Monday, May 18, 2009

Vastuseks Hendrik Olde kirjutisele


Sain täna Kristjan Sanderilt kirja:
Kommentaariks H. Olde vastustele „Vaadeldaja“ kaudu esitatud küsimustele

Kristjan Sander

Maleliidu juhtimisest

Analüüsides H. Olde vastuseid maletajate esitatud küsimustele torkab kõigepealt silma kaks asja.

Esiteks puudub vastustes vähimgi enesekriitika või oma vigade tunnistamine. Põhikirja süstemaatiline rikkumine ning detsembri algul toimunud koosoleku ebaseaduslik lämmatamine on paraku faktid. See, et Ida-Virumaa klubide tähitud kiri erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise nõudega jõudis Malemajja 27.11.2006, kuid põhikirja ja seadust rikkudes jäeti erakorraline üldkoosolek kokku kutsumata ja kiri kuulutati jäljetult kadunuks, on samuti fakt (igaüks võib selles veenduda vaadates leheküljel http://www.diagonaal.ee/index.php?name=News&file=article&sid=79 skänneeritud tõendit). Iseloomulikult jätab H. Olde vastamata küsimusele, mida on tehtu sellise juhtumi kordumise vältimiseks.

H. Olde väidab, et 2007.-2009. aastal on järjekindlalt täidetud nõuet kutsuda juhatuse koosolekutele nii naiste kui meeste arvestuses Eesti meistrid ja toob välja, et 2007. aastal väidetavalt loobus Meelis Kanep sellest õigusest. Eesti meister 2008-2009 Kaido Külaots teatas mulle, et teda pole seevastu kordagi kutsutud, väljaarvatud juhtudel, mil on arutatud tema endaga seonduvat. Lisaks hõlmab selle nõude mõte kindlasti ka juhatuse otsuste langetamist e-kirja teel.

Maleliidu pehmelt öeldes ebakindel majanduslik seisund on fakt. H. Olde süüdistab Margus Sööti korduvalt valeandmete esitamises. Ometi põhinevad Margus Söödi poolt avaldatud materjalid majandusaasta aruannetel ning teiseks on valeandmete ümberlükkamiseks alati kõige tõhusam viis avaldada tõelevastavaid andmeid koos osundusega ümberlükatava materjali vigadega. H. Olde pole detsembrist saadik mingeid selliseid omapoolseid korrigeerivaid andmeid maleavalikkusele esitanud.

Mul on hea meel, et H. Olde peab koos minuga lubamatuks, kui Maleliidu juhatuse esimees kohtuniku asemel turniiril esinenud vaidluste lahendamisse sekkub. Küll aga on nõudmise peale esitada konkreetseid juhtumeid raske suurt midagi lisada varem väljaöeldule, kuna nimetasin konkreetset juhtumit juba oma varasemas küsimuses (2007. a. Eesti klubide välkmale MV). Oleks tore, kui sellised juhtumid on tulevikus välistatud ning loodetavasti mõtles H. Olde oma vastusega sedasama.

Teiseks ei saa H. Oldega kuidagi nõustuda siis, kui ta püüab teda umbusaldavaid klubisid näidata vastasseisus olevaina Maleliiduga või vihjab nende vastutöötamisele Maleliidu projektidele. Üldkoosoleku korraldamist nõudnud klubid soovisid ja soovivad tuua Maleliit välja kriisist, tõhustada Maleliidu juhtimist ning taastada Maleliidu suhtes kõikumalöönud usaldust. Esimeseks selliseks sammuks võinuks olla asjakohane ning konstruktiivne arutelu üldkoosolekul. Allakirjutanu või ükskõik millise Eesti maleklubi juht oleks usutavasti väga rahul positsiooniga, mis võimaldaks korralduste jagamist Kultuurkapitalile või Hasartmängumaksu nõukogule. Ometi võime kõik sellisest positsioonist ainult unistada ning unistama jäädagi. Olen mitme aasta jooksul juhtinud tähelepanu vajadusele korrastada Maleliidu asjaajamist, pidada kinni põhikirjast ja austada demokraatlikke reegleid ning ohule, et läbipaistamatu ja autokraatlik asjaajamine võib viia meilt meie toetajate usalduse. Maleliidu probleeme ei lahenda vaenlase otsimine või kuulujuttude levitamine mingitest müstilistest umbisikulistest „malehuvilistest“, kes pingutavad projektide „nurjamise“ nimel.

Hasartmängumaksu Nõukogu taotluste vastuste andmebaasist (http://hmn.riik.ee/?id=546) ilmneb, et kui aastatel 2005-2007 rahuldati EMLi rahalised taotlused ca 40-50% ulatuses taotletud summast, siis 2008. aastal eraldati vaid veidi üle 10% taotletud summast. Ma julgen arvata, et selle põhjuseks on lohakil asjaajamine, mitte salapäraste “maleaktivistide” vandenõu Maleliidu vastu.

Lugedes 2008. aasta 11.-12. septembri „Postimeest“ (http://www.postimees.ee/?id=32816) ja „Eesti Päevalehte“ (http://www.epl.ee/sport/441290) ei jää küll muljet, et „rahad hakkasid liikuma pärast seda, kui EML oli septembris kajastanud probleemi ajakirjanduses“. „Postimees“ tsiteerib kultuuriministeeriumi kantslerit Siim Suklest, kes mainib, et H. Olde viis alles eelmisel päeval lõpuks kultuuriministeeriumisse ära seni võlgnetud toetussummade kulutamise aruande. „Eesti Päevalehes“ ütleb hr. Sukles järgmist: „Kui emotsioonivabalt asjale läheneda, siis tahaksin kõigepealt näha maleliidu aruandeid nii hasartmängumaksu nõukogule kui ka kultuurkapitalile. Saan aru nii, et maleliit ongi oma tegevuse üles ehitanud lootusele, et küll riik viimasel minutil hädast välja aitab.” Kuna Maleliidul puudub nõukogu, kes juhatust kontrolliks, ongi liikmesklubide ja üldkoosoleku õigus ja ka kohus taolistele kahetsusväärsetele juhtudele reageerida.

Kahjuks jätab H. Olde vastamata küsimusele Maleliidu võlgnevuste ees klubidele noortespordi rahade osas. Siinkohal kasutan võimalust ja esitan sellesama küsimuse avalikult Tartu Ülikooli Maleklubi nimel. Juhatus on nii seaduse kui põhikirja alusel kohustatud vastama liikmete küsimustele Maleliidu majandusliku olukorra ning võetud kohustuste täitmise kohta ning seega palungi nüüd vastata küsimusele

Kas EML on käesoleva hetke seisuga võlgu liikmesklubidele kultuuriministeeriumi kaudu eraldatavat noortespordi toetusraha? Kui jah, siis kui palju, millistele klubidele ja millise perioodi eest?

kirjalikult e-kirja aadressitel kristjans@hot.ee ja kristjan.sander@affecto.ee . Saadan sama päringu ka eraldi e-kirjaga juhatuse liikmetele.

Rääkides Eesti Maleliidu maksuvõlast mainib H. Olde Eesti MV korraldamist veebruaris. Paraku oli Eesti Maleliit juba 2. detsembril 2008 krediidiinfo andmetel maksuvõlglane 73 906 krooni ulatuses, millele lisandus intressivõlg. Krediidiinfo lehekülje väljatrüki edastan „Vaadeldajale“ ning palun selle käesolevale artiklile lisada. Tegemist ei saa seega olla Eesti MV korraldamise tagajärjel tekkinud ühekordse õnnetusega. Selle kohta leiab tõestust ka varasemast „Vaadeldaja“ postitusest http://vaadeldaja.blogspot.com/2009/03/eesti-maleliidu-volgnevus-maksuametile.html .

Tippmaletajatega seonduv

Omaette alamteema on Maleliidu suhted Eesti tippmaletajatega.

H. Olde avaldab arvamust, et „ei tundu just õiglane, et teie peate tegema tööd, et leida see auhinnaraha, otsida raha selleks, et seesama sportlane saaks trenni teha ning tõsta oma malelist taset, mis on ju vajalik auhindadele konkureerimisel (ehk siis sportlase elatise teenimiseks), jne., jne.“ Minule isiklikult tundub täiesti õiglane, et tippsportlane treenib ja võistleb ning spordialaliidu töötaja tegeleb sellega, et tippsportlane saaks treenida ja võistelda. Jäägu otsus lugeja teha.

Samuti on mul raske aru saada, mida veel kui suurmeistriks saamist ootab H. Olde andekalt noormaletajalt Kanepilt projekti „Meelis Kanep suurmeistriks“ tulemusena. Suhteid Jaan Ehlvesti ning H. Olde vahel pole mina kõrvalseisjana õige isik kommenteerima – minu jaoks piisab suurmeister Ehlvesti eelmise aasta lõpu kirjalikust avaldusest, et ta toetab Maleliidu juhatuse tagasikutsumist ning uue juhatuse ametisse seadmist. Usutavasti on suurem osa lugejaist seda elektroonilisel kujul ka näinud.

Süsteem reitingu alusel kindla toetuse maksmiseks väärib allakirjutanu arvates tähelepanu ja seda tuleks tõsiselt arutada. Reitingu alusel makstavat toetust ei saa vastandada auhindadele stiilis „on veidi veider, et tippmaletaja läheb „tööle”, st. turniirile mängima, et auhinda saada (töötasu teenida) ja nõuab juba eelnevalt lisaks võimalikule tasule tehtava töö eest ka nn. garanteeritud raha“. Muutub ju ka reiting mängutulemuste tagajärjel, mitte mingil muul alusel ning süsteemi võib sisse kirjutada kohustusliku arvu partiisid, mida reitingu alusel toetust saada sooviv mängija peab aastas mängima, et toetust säilitada.

Lugeda vihjet T. Fomina seisukohtade ning H. Olde abiellumise kohta sellisel kujul, nagu see „Vaadeldajas“ hetkel üleval, on aga juba piinlik. Seos on kahtlemata olemas, aga seisneb lihtsalt selles, et H. Olde juhtimisel asendati 2004. aasta maleolümpia naiskonnas Eestit kõigil varasematel iseseisvuse taastamise järgsetel maleolümpiatel edukalt esindanud T. Fomina ühe temast vähemalt järgu võrra nõrgema maletajaga, kelle jaoks maleolümpia lõppes viguri ettepanekuga – ning see eelnimetatud maletaja oli ja on tõepoolest H. Olde abikaasa. Ajakirjanduses kajastasid seda juhtumit omal ajal kõik väljaanded, toon praegu ära viite „Eesti Ekspressile“ http://paber.ekspress.ee/viewdoc/39F47F7C7B8BE177C2256F3A00340D5A .

Paraku tundub olevat nii, et H. Oldel pole rea meie tippmaletajatega (Ehlvest, Fomina, Külaots, Kanep) hetkel üldse suhteid. Eesti male huvides on kindlasti võimalikult tihe kodune konkurents, mida aga tugevate maletajate Maleliidu moraalsest või materiaalsest toetusest ilmajätmine kuidagi ei soodusta. Suurmeistri asi on tegeleda malega ning Eestit esindada ning Maleliidu asi on luua talle elementaarsed võimalused malega tegelemiseks ning Eesti esindamiseks.

Kuidas edasi?

Me ei ole esimene ega viimane organisatsioon, mis majandustõusu ajal elas üle oma võimete ning on nüüd raskustes. Samuti ei ole me esimene ega viimane organisatsioon, mis on sunnitud tõdema, et ka heal ajal jäi osa vajalikke asju millegipärast lihtsalt tegemata (näiteks varumängijate saatmine võistkondlikule EM-ile, millise ürituse eelarve kohta jätab Olde kahjuks vastamata). Mina isiklikult olen äärmiselt skeptiline võimaluse suhtes, et meist võiks saada esimene organisatsioon, mis paljude aastate jooksul kuhjunud eripalgelisi probleeme suudaks parandada ilma muudatusteta juhtimises.

Esiteks, Maleliit vajab peale igapäevase juhtimise tasandi ka teist tasandit, millel sõnastataks strateegilised eesmärgid ning teed nendeni ja kontrollitaks igapäevast juhtimist. Üldkoosolek seda rolli täita ei suuda ega peagi. Kutsun jätkuvalt üles kokkuleppele kas võtta konkursiga tööle tegevjuht, keda kontrollib juhatus, või valida nõukogu, kes kontrollib juhatust ja selle esimeest. Ainuisikuline juhtimine, mille kontrollimiseks võimalus puudub, ei ole vähegi pikema aja jooksul kuskil tulemusi andnud ning nagu majandusaasta aruannetest, suurmeistrite pöördumisest, pikast reast kohtuasjadest ja suure hulga klubide rahulolematusest ilmneb, ei anna meilgi.

Teiseks oli ja saab olema erakorralise üldkoosoleku mõtteks dialoogi taastamine. Nii Tartu Ülikooli Maleklubi kui teised klubid on pikki aastaid üritanud juhatusega rääkida ja läbi rääkida, ent kahjuks tagajärjetult.

Ida-Virumaa klubid ei pöördunud hea tahte avaldusena 2006. aastal kohtu poole ega korraldanud ise erakorralist üldkoosolekut, kui kiri vastava nõudega ülalkirjeldatud viisil „kaduma läks“, kuigi neil oli selleks täielik õigus. Tartu Ülikooli Maleklubi ei pöördunud hea tahte avaldusena kohtu poole, kui Tartu Ülikooli Maleklubi esindaja 2006. aasta üldkoosolekult ebaseaduslikult kõrvaldati (vastupidiselt H. Olde väljaöeldule pole kuskil kirjas, et klubi saab üldkoosolekul esindada ainult klubi liige – põhikirja punkti 19 järgi „Üldkoosolekus võivad osaleda kõikide liidu liikmete esindajad“ ja teatavasti saab esindusõigus tuleneda seadusest (näit. juhatuse liikme puhul) või volikirjast nagu antud juhul kui Jaan Narva esitas minu kui juhatuse liikme poolt allkirjastatud kehtiva volikirja). 2008. aasta detsembris toimunud erakorralisel koosolekul sõna võttes palusin tungivalt mitte asuda demokraatia likvideerimise teele ning hoiatasin, et üldkoosoleku ebaseaduslik laialisaatmine juhatuse initsiatiivil lõppeb kohtus. Mind ei võetud kuulda.

Viimane katse leida praeguse juhatusega koos teed Maleliidu probleemide lahendamiseks Ants Prii vahendusel käesoleva aasta algul jooksis Maleliidu juhatuse soovimatuse tõttu kokkulepitust kinni pidada liiva. Kokku lepiti järgmist:

1) 31. märtsiks esitab Maleliidu juhatus 2008. a majandusaasta aruande (kasvõi auditeerimata versiooni) – ei esitanud;

2) 31. märtsiks esitab Maleliidu juhatus 2009. a majandusaasta kulude-tulude prognoosi – ei esitanud;

3) 31. märtsiks tehakse valmis Eesti Maleliidu ajaveeb, kus saab Eesti Maleliiduga seonduvate probleemide üle arutleda (märtsi lõpuks sai valmis vaid niinimetatud Eesti Maleliidu ajaveebi "makett" aadressil http://maleliidujuhatus.blogspot.com/ , mis on aga jätkuvalt täiesti tühi, seega sisuliselt tegemata);

4) 31. märtsiks pakutakse välja “tippmaletaja” määratlus, mida saab hiljem tippmalega seotud regulatsiooni kujundamisel rakendada – tegemata.

Eelloetletu valguses on raske kommenteerida H. Olde imestust, kui viimase erakorralise üldkoosoleku lämmatamise ning selle protokolli esitamisega venitamise tõttu Viljandi Maleselts lõpuks ka kohtusse pöördus. Minul jääb üle vaid korrata seda, mida ma ütlesin 2008. aasta detsembris – Maleliidul on olnud läbi aastate rida kohtuasju ning ei Tartu Ülikooli Maleklubi ega ükski teine erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise nõudega esinenud klubi pole huvitatud nende arvu kergekäelisest suurendamisest.

Kohtutee valitakse ikkagi viimase võimalusena, kui juhatus on kõik muud võimalused ise välistanud. Juhatuse tagasikutsumine valitakse viimase võimalusena, kui juhatus on dialoogi ja tõsiste probleemide arutelu üldkoosolekul välistanud. Ma usun, et ülaltoodu valguses ei saa keegi väita, et muid teid pole proovitud.

Ma olen kaugel väitmisest, et H. Olde pole Maleliitu juhtides kunagi midagi kasulikku teinud – kuid nagu ta isegi ütleb, jäävad tema suuremad õnnestumised Eesti males üheksakümnendatesse aastatesse. H. Olde on üle 10 aasta Maleliitu juhtinud ning praeguseks on organisatsioon jõudnud seisu, milles selle tegevuse jätkamine endises mahus on tugeva küsimärgi all, arengust rääkimata. Stagnatsiooni vastu ei aita selle eitamine. Stagnatsiooni vastu aitavad ainult muutused.

64 comments:

Anonymous said...

Lugupeetud Kristjan Sander!
Kas te kirjeldaksite ka pisut enda ambitsioone ja eesmärke Eesti males? Mida olete teie seni Eesti male heaks teinud? Kas te olete kunagi töötanud juhtival ametikohal?

Isiklikult tean teist vaid teie malelist taset (herr oldest mitu järku nõrgem). Milles peituvad teie varjatud lugupeetud Kristjan Sander?

Gens Una Sumus

Anonymous said...

Austatud Kristjan Sander,
Vaadeldaja lugejad esitasid mulle küsimusi ning mina püüdsin neile vastata oma parema äranägemise järgi.
Ma saan aru, et Sinule minu vastused ei sobinud ning seeläbi otsustasid ise asja "vürtsikamaks" kirjutada ja lisada juurde Sinu poolt soovitud vastuseid (oma "tõe" asjadest).
Ei ole minu asi kommenteerida Sinu väljaütlemisi, kuid mulle siiski tundub, et mitme koha peal ei ole Sa saanud päris hästi aru minu poolt kirjutatud vastustest.
Samuti ei ole Sinu sellistes tegemistes minu jaoks midagi uut, sest juba pärast 2004.aasta maleolümpiat lõid Sa saidi: http://hot.ee/antiolde/ , mille eesmärk on hoida igal minu tegevusel silm pean.
Ma loodan, et Sa lugesid läbi kõik minu vastused ja leiad ka mahti tutvustada meile kõigile oma parimaid ettevõtmisi, millest on saanud osa kõik meie malehuvilised. Minu sellekohane küsimus Sinule oli vastuste lõpus.
Edu soovides, H.Olde

Anonymous said...

Kristjanilt väga head vastused ja toovad esile ka teise poole seisukohad (Hendrik Olde vastustes oli ju esindatud ainult üks pool). Nüüd avaneb üsna tõene pilt maleelus toimuvast, eks igaüks usub ise kumba tahab.
PS. Ja kas tõesti asjade paremaks muutmise soovist ajendatuna arvamuse avaldamiseks peab omama positsiooni?

Anonymous said...

Nagu võib aimata, hakkaks ka Kristjan Sander sarnaselt Oldega kõigiga ilusti-kenasti läbi saama kui ta peaks juhatuse esimeheks valitama:)

Anonymous said...

Väga head täpsustused hr Kristjan Sanderilt. Kui varem ei osanud ma end hoida kummalegi poolele siis peale seda kommentaari, mis hr. Olde siia kirjutanud on olen kindel, et tegu on vaimselt häiritud inimesega. Kriitika taluvus Oldel null - ettevaatust see võib lõppeda psühhiaatriahaiglas !!!

Anonymous said...

Ausõna, piinlik on Eesti maletajate pärast. Mul täiesti suva, kas Olde ametiautot peaks kasutama ainult Olde, kogu juhatus või mõni tippmaletaja, aga sellisel teel ei saavuta male kunagi populaarset ega austusväärset positsiooni, mille eest kõik "justkui" võitlevad. Selle loosungi taga "Eesti male hüvanguks") hakkab oluliselt tugevamini silma pigem isiklik ambitsioon oma olemasolu tõestamiseks või mingisugusel põhjusel teatud kildkonna soosingu püüdmiseks. Kui keegi tahab midagi "male heaks" ära teha, siis ei ole lasteaiameetodid, räuskamised, läbimõtlemata ja emotsionaalne ning enesekeskne tegutsemine ja näpuga osutamine ning kohtuga ähvardamised just kõige targem tegu. Aga no arusaadav, et see on ainuke võimalus, kuidas kiiresti ja suurelt tähelepanu saada, vaevalt et see tähelepanu aga male populariseerimisele kaasa aitab... PS, ma olen täiesti erapooletu ja selles infovoos ei püüagi süveneda faktidesse, tõlgendustesse, rõhuasetustesse ja minevikulistesse vahejuhtumitesse, nii et see kommentaar puudutab maleelu üldisemalt, mitte ei ole positsioneerumine kummalegi poolele. Ja mitte end asjaga seotuks teha tahtes, jätan ka nime panemata- lihtsalt ühe malearmastaja kommentaar toimuvale, kes armastab malet mängu enda pärast ja ei pea vajalikuks oma isikut seejuures tähtsustada. Ehkki oleks põhjust sellise hea tava piiri ületava ja labaste sõnavõttude ning käitumise tõttu juba protesti pärast toetada süüdistatavat poolt.....

Anonymous said...

Täpselt nagu poliitika juba - nemad on seda ja seda halvasti teinud, seega valige meid.Usun, et saate aru. Paha hakkab!

Pihel said...

Ma ei saa aru, miks isikutelt, kes juhivad tähelepanu Maleliidu töö puudustele ja üritavad diskussiooni tekitada, küsitakse pidevalt, mida nemad on male heaks korda saatnud. Reamaletaja ei peagi midagi erilist olema korraldanud, et tal sõnaõigus tekkiks. Selleks, et nt Eesti valitsuse tegevusele oponeerida, ei pea ma ise omavoliliselt üritama riiki valitseda. Seda nimetatakse demokraatiaks ja sõnavabaduseks. On absoluutselt loomulik, et inimene, kes palgaliselt ja täiskohaga töötab maleametnikuna, on maleelus rohkem korraldanud, kui tavaline malehuviline.
Ja esimese kommentaatori viited K. Sanderi ja H. Olde reitinguerinevusele on täiesti arusaamatud - kuidas seondub reiting maleelu korraldamise oskusega?

Anonymous said...

K.Sander ei juhi mitte tähelepanu Maleliidu töö puudustele. Ta peab valimisvõitlust, sest on ka Vaadeldajas ise öelnud, et tahab kuuluda uude Maleliidu juhtorganisse. Seega on need küsimused tema senisest aktiivsest malealasest tegevusest kindlasti ka õigustatud. Me tahaks teada, et millele meil tulevikus loota on.
Ei ole ju saladus, et tema malealane juhtimiskogemus seisneb Tartu Ülikooli MK tegevuses/ tegevusetuses. Ei paista just eriti väljavaateid konstruktiivseks koostööks K.Sanderiga, sest ta ei tegele mitte kriitikaga vaid praeguste inimeste mustamisega.
Mina loen tema kirjutistest küll sellist laimu ja mustamist välja. Ei ole kohanud siiani ühtegi konstruktiivset ettepanekut, mida Maleliit oleks saanud tagasi lükata. Ikka sõim, süüdistamine ja mustamine.
Paremaks tuleks saada ikka midagi tehes, mitte praeguste tegijate materdamisega!

Anonymous said...

Mitte mingil juhul ei hääletaks ma Sanderi poolt, lausa vastik tropp ta on

Anonymous said...

Oi nüüd hakkavad küll odad lendama :D
Peace, maletajad.

Anonymous said...

Huvitav, huvitav: "Analüüsides H. Olde vastuseid maletajate esitatud küsimustele torkab kõigepealt silma kaks asja..."
Kas K.Sanderist on saanud analüütik? Miks ta analüüsides ei vastanud H.Olde poolt esitatud küsimustele?
Kui K.Sander soovib hirmsasti analüüsida ja vastata, siis äkki Vaadeldaja teeks ka temaga intervjuu.
Praegu on arusaamatu, kus H.Oldele esitatakse küsimusi, millele ta põhjalikult vastas ja siis hakkab keegi kusagil neid vastuseid analüüsima ja ümber lükkama... Miks K.Sander ei ole analüüsinud vastuste seda osa, mis puudutas K.Kaugija tegevust senises juhatuses ja kes sooviks olla K.Sanderi uues meeskonnas Maleliidu juhatuse esimees?
Mis on asja mõte ja eesmärk?
Veidi kummastav on, et kõik kogu aeg esitavad küsimusi, süüdistavad ja nõuavad H.Olde lahtilaskmist. Aga kus on teie kõigi ettepanekud koostööks Maleliidu paremaks muutmisel?!

Anonymous said...

Kas eelmine kirjutaja üldse luges teksti läbi. Kirjas oli mitmeid ettepanekuid maleliidu töö efektiivsemaks muutmiseks. Samuti oli kirjas, et maleliiduga praeguse juhatusega lepiti nii mõndagi kokku. Nagu eeldada võis, ei ole maleliit asjade parandamiseks midagi teinud. Muutus ainult see, et Olde üritab oma kohast veel paanilisemal moel kinni hoida ja sõdib hullumeelse visadusega uuenduste vastu.

Anonymous said...

Õde, tehke palun ühele inimesele rahustav süst. Selle mittemõjumisel hullusärk.

Anonymous said...

Jääb veidi arusaamatuks nõue teha Maleliidule oma ajaveeb. Maleliidu leheküljel on olemas ju foorum, kus saaks samuti küsimusi esitada.

Kas küsimus on ainult vormis või on foorumil ja "ajaveebil" ka mingi sisuline erinevus, mis takistab esimeses Maleliidule küsimusi esitamast?

Anonymous said...

_Ainuisikuline juhtimine, mille kontrollimiseks võimalus puudub, ei ole vähegi pikema aja jooksul kuskil tulemusi andnud ning nagu majandusaasta aruannetest, suurmeistrite pöördumisest, pikast reast kohtuasjadest ja suure hulga klubide rahulolematusest ilmneb, ei anna meilgi._

Olgu muuga kuidas on, kuid võin kinnitada, et Maleliidu juhtimine on väga kaugel ainuisikulisest autokraatlikust juhtimisest ning jutt kontrolli puudumisest on samast kategooriast. Kristjan Sander ei tea kohe ülde millest ta räägib.

Anonymous said...

Ettepanek: järgmine vaadeldaja intervjuu toimub Kristjan Sanderiga!!
Härra Sander asus hoogsalt Olde vastuseid kommenterima - vaatame, kuidas ta ise meie küsimustele vastata oskab!

Anonymous said...

Imelik, et Olde intervjuu'd kommenteeris suurem hulk nimelisi ja ainult üks nimeline... Kartus võistlustel sõbrasuhteid kaasmaletajatega kaotada on vist suurem.

Anonymous said...

ja siin ainult üks nimeline*

Anonymous said...

Lugesin igaks juhuks 4 korda läbi, et midagi kahe silma vahele ei jääks, ja peale ärapanemise ning vanade kibestumuste asjalikke ideid tegelikult pole.

Anonymous said...

On ilmne, et Olde eesmärk on juhtida tähelepanu kõrvale tegelikelt probleemidelt igasugu veidrate küsimustega stiilis a-la kes sa üldse oled, et sõna võtta jne. Samas ei kiirusta maleliidu juht sugugi mitte põhjendama, miks on muutumas tavaks mitmesugustest kohustustest, kokkulepetest, tähtaegadest mitte kinni pidamine. Kas esmaspäeva varahommikul ja pühapäeva hilisõhtul lõppevad ülipikad ja -pingelised töönädalad lihtsalt ei võimalda osa kohustusi täita?

Anonymous said...

Olde on hea inimesetundja. Ta rõhub inimestes peituvatele halbadele kirgedele ja mängib alati ühtesid teiste vastu välja, Paljud meesmaletajad suhtuvad põlgusega naistemalesse, seega kütab Olde ka neid kirgi üles. Tavamaletajad võrdlevad praegusi Eesti tippe Paul Keresega ja loomulikult ei kannata tipud siis võrdlust välja. Loomulikult halvustab Olde siis ka praeguseid tippe. Noortel seisab vanem ja tugevam põlvkond esialgu veel jalus, loomulikult annab Olde noortele lootusi. Kõrgema kategooria saanud maletreenerite arvatses ei kõlba näiteks teise kategooria treenerite töö mitte kusagile, loomulikult peedib Olde neid treenereid, kes ei tea, kuidas omale kategooriat välja ajada tuleb.
Samas ei ole õpilaste tulemused ja kategooria omavahel kuigivõrd seotud.
Loomulikult peedistab Olde neid treenereid, kes ei kuulu establishmenti (ja koos nendega treeneritega t5änu rahajagamisele ka nende treeninggruppe). Omaette teema on rahajagamine noortemalele.
Üldine printsiip on - Olde peksab neid, kes talle vastu hakata ei suuda. Sellest kuidas Olde "rahvusvaheliseks" kohtunikuks sai, ei tasu ilmselt rääkidagi - pigem lugeda omaaegsest õhtulehest, mida tõeline lugupeetav kohtunik (Lembit Vahesaar) asjast arvas.

Kokku võttes - kui lasta niisugune madalaid instinkte õhutav hall kardinal võimu juurde, siis lahti saab temast ainult jalad ees uksest välja kandes.

Marek said...

Mina jätaks selle kohtuniku asja rahule ... see pole sugugi nii ühte väravasse mängitud pall, kui siin mõnele tundub. Lisaks miks pommitakse FIDE möödalaskmises (või FIDE otsustes) siinseid inimesi ? Alles viimastel aastatel on FIDE-s tekkinud sel alal konkreetsemad mängureeglid. Selles juhtumis on nii palju isiklikke faktoreid, et kõrvalseisjana on seda mõtetu kommenteerida (pealegi veel Õhtulehe baasil).

Kristjan Sander said...

Tere

Nikolai tuli mõttele minuga eraldi intervjuu teha, nii et enda elu ja tegevuse kohta vastaksin seal. Samas minu arvates võiks keskenduda vähem isikutele ja rohkem Maleliidu probleemidele. Ma ei salga, et nagu paljudele inimestele, meeldib ka mulle vahel endast rääkida, aga Maleliidu olukord on siiski mitu suurusjärku olulisem teema.

Kristjan Sander said...

Tere, Hendrik

Kui Sa küsid, mis mulle ei meeldinud, siis mulle ei meeldinud see, et mitu olulist küsimust jäi sisuliselt vastamata, et osa Sinu vastuseid on vastuolus teiste allikatega ning et kõiki Sinu sõnavõtte läbib ennast õigustav ja kõiki Sinu tööga rahulolematuid teravalt ründav toon.

Kui Sina ja hr. Sukles räägite erinevat juttu, siis tekib lugejal paratamatult küsimus sellest, kumb luiskab. Hr. Suklese sõnavõtt ei ole mingi "minu tõde", seda võib igaüks "Eesti Päevalehest" lugeda. Erinevalt Sinust viitan ma oma väidete juures allikatele.

Samuti lihtsalt ei saa olla, et Maleliidul on suured võlad, viimaste aastate jooksul loendamatuid kohtuasju, kaks ebaseaduslikult nullitud erakorralist üldkoosolekut, lõtv eelarvedistsipliin jne. ning samal ajal juhatus ja isiklikult Sina olete kõike teinud kõige õigemal ja paremal viisil. Kõigis hädades ei saa kogu aeg kõik teised süüdi olla peale Sinu, kes Sa oled Maleiidu ainus palgaline juht. See lihtsalt ei ole loogiline ega võimalik.

Kaarel said...

see, et siin uuritakse Kristjani saavutusi eesti male heaks või võrreldakse ta mängusokust Olde omaga on suht madalalaubaline. Esiteks Kristjanile ei ole antud väga võimalustki male jaoks ära teha ja mänguoskus tõesti ei määra seda, kas ta suudaks maleliitu juhtida või ei.
Eesti male ei vaja mitte ainult muutusi, vaid häid muutusi. Praegune tegevjuht vähemalt minu meelest neid pakkuda ei suuda (viimaste aastajooksul minu arvates ei ole) ning seepärast ma ei pooldagi teda. Kas see uus meeskond seda pakkuda suudab, ma veel ei tea. Seepärast ma teid kahe käega praegu ei pooldagi. Teadmata täpseid isikuid, nende plaane, strateegiaid oleks seda kuidagi kahtlane teha. Praegusel hetkel tahaks mina (ja arvatavasti enamik eesti maletajatest) teada saada, kuidas plaanitakse olukorda parandada. Sellisel juhul tahaks näha mõlemapoolseid ideid. See aitab n-ö pooli valida, mis sest et usutavasti mõlemad tiimid töötavad eesti male parandamise jaoks. See praegune lahmimine meenutab mulle aga tavalist valimiskampaaniat, kus sisuliste asjadega ei tegeleta, vaid proovitakse mustata teineteist.
Olde juhtimisel oleme me küll jõudnud stagnatsiooni, kuid vähemalt ei toimu järsku muudatust halvemuse poole. Pigem sellien stabiilne sant seis, mis meid enamuse ajast on saatnud.
Hetkel olen mina selles sõjas erapooletu, sest ma olen tüdinenud sellest jurast, kuid minus elab usk, et see uus tiim toob meile ka head muutused. praegu võiks aga mõlemad pooled veidike tuure maha keerata ja vähem halba valgust teineteise peale näidata. Kasutagem seda energiat uute ideede genereerimisel ja nende avaldamisel. innovaatilisus peaks meil ka toetajaid rohkem juurde tooma.

Kristjan Sander said...

Täpsustan - ma ei ole mitte kunagi soovinud ega soovi ka lähemate aastate jooksul saada Maleliidu juhatuse esimeheks või tegevjuhiks. Kui minu kandidatuur üles seatakse, olen ma valmis kandideerima juhatuse liikmeks.

Ettepanekutest. Esiteks, Maleliidu juhtimismudel vajab ümberkorraldamist. See, et juhatuse esimees on sisuliselt iseenda ülemus, ei tööta. Konkreetne ettepanek on muuta juhtimine kahetasandiliseks - juhatus + tegevjuht (nagu vististi enamikes alaliitudes ja meilgi omal ajal) või siis nõukogu + praegusest väiksem juhatus (nagu tavaliselt muuudes suuremates MTÜ-des). Kõrgemale tasandile jääks siis strateegiline juhtimine ja järelevalve ning tegejuhi osaks igapäevase tegevuse korraldamine, milllega tegeleb juhatuse esimees. Tegevjuht on seejuures vallandatav juhatuse poolt või juhatus tagasi kutsutav nõukogu poolt.

Küsimus on põhimõtteline, mitte isikuline - kui H. Olde osutub tegevjuhi konkursil parimaks kandidaadiks, mis siis ikka. Aga praeguse olukorra jätkumine, milles need kaks tasandit on tema isikus ühendatud, ei tõota midagi head.

Teiseks, rida ettepanekuid ning ideid on esitatud siin:

http://vaadeldaja.blogspot.com/2008/12/volodin-teeb-pausi-malest-aktuaalset.html

Diskussioon nende üle on teretulnud.

Kristjan Sander said...

Vabandan, väike viga lipsas sisse. Peab olema:

Konkreetne ettepanek on muuta juhtimine kahetasandiliseks: juhatus + tegevjuht (nagu vististi enamikes alaliitudes ja meilgi omal ajal) või siis nõukogu + praegusest väiksem juhatus (nagu tavaliselt muuudes suuremates MTÜ-des). Kõrgemale tasandile jääks siis strateegiline juhtimine ja järelevalve ning tegejuhi osaks igapäevase tegevuse korraldamine, milllega hetkel tegeleb juhatuse esimees.

Anonymous said...

http://www.ohtuleht.ee/index.aspx?id=168330

ja

http://www.epl.ee/?artikkel=276021

Ja oleks selliseid lugusid üks või kaks, neid on ikka päris palju.
Näidake mulle mõnda Eesti tippmaletajat, kellel poleks pajatada omi lugusid Olde vassimistest.

Kokku võttes: Maleliidu tegevjuht peaks olema inimene, kes saab maletajatega hästi läbi, kes ei vassi ega valeta, kes ei punu intriige, keda ei peaks kahtlustama omakasu tagaajamises.

Kaarel said...

Kristjan. see, et juhtimine peab olema kahetasandiline selles suhtes olen ma kahe käega poolt.
anonüümne 5:39. kui juhtimine on kahe tasandiga, siis tegevjuhi läbisaamine eriti ei loe. ta lihtsalt peab läbi saama kuna tema tegevust kontrollitakse juhatuse ja juhatuse esimehe poolt.

Anonymous said...

Oehh. Kui juhtimise kahetasandiliseks muutmine on parim idee, siis appi:)))))

Maleliidul on 7-liikmeline juhatus, mis kinnitab või vähemalt arutab läbi kõik tähtsamad otsused. Kui keegi kujutab ette, et Hendrik Olde toimetab üksinda, siis ta ei tea millest räägib. Sisuliselt ongi Hendrik Olde tegevjuht, keda kontrollib juhatus.

Diletandid kes ei tea asjade reaalsest toimimisest midagi võiks veidi häbeneda. Lihtsalt naeruväärne.

Anonymous said...

Maleliidu juhtimine on selgelt liiga läbipaistmatu, PR-töö on sisuliselt olematu, sellest ilmselt ka nii palju küsimusi ja etteheiteid.

Kaarel said...

Kulla anoüüm 7:00PM
juhatuse esimees ja tegevjuht ei saa olla üks ja sama isik. enamik juhatuses olevatest isikutest on tublid, tragid inimesed. neil kõigil on oma töö, millega tegeleda. nii ei ole neil aega kogu aeg vaidluskohti kontrollida või neisse 101% süüveneda. selleks peaks juhatuse esimees tegema eeltööd ja need ülejäänud liikmetele esitama. kui aga juhatuse esimees ja tegevjuht on sama isik, siis ta ei pruugi seda teha, eriti veel kui küsimus puudutab teda ennast.
minu meelest on üldse suht debiilne arutada sel teemal, kas need kaks ametit peaksid olema lahutatud või mitte. see on ju üsna loogiline, et peaks.

Anonymous said...

Ma tean väga väga palju suuri tõsiseid firmasid (ka börsifirmasid) kus juhatuse esimees on ka tegevjuht. Tutvugem eluga ning harigem ennast.

Ning oma informeerimata arvamusega solvad sa ülejäänud juhatuse liikmeid.

Kaarel said...

neil firmadel on aga juhatuse liikmed ju kõik tasustatud ja nad tegelvadki firma asjadega pidevalt, sest see on nende leib?!
meie juhatuse liikmed ei saa ju mingit tasu. samuti tuleb nende palk mujalt. nii nad tegelevadki oma päris tööga esimesena ning paratamatult ei jää neil nii palju aega maleliidu asjade jaoks.

minu meelest ei olnud mu arvamusavalduses midagi solvavat (vähemalt ma ei plaaninud kedagi solvata). ning palun anonüüm ära võta teiste juhatuse liikmete eest solvumiste või mittesolvumiste pärast sõna. vähemalt 2neist saavad minuga vajadusel ise seda mulle otse avaldada. kuid siiski on mul lootus, et ka nemad sealt midagi solvavat välja ei lugenud.

Kristjan Sander said...

Kõigil börsifirmadel on kahetasandiline tippjuhtimine, sest neil on nõukogu.

Maleliidu puhul on minu jaoks üsna ükskõik, kas need kaks tasandit on nõukogu ja juhatus või juhatus ja tegevjuht. Esimesel juhul oleks võib-olla igapäevane asjaajamine lihtsam, sest juhatuse liikmel on seadusest tulenev esindusõigus, aga see on tehniline detail.

Juhtimise ümberkorraldamine loob eeldused, et praegused probleemid enam ei korduks. Kui lihtsalt vahetada üks juhatus teisega, taandub kõik ainult usaldusele uue juhatuse vastu ja miski ei garanteeri, et mingil ajal uus juhatuse esimees oma võimu kuritarvitama ei hakka.

Lõppude lõpuks oleme me ju kõik mingil ajal H. Olde poolt hääletanud.

Kaarel said...

ma juriidikat ei tea, aga juhatus + tegevjuht nõuaks väheminimressurssi

Kristjan Sander said...

Juhatuse ja nõukogu puhul lihtsalt oleks juhatus väiksem. Näiteks kui praegu on juhatuses 7 liiget, siis võiks olla nõukogus 5 ja juhatuses 2 liiget. Funktsioonid, mida juhatus tavaliselt täidab, ei nõua mingil juhul 7 liiget Maleliidu suuruse organisatsiooni puhul.

Anonymous said...

wremajst saab natuke lõbusamat juttu ka vaheldusks sellele sitaloopimisele.

Anonymous said...

Mitte kuidagi ei saa aru kuidas bürokraatia suurendamine Maleliidu suuruses organisatsioonis midagi paremaks teeb. Ka praegu võib juhatus endale iga hetk uue esimehe valida kui olemasolevaga rahul pole.

Anonymous said...

Lgp. hr. Hendrik Olde
Kas Eesti Maleliit on tänaseks maksnud välja kõik eelmise aasta nädalalõputurniiride sarja auhinnarahad nagu lubati?
Edu soovides,
Malehuviline

Kaarel said...

anonüüm 1:24
nii palju teeb paremaks, et see välistab võimaluse, et tegevjuht tegutseb nii, nagu heaks arvab (loomulikult juhul kui kogu juhatus ja juhatuse esimees tema käpa all ei ole). ja ma ei väida, et praegune juhatus oleks tegevjuhi käpa all. lihtsalt see bürokraatia suurendamine välistab selle võimalus.

Kaarel said...

ja ma ei väida ka, et praegune tegevjuht tegutseb, nagu heaks arvab.

Anonymous said...

Mismoodi siis see välistab selle võimaluse?

Kui tegevdirektorit kontrollib juhatus, siis ei saa tegevdirektor oma võimu kuritarvitada aga kui tegelikult sama tööd tegeva inimese ametinimetuseks on juhatuse esimees, keda samuti kontrollib juhatus, siis saab?

Kaarel said...

Kuskil eespool ma kirjutasin, et kuna meie juhatuse liikmetel on päevatöö ja maleliidu asjade eest nad mingit tasu ei saa, siis võib juhtuda, et nad mõnes asjas ei süvene 101%. selleks peaks juhatuse esimees tegema eeltöö ja juhtima juhatuse liikmete tähelepanu mingitele pisiasjadele, mis võivad olla valesti otsustatud/tehtud tegevdirekoti poolt. kui aga juhatuse esimees ja tegevdirektor on üks ja sama isik, siis 99.9% tõenäosusega ta oma tööd ei kritiseeri või ei juhi liikmete tähelepanu oma otsuste küsitavusele.
järgmine kord loe palun ka eelnevaid postitusi.
ja see loomulikult on kõik minu arvamus ja proovin lihtsalt seda oma arvamust siin kaitsta. kui kellelegi ei meeldi, mis teha. arvamusi on palju.

Kaarel said...

näe... unise peaga trükkides tuleb imelike vigu ka sisse:
...otsustatud/tehtud tegevdirektori poolt.

Anonymous said...

Ja mis sunnib puhast tegevdirektorit oma otsuseid juhatusele põhjendama, tutvustama ja kritiseerima?

Anonymous said...

Lgp. hr. Hendrik Olde
Kas Eesti Maleliit on tänaseks maksnud välja kõik eelmise aasta nädalalõputurniiride sarja auhinnarahad nagu lubati?
Edu soovides,
Malehuviline

Anonymous said...

Austatud malehuviline,
ma tõesti ei tea 100% sellele küsimusele vastata, sest rahade ülekandmisega tegeleb EML raamatupidaja. Aga olles saanud eile meili EML juhatuse liikmelt, siis eeldan, et ülekannet ei ole tehtud Meelis Kanepile. Ülejäänud inimesed on kõik saanud oma auhinnad kätte kohe pärast andmete saatmist EML raamatupidajale.

Ja milles on seekord M. Kanepi probleem!
7.mail saatsin kõigile NSarjas auhinnalistele kohtadele tulnud võistlejatele meili, milles oli kirjas ka järgnev info "NB! Palun teil saata aadressile: kelli@maleliit.ee enda (või lapsevanema) arveldusarve number ja isikukood, sest kõik "Arved.ee nädalalõputurniiride sarja" rahalised auhinnad kantakse ülekannetena teie arveldusarvele. Isikukoodid on vajalikud maksudeklaratsioonide täitmiseks."
Sealt edasi tegeleb ülekannetega Kelli.
Aga Meelis Kanepiga on tõenäoliselt see probleem, et ta on blokeerinud kõik Oldelt tulevad meilid (st. minu kirjad jooksevad automaatselt prügikasti, sest mulle need tagasi ei tule). Kui eelmisel aastal EML juhatuse liikmed püüdsid seoses maleolümpiaga M.Kanepile selgitada, et sellisel juhul jääb temal saamata kogu maleline informatsioon, siis Meelis kinnitas juhatusele (sh. minule) saadetud meilis, et ta on teinud nii, et minu meilid temani ei jõua.

Kusjuures ka praegusel juhul võin teile kinnitada, et M.Kanep oli teadlik NSarja autasustamisest ning ka sellest, et ta peaks saatma EML raamatupidajale oma kehtivad andmed.
Samuti on sellest teadlik "malehuvilise" nime all kirjutav intriigipunuja.

Aga ehk loeb ka Meelis praegust infot ja võtab ühendust Kelliga, sest Kellil on vaja kindlasti teada, et millisele arvele ta Meelise auhinna seekord kannab (ei ole vaja pärast mingit arusaamatust, et äkki on arve muutunud ja raha läks valele kontole).
Seega, ärge palun otsige ja tekitage järjekordselt olematut konflikti.

Edu soovides, H.Olde

Anonymous said...

Kinnituseks, et Meelis on tegelikult teadlik (sh. ka "malehuviline") NSarja rahade ülekandmise seisust, saadan lisaks Meelise poolt saadetud kirja NSarja auhindade kohta:
"Tere!
Äitäh kiire vastuse eest.
Meeldiv, et kõigile teistele on seeria rahad välja makstud. Imelikul kombel olen mina taaskord ainuke kelleni rahad ei ole jõudnud. Olde poolt välja öeldud raha maksmise kuupäev oli viimati 11.05.2009, praegune kuupäev 22.05.2009 Ma saan aru, et praegusel ajal võib raha ootamatult otsa saada, siiski lootsin, et midagigi võiks kümne ja rohkema päevaga maleliidu arvele tekkida.
Rohkem probleeme ma ei näe. Oldel on olemas minu konto nr (pärast Eesti MV kanti mulle maleliidu poolt auhinnaraha arvele).
Tervitades Meelis".

Vähem intriige ja demagoogiat ning rohkem asjalikku suhtumist kõigi poolt.

H.Olde

Anonymous said...

Kristjan Sander küsis noortespordi toetusraha kohta. Mis värk sellega siis on?

Anonymous said...

Kurvastav on lugeda, kuidas üks kodanik maletajaid valimatult materdab...

Anonymous said...

Mul ei ole aega ega tahtmist igale 2008. spordiaasta lõpetamisele tulla. Esimest korda kuulsin, et see pidi toimuma 2009. Eesti mv lõpetamisega samal ajal. Teist korda kuulsin, et lõpetamine peaks toimuma Olli mälestusturniiri ajal. Kolmas kord siis õnnestus, aga kuidas mina seda teadma pidin? Olgu see on omaette teema. Üldiselt ma ei pea normaalseks, et 2008. a auhinnad jagatakse 2009 a. keskel.
Olde kirju ma tõesti blokeerin, juba 2 aastat. Toona kirjutasin maleliidu juhatusele , et ei suuda seda vassimist rohkem taluda ja lahterdasin selle meiliaadressi spammi alla. See, et info minuni ei jõudnud, ei ole maleliidu viga.
Nüüd, mis on totter. Maleliidul on täiesti kindlalt olemas minu konto nr ja isikukood. 2009. a Eesti mv raha kanti mulle üle (siis läks täpselt samu asju vaja) Nüüd otsiti õhust ettekääne ning vaja oli ikka tsirkust teha.

Hiljem kuulsin sõpradelt, et maleliidul on vaja auhindade saajate konto numbreid. Kuna ma teadsin, et maleliidul on need kindlasti olemas, ei hakanud saatma. Järgmine kord tahab maleliit, et saadaksin oma ees- ja perekonnanime, mis soost ma olen jne. Et selle vabanduse taga asi seisab, sain eile teada Riho Liiva käest.
Eks ma siis saatsin raamatupidajale vajalikud andmed, nüüd rohkem vabandusi maleliidu poolt ei näe. Üldiselt minu arvates see ei ole väga suur probleem. Kui Olde ei oleks anonymousele vastates minu kirja (mis ei olnud kirjutatud talle vaid Riho Liivale) kopeerinud, ei oleks vastanud ka. Korra aastas kirjutan maleliidu juhatuse liikmele ja järgmine päev on see vaadeldaja kommentaarides. Loodetavasti oli see viimane asjaajamine Hendrik Oldega.

Meelis Kanep

Anonymous said...

Häbi Hendrik Olde! Suhted Eesti tippmaletajatega on olematud! Oleks aeg ehk vastutus võtta ja EML juhatusest taanduda?

Anonymous said...

Ou Hendrik, millal seeni suitsetama hakkame? Või sa oled juba ilma minuta alustanud?!

Anonymous said...

Viimased Olde ja Kanepi kirjad ju päris naljakad juba. Turut pole varsti enam vajagi. Lapsed: kasvage juba suureks, aitab küll liivaksti mängudest.

Anonymous said...

Ise sa ka ju lapsuke alles. Ütet ei eraldata kooloniga vaid komaga. Kirjaoskusest ei loe sult isegi põhiharidust välja.

Anonymous said...

Mis siin naljakat on? Sina oled võibolla sündinud dollariste pakk tagumikus. Mõnele on paartuhat krooni veel raha. Igasugune omavaheline kemplemine ja praegune male seis on pigem kurb.

Anonymous said...

Kurb küll, aga samas ka naljakas, kui kaks meest istuvad kumbki oma liivakasti nurgas ja jonnivad.

Anonymous said...

Kurb jah, aga mõni mees hoiab oma liivakasti paaniliselt koos, tahtmata sellest välja kasvada.

Marek said...

Lasteaed jah ... rahalisi ülekandeid ei tehta vanade andmete põhjal. Igati põhjendatud on kontode üleküsimine, sest inimestel võib olla erinevaid põhjusi, miks mingile kontole mitte kanda [need võivad perioodidel tekkida] ja nt kasutada selle asemel mingit alternatiivi jne [nt järelmaksud, otselepingud, maksuametid, pangavahetused ...]

Kui makse saab tehtud ebasobivale arvele [nt sinna, kus otsekorraldusega kohe ära võetakse v on kontot muudetud v mingi muu jama], siis võib sellest palju rohkem probleeme tulla, kui väiksest viivitusest [konto andmete kinnitamise näol].

Samas vast oli maleliidul teisigi kontaktvahendeid kui e-kiri ...

Krt ma ei tea, kuidas saab spämmilisti lisada e-kirja aadressi, mis otseselt seotud oma valdkonna alaga ? Very cool ...

Malehuviline Maria said...

Hendrik Oldet blokkida on ju täiesti normaalne, mis siin cool on??

Anonymous said...

Anonymous said...
Kristjan Sander küsis noortespordi toetusraha kohta. Mis värk sellega siis on?

May 23, 2009 5:46 PM

Anonymous said...

Maleliidul on kodulehekülg näiteks olemas. Marek näeb kõiki Olde tegemisi ja tegemata jätmisi läbi roosade prillide...