Friday, March 22, 2013

Kohus: Maleliit peab Fellini liikmeks tagasi võtma


Kohus: Maleliit peab Fellini liikmeks tagasi võtma

Harju Maakohus otsustas 8.01, et Eesti Maleliidu juhatusel polnud põhjust keelduda Viljandi
Maleklubi CC Fellini liikmeks võtmast ja rahuldas Fellini hagi täies ulatuses. Praeguseks
on otsus ka jõustunud ning avaldatud kohtulahendite registris https://www.riigiteataja.ee/
kohtuteave/maa_ringkonna_kohtulahendid/menetlus.html?kohtuasjaNumber=2-12-3992/10 .

Fellin soovis EML liikmeks astuda juba 29.06.2011, kuid EML juhatus ei langetanud selle
kohta otsust 90 päeva jooksul, nagu kord ette näeb. Vastuvõtmisest keelduti alles 26.10.2011.

Eesti Maleliidu juhatus esitas rea väiteid, millega kohus ei nõustunud. Neist olulisim oli
ilmselt väide, et Fellin olevat ikka veel midagi maleliidule võlgu. Kohtuotsust tsiteerides:

„10.12.2012 toimunud kohtuistungil möönis kostja esindaja, et hageja on temale esitatud
arved viivitusega tasunud ning uusi võlgnevusi tal ei ole. Küll on aga kostja esindaja väiteil
hagejal jätkuvalt tasumata kolme aasta liikmemaksud summas ligikaudu 600 krooni, s.o 40
eurot. […]

Hageja on kohtule esitatud seisukohtades kinnitanud, et kostja ei ole talle liikmemaksu
summas 40 eurot tasumiseks esitanud ühtki arvet, samas on hageja kinnitanud, et juhul, kui
kostja talle arve esitab, on hageja nõus nimetatud summa tasuma. Kostja ei ole ka kohtule
esitanud arvet, mis tõendaks liikmemaksu võlgnevust. […]

Eeltoodust tulenevalt asub kohus seisukohale, et kostja väide hagejal liikmemaksu võlgnevuse
olemasolu kohta on paljasõnaline ja tõendamata.“

Lisaks tõstis maleliidu esindaja Marko Siil veel esile, et Fellin polevat esitanud 2010. aasta
majandusaasta aruannet ja et Fellini liikmed olevat seotud kunagi EML-ist välja arvatud
Viljandi Maleseltsiga. Kohtu sõnul ei puutu need väited asjasse, sest EML põhikirjas
vastavaid tingimusi pole.

Teatavasti arvati mõni aeg tagasi EML-ist ühe aasta liikmemaksu tasumisega hilinemise
ettekäändel välja Kaido Külaotsa Malekool, mille liikmelisus taastati samuti kohtu kaudu.
Maleliidu juhatus raiskas nende kiuslike vaidlustega rea inimeste aega ja demonstreeris
oma halba suhtumist Eesti parematesse mängijatesse. Lisandub otsene varaline kahju
menetluskulude näol, mis jäävad maleliidu kanda. Viimase vaidluse puhul on riigilõiv
319 eurot ja 55 senti. Tuhandetesse eurodesse ulatuvatest advokaaditasudest EML seekord
õnnekombel pääseb, sest asja ajas heast tahtest Eesti Male Toetusühingu nõukogu liige
vandeadvokaat Villu Otsmann.

Eesti Maleliidu juhatus on korduvalt kurtnud rahapuuduse üle, mis ei võimaldavat
muuhulgas ka Eesti meistrivõistlustele auhindu välja panna (seetõttu käis teatavasti eelmisel
maleolümpial vägagi teisejärguline koondis). 319.55 on vanas rahas 5000 krooni ja selle eest
saaks korraldada päris kena maleürituse, kuigi Eesti MV korraldamiseks jääks sellest muidugi
väheks. Allakirjutanud leiavad, et Eesti Maleliidu majanduslik seis ei ole kaugeltki nii hea, et
kulutada selliseid summasid lihtsalt mõttetustele.

26.10.2011 langetatud ebaseadusliku otsuse poolt hääletasid protokolli järgi (http://
www.maleliit.ee/maleliit/dokumendid/2011/111026_EML_juhatuse_otsus.pdf) kõik viis
juhatuse liiget: Hendrik Olde, Erik Haavamäe, Ervin Liebert, Ants Prii ja Marko Siil. Kas

needsamad inimesed hüvitavad ka Eesti Maleliidule selle otsusega tekitatud kahju?

Kristjan Sander,
Tartu Ülikooli Maleklubi

Ardi Tedrema,
Laagri Laagri Male Arendamise ja Edendamise Keskus-Klubi

No comments: