitlesid kättpidi ja tahtsid juttu puhuda. Tekkis juba väga harjumatu staari tunne. Eestis olin ma ju tühine mk, mis Eestis tavaline tase. Siin võidaksid vist kõik Eesti meistrikandidaadid turniiri, sest see Bourgogne ja eriti just Dijoni (mis sest, et veidi suurem, kui Tartu) tase on ikka väga nõrk.

Igatahes jäime veel klubi presidendi kutsel tasuta õhtusöögile ning 9.maiks usaldati meile 2 esimest lauda regiooni klubide vahelistel MV-tel. Kui võidame, pääseme Prantsuse 4ndat liigat mängima ning võistkonna kapteni väidete kohaselt peaks seal ka meile vastaseid olema (nagu me oleks mingisugused hirmkõvad, et konkurentsi raske leida). A-kategooria litsents lubati ka kohe klubi poolt ära tasuda. Turniiri korraldus oli ka väga hea. Väga meeldiv saal, tasuta kohv, koogike, lõunasöögi võimalus kohapeal, küllaldane paus lõunaajal ja ühtegi probleemi ei olnud. Ma ei kuulnud isegi ühtegi prostestimist (mida Eestis vist igal turniiril ette tuleb). Ainult kaks loosimist oli vaja uuesti teha, sest kohtunik märkis kogemata vale tulemuse. Hinne: 5- ning kokkuvõttes tuleb väga rahule jääda, siis turniiril käiguga.

Tervitustega Prantsusmaalt,

Kaarel

NB! Vaatamata minu suurtele pingtustele ei ole ma jätkuvalt suutnud välja uurida palju konnakilo maksab. Vabandust, Marek ja muud huvilised.